Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 423252, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115639339
přístupů od 17. 10. 2001

Slezská církev evangelická a.v.

Jedna z nejstarších z protestantských církví, s ko?eny, které sahají do východní reakce Lutherovy nem?cké reformace - je ?e? o Slezské církvi evangelické a.v. (www.sceav.cz) D?jiny církve Reformace p?išla na T?šínsko již za Lutherova života. Kolem roku 1550 byl celý kraj evangelický. Kníže t?šínský, Václav Adam z rodu Piast?, se stal horlivým stoupencem reformace a dal evangelík?m první církevní z?ízení a bohoslužebný ?ád. Syn Václava Adama - Adam Václav - se stal katolíkem a za?al evangelíky pronásledovat. Tehdy nastala pro evangelíky nejhorší doba. Od roku 1617 se evangelík?m odebíraly kostely a v roce 1654 jim bylo od?ato posledních padesát. Evangeli?tí kn?ží byli ze zem? vypov?zeni a evangelické služby Boží zakázány. Pouze ti nejv?rn?jší z?stali p?i svém evangelickém vyznání. Scházeli se na svá tajná shromážd?ní v horách a lesích. Teprve po padesáti letech t?žkých pronásledování získali evangelíci na T?šínsku v roce 1709 z milosti švédského krále Karla XII. v T?šín? chrám na Vyšní brán?. Tento nádherný Ježíš?v chrám, který evangelíci s velikou horlivostí vystav?li, se stal matkou ostatních evangelických sbor? slezských. V roce 1781 vydal císa? Josef II. Toleran?ní patent, jímž bylo evangelík?m povoleno zakládání nových sbor? a stav?ní modliteben (bez v?že a branou zády k hlavní silnici). Ihned nato byly založeny sbory v Byst?ici, Bludovicích, Komorní Lhotce, Návsí a jiných obcích T?šínska. Plnou rovnoprávnost s katolíky obdrželi evangelíci teprve po roce 1848 Císa?ským patentem z roku 1861. Organizace a z?ízení Církev má kolem 49 000 ?len?, kte?í žijí ve dvaceti sborech. V sou?asné dob? probíhá proces restrukturalizace dosavadní organizace církve. Ze stávajících asi ?ty?iceti kazatelských stanic vznikají nové filiální a posléze samostatné sbory. Máme dvacetsedm fará?? a desítky dobrovolných pracovník?, kte?í pe?ují o duchovní r?st ?len? církve. Nejvyšším orgánem církve je synod. Církev ?ídí devíti?lenná Církevní rada (?ty?i ordinovaní a p?t neordinovaných ?len?). V ?ele církve stojí biskup ThMgr. Vladislav Volný a kurátor církve Ing. Gustav H?awiczka, nám?stkem biskupa je ThMgr. Jan Cie?lar a nám?stkem kurátora pan Jan Stebel. Církev p?sobí na pom?rn? malém území v délce asi 100 km a ší?ce p?es 40 km. Region t?šínského Slezska leží v severovýchodním cípu ?eské republiky. Život sbor? Služba ve sborech je koncipována tak, aby evangeliem byly zasaženy všechny generace. Ve st?edu zájmu každého sboru je zv?stování evangelia a vysluhování svátostí. Velký d?raz je kladen na d?ti, které se sdružují v ned?lních besídkách rozd?lených do skupin podle v?ku. Po konfirmaci se dospívajícím mladým lidem v?nují v dorostech a pak v mládežích. V dorostových a mládežových shromážd?ních je kladen hlavní d?raz na studium Bible a výchovu k životu dle biblických kritérií. Sou?ástí mládežové práce jsou ?etné hudební soubory, z nichž n?které dosahují profesionální úrovn?. Velmi živá je tradice biblických a evangeliza?ních hodin a modlitebních shromážd?ní. Velké oblib? se t?ší organizování sch?zek manželských pár? a r?zných ve?írk? se zajímavými vzd?lávacími i spole?enskými programy, jejichž cílem je vést lidi ke každodennímu životu s Bohem. Ve sborech je široce rozvinuta pé?e o staré a nemocné lidi. N?kolikrát v roce se starší sborovníci svážejí k Ve?e?i Pán?, a prožívají tak spole?enství ve sboru. Sbory mají r?zná p?vecká sdružení (smíšená, ženská, mužská), k oblíbeným pat?í i soubory dechové hudby. Z našich zkušeností víme, že i když v centru života stojí bohoslužby, jichž se zú?ast?ují p?íslušníci všech generací, k živému sborovému spole?enství pat?í rozv?tvené aktivity, které se po?ádají v pr?b?hu týdne. Ekumena Slezská církev evangelická a.v. je sou?ástí rodiny k?es?anských spole?enství sdružených v Ekumenické rad? církví v ?R a v její spolupráci vykonává mnohé aktivity, nap?. v?zensko - duchovenskou službu. Jsme ?leny Sv?tového luteránského svazu, Konference evropských církví a Sv?tové rady církví. Naší partnerskou církví se stala Evangelická církev v Braunschweigu (N?mecko) a samostatná evangelicko - luterská církev se sídlem v Hannoveru (N?mecko). Máme kontakty s církvemi v mnoha evropských zemích, Skandinávii i USA, které nám pomáhají duchovn?, finan?n? i v zabezpe?ování studijních pobyt? na zahrani?ních univerzitáchVyhlídky do budoucna V oblasti materiální chceme dokon?it zapo?atou rekonstrukci a výstavbu celocírkevního st?ediska zvlášt? pro d?ti a mládež v Písku a následn? tam rozvinout školicí a vzd?lávací aktivity a táborové pobyty. Na území t?ineckého sboru stojí p?ed námi dv? investice p?ekra?ující naše možnosti: výstavba sborového domu - kostela v Neborech a výstavba sborového centra v T?inci. V oblasti evangeliza?ní chceme ve spojení se Slezskou diakonií oslovit sekulárního ?lov?ka v m?stském prost?edí a rozší?it oblast p?sobnosti církve na oblast Krnovska a Bruntálska. V oblasti misijní chceme slovem i ?inem, pomocí i zv?stí evangelia p?sobit na Ukrajin? se zvláštním z?etelem na sbor ve Lvov?. Sbory Slezské církve evangelické a.v. Albrechtice adresa: SCEAV, T?anovského 750
735 43 Albrechtice, albrechtice@sceav.cz tel.
069 642 84 30 pastor Libor Šikula   069 642 84 30 Ú?ední hodiny úterý, pátek 7.30-10.30   Bohoslužby 9.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 2. ned?li v m?síci jazyk dle bohoslužeb Biblická hodina každou ned?li 16.00 2. a 4. úterý v m?síci 16.45 Dorost a mládež ned?le 13.30   Bohumín SCEAV Masarykova 673,
735 81, Bohumín 069 601 3285 administrátor Vladislav Szkandera
viká? Jan Kowalczyk   069 612 6625
069 601 3285 Ú?ední hodiny ?tvrtek 14.00-16.00   Bohoslužby 8.30 jazyk dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ?tvrtek 16.00   Byst?ice SCEAV, Byst?ice nad Olší 107,
739 95, bystrice@sceav.cz 0659 35 22 32 pastor Roman Raszka   0659 35 22 32 Ú?ední hodiny úterý-pátek 8.00-12.00   Bohoslužby 1., 2., 5. ned. 10.30, 3., 4. ned. 8.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 16.00 5. ned?li bibl. hodina není Dorost a mládež 16.00 a 18.00   Kazatelské stanice Nýdek 10.30 3. a 4.ned?li Koša?iska 8.30 1. ned?le Karpentná 8.30 dle programu bohoslužeb ?eský T?šín SCEAV, Na Nivách 7, 737 01 ?eský T?šín 0659 731 804 senior Bohuslav *****ek   0603 50 33 78 Ú?ední hodiny pond?lí, úterý, ?tvrtek a pátek 9.00-12.00 v ned?li b?hem bohoslužeb Bohoslužby 8.00 a 10.00 st?ídav? ?eské pouze 2. ned. Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 16.30 v den konání bohoslužeb v 8.00 Dorost a mládež pátek 16.00 a 17.00   Biblická hodina Na Nivách - ned. 16.30   Kazatelské stanice Ropice 10.00 v ned?li, když je v ?.T. v 8.00 Ropice - Zálesí 2. st?eda v m?s. v 17.00 v zim? v 16.00 Ropice - škola 3. úterý v m?síci v 17.00 v zim? v 16.00 Svibice - Domov pe?ovatelské služby
1. pátek v m?síci 15.00   Dolní Žukov - Kotasówka
každou st?edu 17.00   Frýdek-Místek SCEAV, Smetanova 376,
738 01, Frýdek-Místek, frydek@sceav.cz 0658 62 22 92 senior Tomáš Tyrlík   0658 62 22 92 Ú?ední hodiny úterý 9.00-12.00, pátek 14.00-18.00   Bohoslužby 10.30 pouze ?eské Zpov?? 3. ned?li v rámci bohoslužeb   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00   Dorost a mládež ned?le 9.00 a pátek 17.00   Guty SCEAV, Guty 91, 739 55,
pošta Smilovice, guty@sceav.cz 0659 330 041 pastor Vlastimil Ciesar   0659 330 041 Ú?ední hodiny pátek 15.30-18.00 další viz Old?ichovice Bohoslužby 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a 19.00   Haví?ov - Bludovice SCEAV, Selská 12/428, 736 01,
Haví?ov-Bludovice, havirov@sceav.cz tel. + fax
069 64 34 017 far. Vladislav Volný, jun.   069 64 15 587 Ú?ední hodiny úterý-pátek 8.30-11.30
ve st?edu ješt? 15.00-17.00   Bohoslužby 8.30  1. spol., 2. p., 3. ?., 4. p., 5. ? 3. ned. ješt? v 10.00 polské Zpov?? 2. ned. polská, 3. ned. ?eská po bohoslužbách Dorost a mládež pátek 16.00   Kazatelské stanice Šumbark-kaple 2. ned?li 11.00   Šenov 1. ned?li 11.00   Datyn? 1. úterý 17.00 obecní ú?ad - kni*****
v zim? 16.00 Životice každý druhý ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Šumbark Gen. Svobody 1x m?s. ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Šumbark nový penzion 1x m?s. ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Haví?ov - Suchá SCEAV, ul. Budovatel? 3, Haví?ov-Suchá 069 644 02 71 far. Janusz Ko?usznik   0659 712 624 Ú?ední hodiny pon. 17.00-18.30, st?eda a pátek 9.00-12.00   Bohoslužby 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. ned?li   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00 modlitební chvíle v pond?lí 16.00 Dorost a mládež pátek 17.00   Hrádek SCEAV, Hrádek ve Slezsku 351, 739 97,
hradek@sceav.cz 0659 36 90 03 far. Erich Bocek   0659 32 36 00 Ú?ední hodiny st?eda a ?tvrtek 8.30-11.00
pátek 15.00-17.00   Bohoslužby st?ídav? v 8.30 a v 10.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 7.30 v ned?li, když jsou bohoslužby v 8.30 jazyk dle bohoslužeb Biblická hodina každou st?edu v 18.00 a 3. ned?li v 15.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a sobota 17.00   Karviná Fryštát SCEAV, nám. T.G.Masaryka 3/4
733 00 Karviná Fryštát, karvina@sceav.cz 069 63 42 113 far. Jan Cie?lar
diakon Ond?ej Prokop   069 63 42 113 Ú?ední hodiny úterý 8.00-12.00, 16.00-19.00
st?eda, ?tvrtek 8.00-12.00
pátek 8.00-12.00, 16.00-19.00   Bohoslužby 8.00
3. ned?li 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. a 2. ned?li v rámci bohoslužeb také poslední ned?le odpoledne Biblická hodina úterý 16.00, 2. ned. 16.00 dle prog. 1x v m?síci v ned?li Dorost a mládež pátek 16.00 a 17.30   Kazatelské stanice Karviná-Mizerov - Azyl. d?m, st?eda 17.00   Petrovice Sára - 3. ?tvrtek 17.00 bibl.hod. 3. a posl. ned?le 10.30 bohoslužby Karviná-N. M?sto - domov d?ch. 2. sobota 13.30 Karviná Doly SCEAV, ul. Komenského,
736 02 Karviná-Doly 069 63 42 313 adm. Jan Cie?lar   069 63 42 113 Ú?ední hodiny ?tvrtek 9.00-12.00   Bohoslužby 8.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu v rámci bohoslužeb   Komorní Lhotka SCEAV, Komorní Lhotka 152, 739 54 0658 696 857 administrator Boleslav Firla
far. Renáta Firlová     Ú?ední hodiny úterý 14.30-16.00
st?eda až sobota 8.30-11.30   Bohoslužby 8.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu (v?tšinou 3. a 4. ned?li)   Biblická hodina ned?le 16.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a 18.00   Kazatelské stanice HNOJNÍK bohoslužby 2. ned. 14.00,
bibl. hod. v úterý 18.00 (v zim? 16.00) mládež v pátek 17.00 ?EKA bohoslužby 3. ned. 13.30
bibl. hod. 1. st?eda 15.00   SMILOVICE bohoslužby 4. ned. 14.00
bibl. hod. v ned?li 15.15 krom? 4. ned. v m?s. mládež v pátek 17.00 ST?ÍT?Ž bibl. hod. 1. úterý 17.00 mládež v pátek 18.00 (v zim? 17.00) Návsí SCEAV, Návsí 48, 739 92,
navsi@sceav.cz 0659 35 72 15 far. sen. Jan Wac?awek
vik. Ji?í Chodura   0659 35 22 87 Ú?ední hodiny pond?lí-pátek 8.30-11.30 ve st?edu ješt? 17.00-19.00 Bohoslužby 9.00 a 10.30
v ?ervenci v 7.00 a 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina st?eda 17.30 a 1. a 3. ned?le 17.30   Dorost a mládež pátek 15.30 a 18.30   Kazatelské stanice Jasení dorost - pátek 17.00   Písek - dorost v pátek 15.00
Biblická hod. 2. a 4. pátek 17.30   Jablunkov - Sanatorium ?tvrtek 16.00   Old?ichovice SCEAV, Old?ichovice 114, 739 58,
oldrichovice@sceav.cz, sceav.oldrichovice@centrum.cz 0659 348 052 far. Bogdan Taska   0659 348 052 Ú?ední hodiny pond?lí 14.00-15.30
st?eda 9.00-11.30 14.00-15.30   Bohoslužby 9.00 a 10.30 b?hem prázdnin jen v 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 15.00 1. ?tvrtek v 18.00, v zim? v 17.00 Studentská setkání st?eda 19.00   Dorost a mládež sobota 15.00 a pátek 16.30   Kazatelské stanice Tyra st?eda 18.00 v zim? v 17.00 Old?ichovice - Penzion 2.,3.,4. a 5. ?tvrtek v 17.30   Orlová SCEAV, T?anovského 482, 735 11 Orlová 1, orlova@sceav.cz 069 651 1631 pastor Vladislav Szkandera   069 651 1631
