Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 423252, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115639458
přístupů od 17. 10. 2001

Křesťanské sbory

K?es?anské sbory NEBO TAK B?H MILOVAL SV?T, ŽE SYNA SVÉHO JEDNOROZENÉHO DAL, ABY KAŽDÝ, KDO V N?HO V??Í, NEZAHYNUL, ALE M?L ŽIVOT V??NÝ.            JAN 3,16   K?es?anský sbor je obecenstvím lidí, kte?í se scházejí k ?etb? a slyšení Božího slova - Bible. Dle p?íkladu ranných k?es?anských obcí jsou pospolu bez náboženských titul? a ordinovaných kazatel? jako brat?i a sestry - pouze k?es?ané, což je slovo odvozené od jména Kristus. Nepropagují zázra?né ?iny, ani n?jakou v?d?í osobnost, ale Pánu Ježíši Kristu d?v??ují jako svému zachránci a pr?vodci. Cht?jí být Boha poslušní a slovem i ?inem užite?ní svému okolí. Rádi uvítají i další zájemce jako hosty. P?i mnohotvárnosti Božího díla sou?asné doby má v život? sboru z?ejmou d?ležitost 7 skute?ností, uvedených v tomto sd?lení. * VÍRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, který,a? v??ný B?h,se narodil jako ?lov?k na tuto zemi - jako dar hledající Boží lásky. Tato zpráva je hlavním obsahem Bible, jak to i On sám zd?raz?oval svým poslucha??m - aby rozum?li Písm?m: "tak je psáno a tak musel Kristus trp?t a t?etího dne vstát z mrtvých, aby ve jménu Jeho bylo zv?stováno pokání a odpušt?ní h?ích?". * D?V?RA BIBLI, která není jen pouhým textem, nýbrž dokonalým a živým Božím slovem, sm??ujícim ke každému ?lov?ku. Ono je pravdivé, trvale platné, pln? ucelené; je dostate?né pro zv?st evangelia i pro pou?ení a výchovu v??ících; je srozumitelné t?m, kdo jsou ochotni poslechnout. Mnoho výrok? se již naplnilo, jiné z?stávají ješt? zaslíbením. P?i dnešním bu? kritickém ?i liberálním p?ístupu anebo nad?azování svých "duchovních" prožitk? - je toto chápání Písem d?ležitým d?razem. * O?EKÁVÁNÍ DRUHÉHO P?ÍCHODU Pána Ježíše (dosud je zaslíbením) - nejprve pro vtržení Církve, kdy povolá sob? vst?íc všechny vykoupené - potom k ve?ejnému p?evzetí vlada?ství na této zemi p?ed kone?ným uspo?ádáním všech v?cí. * SV?DECTVÍ O BOŽÍ LÁSCE jako východisku p?ed Jeho v??ným hn?vem. Ta zv?st je pozváním k Pánu Ježíši, jedinému prost?edníku mezi ?lov?kem a Bohem. Spasení nikdo nem?že získat za své domn?lé "dobré" (a vždy nedostate?né) skutky; není podmín?no tím, co dokáže ?lov?k, nýbrž tím, co vykonal Pán Ježíš - a v tom je jistota záchrany. On již vzal na sebe spravedlivý Boží soud za náš h?ích a zlobu; záleží te? na každém ?lov?ku, aby to vírou p?ijal, Pánu Ježíši se sv??il i Mu pod?koval, a tak se stal nov? narozeným Božím dítkem. Každý, kdo uv??í, se potom má dát pok?tít pono?ením do vody - na znamení konce (poh?bu) starého a za?átku nového zp?sobu života. * VD??NOST ZA P?IJETÍ DUCHA SVATÉHO. Jednou vylitý Duch svatý je v nyn?jším ?ase milosti trvalou Boží pozemskou p?ítomností. Tímto je napojen (pok?t?n) každý ve chvíli, když uv??í v Pána Ježíše a stává se tak údem Jeho Církve. Shromážd?ni v Duchu svatém se všemi znovuzrozenými lidmi jsme t?lo Kristovo.Duch Svatý nás chce vést ,op?tovn? napl?ovat k „nesení ovoce „ a ?in?m lásky. * CHOZENÍ S BOHEM je denní záležitost pro každé Boží dítko (má kn?žské postavení) i každou místní Církev (je Pánu samostatn? odpov?dný sbor) - a to bez lidského prost?ednictví (bez ?len?ní na "duchovní" a "laiky"). Na r?zných úkolech a oblastech života sboru se podílejí údy církve - brat?i i sestry - rozdílnou a p?ece rovnocennou službou, pod?ízenou biblickým pokyn?m, podle sv??eného obdarování, s odpov?dností a správou starších. * SEJITÍ K PAMÁTCE PÁNA JEŽÍŠE p?i chlebu a kalichu dle Jeho p?ání a vzoru prvních u?edník? bývá v první den týdne. Je to chvíle pocty a vd??nosti. ---------- POZNÁMKA ---------- Z historického hlediska je možné sledovat obecenství K?es?anských sbor? v naší vlasti od po?átku minulého století. Ze státoprávního hlediska je seskupení K?es?anských sbor? registrováno dle zákona o církvích a nábož.spol. ?. 308/1991 Sb. (dtto zákon ?. 3/2002 Sb. s p?ílohou), p?i?emž každý sbor má samostatn? p?iznanou právní subjektivitu. ------------- (P?vodní text z ro?enky biblických úvah CESTOU ŽIVOTA 94 - upr. pro Internet. Vvydavatelství A-ALEF, Bo?ivojova 29, 71800 Ostrava -Kun?i?ky)   Kontakty na jednotlivé sbory ?echy:
Brandýs nad Labem
Hradec Králové
Jablonné nad Orlicí
Ji?ín
Karlovy Vary

Kdyn?
Kolín
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Plze?
Pod?brady
Praha - Letná: p?est?hován na Spo?ilov
Praha - Spo?ilov
Praha - Stod?lky
?evni?ov
Sázava
Strakonice
Tachov
Ústí nad Labem
Žamberk Morava:
Bílovec
Bohumín
Brno
?eský T?šín
Dolní Dunajovice
Haví?ov
Heršpice
Hodonín
Horní Suchá
Ivan?ice
Jeseník
Karolinka
Karviná
Kucha?ovice
Kunštát na Morav?
Moravany u Brna
Nový P?erov
Olešnice
Olomouc
Opava
Ostrava - Kun?i?ky
Ostrava Poruba
Ostrava - Záb?eh
Paskov
Podolí u Uherského Hradišt?
Prlov
Prost?jov
P?íbor
Strachotín
Šternberk
Šumperk
T?rlicko
T?ebí?
Valašské Mezi?í?í
Velká Bíteš
Velké Karlovice
Velké Mezi?í?í
Veverská Bitýška
Vizovice
Vsetín
Zlín
Žab?ice
Ž?ár nad Sázavou

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (13656 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy