Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 431181, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 295 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Frantisek100
monsek
cizinec
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117234723
přístupů od 17. 10. 2001

Křesťanské sbory

K?es?anské sbory NEBO TAK B?H MILOVAL SV?T, ŽE SYNA SVÉHO JEDNOROZENÉHO DAL, ABY KAŽDÝ, KDO V N?HO V??Í, NEZAHYNUL, ALE M?L ŽIVOT V??NÝ.            JAN 3,16   K?es?anský sbor je obecenstvím lidí, kte?í se scházejí k ?etb? a slyšení Božího slova - Bible. Dle p?íkladu ranných k?es?anských obcí jsou pospolu bez náboženských titul? a ordinovaných kazatel? jako brat?i a sestry - pouze k?es?ané, což je slovo odvozené od jména Kristus. Nepropagují zázra?né ?iny, ani n?jakou v?d?í osobnost, ale Pánu Ježíši Kristu d?v??ují jako svému zachránci a pr?vodci. Cht?jí být Boha poslušní a slovem i ?inem užite?ní svému okolí. Rádi uvítají i další zájemce jako hosty. P?i mnohotvárnosti Božího díla sou?asné doby má v život? sboru z?ejmou d?ležitost 7 skute?ností, uvedených v tomto sd?lení. * VÍRA V PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, který,a? v??ný B?h,se narodil jako ?lov?k na tuto zemi - jako dar hledající Boží lásky. Tato zpráva je hlavním obsahem Bible, jak to i On sám zd?raz?oval svým poslucha??m - aby rozum?li Písm?m: "tak je psáno a tak musel Kristus trp?t a t?etího dne vstát z mrtvých, aby ve jménu Jeho bylo zv?stováno pokání a odpušt?ní h?ích?". * D?V?RA BIBLI, která není jen pouhým textem, nýbrž dokonalým a živým Božím slovem, sm??ujícim ke každému ?lov?ku. Ono je pravdivé, trvale platné, pln? ucelené; je dostate?né pro zv?st evangelia i pro pou?ení a výchovu v??ících; je srozumitelné t?m, kdo jsou ochotni poslechnout. Mnoho výrok? se již naplnilo, jiné z?stávají ješt? zaslíbením. P?i dnešním bu? kritickém ?i liberálním p?ístupu anebo nad?azování svých "duchovních" prožitk? - je toto chápání Písem d?ležitým d?razem. * O?EKÁVÁNÍ DRUHÉHO P?ÍCHODU Pána Ježíše (dosud je zaslíbením) - nejprve pro vtržení Církve, kdy povolá sob? vst?íc všechny vykoupené - potom k ve?ejnému p?evzetí vlada?ství na této zemi p?ed kone?ným uspo?ádáním všech v?cí. * SV?DECTVÍ O BOŽÍ LÁSCE jako východisku p?ed Jeho v??ným hn?vem. Ta zv?st je pozváním k Pánu Ježíši, jedinému prost?edníku mezi ?lov?kem a Bohem. Spasení nikdo nem?že získat za své domn?lé "dobré" (a vždy nedostate?né) skutky; není podmín?no tím, co dokáže ?lov?k, nýbrž tím, co vykonal Pán Ježíš - a v tom je jistota záchrany. On již vzal na sebe spravedlivý Boží soud za náš h?ích a zlobu; záleží te? na každém ?lov?ku, aby to vírou p?ijal, Pánu Ježíši se sv??il i Mu pod?koval, a tak se stal nov? narozeným Božím dítkem. Každý, kdo uv??í, se potom má dát pok?tít pono?ením do vody - na znamení konce (poh?bu) starého a za?átku nového zp?sobu života. * VD??NOST ZA P?IJETÍ DUCHA SVATÉHO. Jednou vylitý Duch svatý je v nyn?jším ?ase milosti trvalou Boží pozemskou p?ítomností. Tímto je napojen (pok?t?n) každý ve chvíli, když uv??í v Pána Ježíše a stává se tak údem Jeho Církve. Shromážd?ni v Duchu svatém se všemi znovuzrozenými lidmi jsme t?lo Kristovo.Duch Svatý nás chce vést ,op?tovn? napl?ovat k „nesení ovoce „ a ?in?m lásky. * CHOZENÍ S BOHEM je denní záležitost pro každé Boží dítko (má kn?žské postavení) i každou místní Církev (je Pánu samostatn? odpov?dný sbor) - a to bez lidského prost?ednictví (bez ?len?ní na "duchovní" a "laiky"). Na r?zných úkolech a oblastech života sboru se podílejí údy církve - brat?i i sestry - rozdílnou a p?ece rovnocennou službou, pod?ízenou biblickým pokyn?m, podle sv??eného obdarování, s odpov?dností a správou starších. * SEJITÍ K PAMÁTCE PÁNA JEŽÍŠE p?i chlebu a kalichu dle Jeho p?ání a vzoru prvních u?edník? bývá v první den týdne. Je to chvíle pocty a vd??nosti. ---------- POZNÁMKA ---------- Z historického hlediska je možné sledovat obecenství K?es?anských sbor? v naší vlasti od po?átku minulého století. Ze státoprávního hlediska je seskupení K?es?anských sbor? registrováno dle zákona o církvích a nábož.spol. ?. 308/1991 Sb. (dtto zákon ?. 3/2002 Sb. s p?ílohou), p?i?emž každý sbor má samostatn? p?iznanou právní subjektivitu. ------------- (P?vodní text z ro?enky biblických úvah CESTOU ŽIVOTA 94 - upr. pro Internet. Vvydavatelství A-ALEF, Bo?ivojova 29, 71800 Ostrava -Kun?i?ky)   Kontakty na jednotlivé sbory ?echy:
Brandýs nad Labem
Hradec Králové
Jablonné nad Orlicí
Ji?ín
Karlovy Vary

Kdyn?
Kolín
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Plze?
Pod?brady
Praha - Letná: p?est?hován na Spo?ilov
Praha - Spo?ilov
Praha - Stod?lky
?evni?ov
Sázava
Strakonice
Tachov
Ústí nad Labem
Žamberk Morava:
Bílovec
Bohumín
Brno
?eský T?šín
Dolní Dunajovice
Haví?ov
Heršpice
Hodonín
Horní Suchá
Ivan?ice
Jeseník
Karolinka
Karviná
Kucha?ovice
Kunštát na Morav?
Moravany u Brna
Nový P?erov
Olešnice
Olomouc
Opava
Ostrava - Kun?i?ky
Ostrava Poruba
Ostrava - Záb?eh
Paskov
Podolí u Uherského Hradišt?
Prlov
Prost?jov
P?íbor
Strachotín
Šternberk
Šumperk
T?rlicko
T?ebí?
Valašské Mezi?í?í
Velká Bíteš
Velké Karlovice
Velké Mezi?í?í
Veverská Bitýška
Vizovice
Vsetín
Zlín
Žab?ice
Ž?ár nad Sázavou

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (13753 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.17 sekundy