069 63 42 133 Ú?ední hodiny úterý-?tvrtek 7.00-11.30   Bohoslužby 10.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina pátek 16.10 dle programu 1x v ned?li v 15.30 Dorost a mládež sobota 16.00   Kazatelské stanice D?m d?tí a mládeže Orl. 4-Luty?, pond?lí 16.30   Domov d?chodc? Pet?vald
každý druhý ?tvrtek 15.00   Pet?vald Hus?v d?m 1. a 2. ned?li 8.30   Ostrava SCEAV, Husovo nám?stí 4, 700 00, Ostrava 1, ostrava@sceav.cz  069 612 6625 far. Vilém Szlauer
viká? Martin Pi?tak   069 612 6625 Ú?ední hodiny úterý-pátek 9.00-12.00   Bohoslužby 10.00 pouze ?eské Zpov?? 1. ned?li v rámci bohoslužeb   Biblická hodina ?tvrtek 17.00   Dorost a mládež pond?lí 16.00   Evangeliza?ní hodina ned?le 16.00   Modlitební hodina úterý 17.00   Stonava SCEAV, Stonava-Holkovice, 735 34  - adm. Jan Cie?lar
diakon Ond?ej Prokop   069 63 42 113 Ú?ední hodiny ?tvrtek 14.00-16.00   Bohoslužby 10.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? poslední ned?le v rámci bohoslužeb   Biblická hodina ?tvrtek 16.00   Mládež ned?le 14.30   T?rlicko SCEAV, Kostelní 177, 735 42, T?rlicko, terlicko@sceav.cz 069 642 30 51 far. Tadeáš Staniek   069 642 30 51
mobil: 0776 119486 Ú?ední hodiny úterý, st?eda a sobota 8.00-12.00   Bohoslužby 9.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 2. ned?le v m?síci   Bohoslužby pro mládež 2. ned?li v m?síci 10.30   Biblická hodina 1. ned?li v m?síci 15.00   Dorost a mládež sobota 15.00   Kazatelské stanice Domov d?chodc? T?rlicko 1. úterý 16.30 v zim? 16.00 H?bitovní kaple 2. ned?le 15.00   T?anovice SCEAV, T?anovice 91, 739 93, tranovice@sceav.cz 0658 696 162, 696 129 adm. sen. Tomáš Tyrlík
  0659 734 072
Ú?ední hodiny ?tvrtek 9.00-12.00   Bohoslužby 8.30 1. a 3. ned?li polské, 2. a 4. ned?li ?eské,
5. ned?li spole?né Zpov?? 1. a 2. ned?li 7.45 1. ned?li ?eská, 2. ned?li polská Biblická hodina ned?le 17.00   Dorost a mládež ned?le 10.00 a pátek 18.00   Kazatelské stanice Dolní Domaslavice 13.30 1. a 3. ned?li Hradišt? 14.45 1. ned?li polské a 3. ned?li ?eské Horní Žukov 15.45 1. ned?li polské a 3. ned?li ?eské T?inec SCEAV, Frýdecká 136, 73961 T?inec, sceav.trinec@centrum.cz tel. + fax.
0659 332437 far. Stanislav Pi?tak
fará? Marek ?í?an
fará?ka Anna Bystrzycka   0658 696 473

0659 323 517 Ú?ední hodiny pond?lí-pátek 9.00-12.00
st?eda 9.00-12.00 a 14.00-17.00   Bohoslužby 7.45 a 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. a 2. ned?le 9.30 v rámci bohoslužeb ostatní ned. po 2. bohoslužb? Biblická hodina ned?le 16.30
st?eda 17.00 ?eská
?tvrtek 17.00 polská   Dorost a mládež pátek 16.00 a 18.30   Kazatelské stanice Horní Lištná -
bohoslužby 1. ned?li 15.00
biblická hodina 1. pátek 17.00
ned?lní besídka 9.30 mládež a dorost v pátek 16.00 Nebory - biblická hodina v ned?li v 16.00 mládež v pátek v 17.00 Os?vky mládež v pátek v 16.00

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (14667 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy