Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 370, komentářů celkem: 431180, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 246 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Ivanp
Frantisek100
cizinec
rosmano
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117232823
přístupů od 17. 10. 2001

Slezská církev evangelická a.v.

Jedna z nejstarších z protestantských církví, s ko?eny, které sahají do východní reakce Lutherovy nem?cké reformace - je ?e? o Slezské církvi evangelické a.v. (www.sceav.cz) D?jiny církve Reformace p?išla na T?šínsko již za Lutherova života. Kolem roku 1550 byl celý kraj evangelický. Kníže t?šínský, Václav Adam z rodu Piast?, se stal horlivým stoupencem reformace a dal evangelík?m první církevní z?ízení a bohoslužebný ?ád. Syn Václava Adama - Adam Václav - se stal katolíkem a za?al evangelíky pronásledovat. Tehdy nastala pro evangelíky nejhorší doba. Od roku 1617 se evangelík?m odebíraly kostely a v roce 1654 jim bylo od?ato posledních padesát. Evangeli?tí kn?ží byli ze zem? vypov?zeni a evangelické služby Boží zakázány. Pouze ti nejv?rn?jší z?stali p?i svém evangelickém vyznání. Scházeli se na svá tajná shromážd?ní v horách a lesích. Teprve po padesáti letech t?žkých pronásledování získali evangelíci na T?šínsku v roce 1709 z milosti švédského krále Karla XII. v T?šín? chrám na Vyšní brán?. Tento nádherný Ježíš?v chrám, který evangelíci s velikou horlivostí vystav?li, se stal matkou ostatních evangelických sbor? slezských. V roce 1781 vydal císa? Josef II. Toleran?ní patent, jímž bylo evangelík?m povoleno zakládání nových sbor? a stav?ní modliteben (bez v?že a branou zády k hlavní silnici). Ihned nato byly založeny sbory v Byst?ici, Bludovicích, Komorní Lhotce, Návsí a jiných obcích T?šínska. Plnou rovnoprávnost s katolíky obdrželi evangelíci teprve po roce 1848 Císa?ským patentem z roku 1861. Organizace a z?ízení Církev má kolem 49 000 ?len?, kte?í žijí ve dvaceti sborech. V sou?asné dob? probíhá proces restrukturalizace dosavadní organizace církve. Ze stávajících asi ?ty?iceti kazatelských stanic vznikají nové filiální a posléze samostatné sbory. Máme dvacetsedm fará?? a desítky dobrovolných pracovník?, kte?í pe?ují o duchovní r?st ?len? církve. Nejvyšším orgánem církve je synod. Církev ?ídí devíti?lenná Církevní rada (?ty?i ordinovaní a p?t neordinovaných ?len?). V ?ele církve stojí biskup ThMgr. Vladislav Volný a kurátor církve Ing. Gustav H?awiczka, nám?stkem biskupa je ThMgr. Jan Cie?lar a nám?stkem kurátora pan Jan Stebel. Církev p?sobí na pom?rn? malém území v délce asi 100 km a ší?ce p?es 40 km. Region t?šínského Slezska leží v severovýchodním cípu ?eské republiky. Život sbor? Služba ve sborech je koncipována tak, aby evangeliem byly zasaženy všechny generace. Ve st?edu zájmu každého sboru je zv?stování evangelia a vysluhování svátostí. Velký d?raz je kladen na d?ti, které se sdružují v ned?lních besídkách rozd?lených do skupin podle v?ku. Po konfirmaci se dospívajícím mladým lidem v?nují v dorostech a pak v mládežích. V dorostových a mládežových shromážd?ních je kladen hlavní d?raz na studium Bible a výchovu k životu dle biblických kritérií. Sou?ástí mládežové práce jsou ?etné hudební soubory, z nichž n?které dosahují profesionální úrovn?. Velmi živá je tradice biblických a evangeliza?ních hodin a modlitebních shromážd?ní. Velké oblib? se t?ší organizování sch?zek manželských pár? a r?zných ve?írk? se zajímavými vzd?lávacími i spole?enskými programy, jejichž cílem je vést lidi ke každodennímu životu s Bohem. Ve sborech je široce rozvinuta pé?e o staré a nemocné lidi. N?kolikrát v roce se starší sborovníci svážejí k Ve?e?i Pán?, a prožívají tak spole?enství ve sboru. Sbory mají r?zná p?vecká sdružení (smíšená, ženská, mužská), k oblíbeným pat?í i soubory dechové hudby. Z našich zkušeností víme, že i když v centru života stojí bohoslužby, jichž se zú?ast?ují p?íslušníci všech generací, k živému sborovému spole?enství pat?í rozv?tvené aktivity, které se po?ádají v pr?b?hu týdne. Ekumena Slezská církev evangelická a.v. je sou?ástí rodiny k?es?anských spole?enství sdružených v Ekumenické rad? církví v ?R a v její spolupráci vykonává mnohé aktivity, nap?. v?zensko - duchovenskou službu. Jsme ?leny Sv?tového luteránského svazu, Konference evropských církví a Sv?tové rady církví. Naší partnerskou církví se stala Evangelická církev v Braunschweigu (N?mecko) a samostatná evangelicko - luterská církev se sídlem v Hannoveru (N?mecko). Máme kontakty s církvemi v mnoha evropských zemích, Skandinávii i USA, které nám pomáhají duchovn?, finan?n? i v zabezpe?ování studijních pobyt? na zahrani?ních univerzitáchVyhlídky do budoucna V oblasti materiální chceme dokon?it zapo?atou rekonstrukci a výstavbu celocírkevního st?ediska zvlášt? pro d?ti a mládež v Písku a následn? tam rozvinout školicí a vzd?lávací aktivity a táborové pobyty. Na území t?ineckého sboru stojí p?ed námi dv? investice p?ekra?ující naše možnosti: výstavba sborového domu - kostela v Neborech a výstavba sborového centra v T?inci. V oblasti evangeliza?ní chceme ve spojení se Slezskou diakonií oslovit sekulárního ?lov?ka v m?stském prost?edí a rozší?it oblast p?sobnosti církve na oblast Krnovska a Bruntálska. V oblasti misijní chceme slovem i ?inem, pomocí i zv?stí evangelia p?sobit na Ukrajin? se zvláštním z?etelem na sbor ve Lvov?. Sbory Slezské církve evangelické a.v. Albrechtice adresa: SCEAV, T?anovského 750
735 43 Albrechtice, albrechtice@sceav.cz tel.
069 642 84 30 pastor Libor Šikula   069 642 84 30 Ú?ední hodiny úterý, pátek 7.30-10.30   Bohoslužby 9.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 2. ned?li v m?síci jazyk dle bohoslužeb Biblická hodina každou ned?li 16.00 2. a 4. úterý v m?síci 16.45 Dorost a mládež ned?le 13.30   Bohumín SCEAV Masarykova 673,
735 81, Bohumín 069 601 3285 administrátor Vladislav Szkandera
viká? Jan Kowalczyk   069 612 6625
069 601 3285 Ú?ední hodiny ?tvrtek 14.00-16.00   Bohoslužby 8.30 jazyk dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ?tvrtek 16.00   Byst?ice SCEAV, Byst?ice nad Olší 107,
739 95, bystrice@sceav.cz 0659 35 22 32 pastor Roman Raszka   0659 35 22 32 Ú?ední hodiny úterý-pátek 8.00-12.00   Bohoslužby 1., 2., 5. ned. 10.30, 3., 4. ned. 8.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 16.00 5. ned?li bibl. hodina není Dorost a mládež 16.00 a 18.00   Kazatelské stanice Nýdek 10.30 3. a 4.ned?li Koša?iska 8.30 1. ned?le Karpentná 8.30 dle programu bohoslužeb ?eský T?šín SCEAV, Na Nivách 7, 737 01 ?eský T?šín 0659 731 804 senior Bohuslav *****ek   0603 50 33 78 Ú?ední hodiny pond?lí, úterý, ?tvrtek a pátek 9.00-12.00 v ned?li b?hem bohoslužeb Bohoslužby 8.00 a 10.00 st?ídav? ?eské pouze 2. ned. Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 16.30 v den konání bohoslužeb v 8.00 Dorost a mládež pátek 16.00 a 17.00   Biblická hodina Na Nivách - ned. 16.30   Kazatelské stanice Ropice 10.00 v ned?li, když je v ?.T. v 8.00 Ropice - Zálesí 2. st?eda v m?s. v 17.00 v zim? v 16.00 Ropice - škola 3. úterý v m?síci v 17.00 v zim? v 16.00 Svibice - Domov pe?ovatelské služby
1. pátek v m?síci 15.00   Dolní Žukov - Kotasówka
každou st?edu 17.00   Frýdek-Místek SCEAV, Smetanova 376,
738 01, Frýdek-Místek, frydek@sceav.cz 0658 62 22 92 senior Tomáš Tyrlík   0658 62 22 92 Ú?ední hodiny úterý 9.00-12.00, pátek 14.00-18.00   Bohoslužby 10.30 pouze ?eské Zpov?? 3. ned?li v rámci bohoslužeb   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00   Dorost a mládež ned?le 9.00 a pátek 17.00   Guty SCEAV, Guty 91, 739 55,
pošta Smilovice, guty@sceav.cz 0659 330 041 pastor Vlastimil Ciesar   0659 330 041 Ú?ední hodiny pátek 15.30-18.00 další viz Old?ichovice Bohoslužby 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a 19.00   Haví?ov - Bludovice SCEAV, Selská 12/428, 736 01,
Haví?ov-Bludovice, havirov@sceav.cz tel. + fax
069 64 34 017 far. Vladislav Volný, jun.   069 64 15 587 Ú?ední hodiny úterý-pátek 8.30-11.30
ve st?edu ješt? 15.00-17.00   Bohoslužby 8.30  1. spol., 2. p., 3. ?., 4. p., 5. ? 3. ned. ješt? v 10.00 polské Zpov?? 2. ned. polská, 3. ned. ?eská po bohoslužbách Dorost a mládež pátek 16.00   Kazatelské stanice Šumbark-kaple 2. ned?li 11.00   Šenov 1. ned?li 11.00   Datyn? 1. úterý 17.00 obecní ú?ad - kni*****
v zim? 16.00 Životice každý druhý ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Šumbark Gen. Svobody 1x m?s. ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Šumbark nový penzion 1x m?s. ?tvrtek 17.00 v zim? 16.00 Haví?ov - Suchá SCEAV, ul. Budovatel? 3, Haví?ov-Suchá 069 644 02 71 far. Janusz Ko?usznik   0659 712 624 Ú?ední hodiny pon. 17.00-18.30, st?eda a pátek 9.00-12.00   Bohoslužby 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. ned?li   Biblická hodina 2. a 4. ned?li 15.00 modlitební chvíle v pond?lí 16.00 Dorost a mládež pátek 17.00   Hrádek SCEAV, Hrádek ve Slezsku 351, 739 97,
hradek@sceav.cz 0659 36 90 03 far. Erich Bocek   0659 32 36 00 Ú?ední hodiny st?eda a ?tvrtek 8.30-11.00
pátek 15.00-17.00   Bohoslužby st?ídav? v 8.30 a v 10.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 7.30 v ned?li, když jsou bohoslužby v 8.30 jazyk dle bohoslužeb Biblická hodina každou st?edu v 18.00 a 3. ned?li v 15.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a sobota 17.00   Karviná Fryštát SCEAV, nám. T.G.Masaryka 3/4
733 00 Karviná Fryštát, karvina@sceav.cz 069 63 42 113 far. Jan Cie?lar
diakon Ond?ej Prokop   069 63 42 113 Ú?ední hodiny úterý 8.00-12.00, 16.00-19.00
st?eda, ?tvrtek 8.00-12.00
pátek 8.00-12.00, 16.00-19.00   Bohoslužby 8.00
3. ned?li 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. a 2. ned?li v rámci bohoslužeb také poslední ned?le odpoledne Biblická hodina úterý 16.00, 2. ned. 16.00 dle prog. 1x v m?síci v ned?li Dorost a mládež pátek 16.00 a 17.30   Kazatelské stanice Karviná-Mizerov - Azyl. d?m, st?eda 17.00   Petrovice Sára - 3. ?tvrtek 17.00 bibl.hod. 3. a posl. ned?le 10.30 bohoslužby Karviná-N. M?sto - domov d?ch. 2. sobota 13.30 Karviná Doly SCEAV, ul. Komenského,
736 02 Karviná-Doly 069 63 42 313 adm. Jan Cie?lar   069 63 42 113 Ú?ední hodiny ?tvrtek 9.00-12.00   Bohoslužby 8.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu v rámci bohoslužeb   Komorní Lhotka SCEAV, Komorní Lhotka 152, 739 54 0658 696 857 administrator Boleslav Firla
far. Renáta Firlová     Ú?ední hodiny úterý 14.30-16.00
st?eda až sobota 8.30-11.30   Bohoslužby 8.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu (v?tšinou 3. a 4. ned?li)   Biblická hodina ned?le 16.00   Dorost a mládež pátek 17.00 a 18.00   Kazatelské stanice HNOJNÍK bohoslužby 2. ned. 14.00,
bibl. hod. v úterý 18.00 (v zim? 16.00) mládež v pátek 17.00 ?EKA bohoslužby 3. ned. 13.30
bibl. hod. 1. st?eda 15.00   SMILOVICE bohoslužby 4. ned. 14.00
bibl. hod. v ned?li 15.15 krom? 4. ned. v m?s. mládež v pátek 17.00 ST?ÍT?Ž bibl. hod. 1. úterý 17.00 mládež v pátek 18.00 (v zim? 17.00) Návsí SCEAV, Návsí 48, 739 92,
navsi@sceav.cz 0659 35 72 15 far. sen. Jan Wac?awek
vik. Ji?í Chodura   0659 35 22 87 Ú?ední hodiny pond?lí-pátek 8.30-11.30 ve st?edu ješt? 17.00-19.00 Bohoslužby 9.00 a 10.30
v ?ervenci v 7.00 a 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina st?eda 17.30 a 1. a 3. ned?le 17.30   Dorost a mládež pátek 15.30 a 18.30   Kazatelské stanice Jasení dorost - pátek 17.00   Písek - dorost v pátek 15.00
Biblická hod. 2. a 4. pátek 17.30   Jablunkov - Sanatorium ?tvrtek 16.00   Old?ichovice SCEAV, Old?ichovice 114, 739 58,
oldrichovice@sceav.cz, sceav.oldrichovice@centrum.cz 0659 348 052 far. Bogdan Taska   0659 348 052 Ú?ední hodiny pond?lí 14.00-15.30
st?eda 9.00-11.30 14.00-15.30   Bohoslužby 9.00 a 10.30 b?hem prázdnin jen v 9.00
jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina ned?le 15.00 1. ?tvrtek v 18.00, v zim? v 17.00 Studentská setkání st?eda 19.00   Dorost a mládež sobota 15.00 a pátek 16.30   Kazatelské stanice Tyra st?eda 18.00 v zim? v 17.00 Old?ichovice - Penzion 2.,3.,4. a 5. ?tvrtek v 17.30   Orlová SCEAV, T?anovského 482, 735 11 Orlová 1, orlova@sceav.cz 069 651 1631 pastor Vladislav Szkandera   069 651 1631
069 63 42 133 Ú?ední hodiny úterý-?tvrtek 7.00-11.30   Bohoslužby 10.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? dle programu   Biblická hodina pátek 16.10 dle programu 1x v ned?li v 15.30 Dorost a mládež sobota 16.00   Kazatelské stanice D?m d?tí a mládeže Orl. 4-Luty?, pond?lí 16.30   Domov d?chodc? Pet?vald
každý druhý ?tvrtek 15.00   Pet?vald Hus?v d?m 1. a 2. ned?li 8.30   Ostrava SCEAV, Husovo nám?stí 4, 700 00, Ostrava 1, ostrava@sceav.cz  069 612 6625 far. Vilém Szlauer
viká? Martin Pi?tak   069 612 6625 Ú?ední hodiny úterý-pátek 9.00-12.00   Bohoslužby 10.00 pouze ?eské Zpov?? 1. ned?li v rámci bohoslužeb   Biblická hodina ?tvrtek 17.00   Dorost a mládež pond?lí 16.00   Evangeliza?ní hodina ned?le 16.00   Modlitební hodina úterý 17.00   Stonava SCEAV, Stonava-Holkovice, 735 34  - adm. Jan Cie?lar
diakon Ond?ej Prokop   069 63 42 113 Ú?ední hodiny ?tvrtek 14.00-16.00   Bohoslužby 10.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? poslední ned?le v rámci bohoslužeb   Biblická hodina ?tvrtek 16.00   Mládež ned?le 14.30   T?rlicko SCEAV, Kostelní 177, 735 42, T?rlicko, terlicko@sceav.cz 069 642 30 51 far. Tadeáš Staniek   069 642 30 51
mobil: 0776 119486 Ú?ední hodiny úterý, st?eda a sobota 8.00-12.00   Bohoslužby 9.00 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 2. ned?le v m?síci   Bohoslužby pro mládež 2. ned?li v m?síci 10.30   Biblická hodina 1. ned?li v m?síci 15.00   Dorost a mládež sobota 15.00   Kazatelské stanice Domov d?chodc? T?rlicko 1. úterý 16.30 v zim? 16.00 H?bitovní kaple 2. ned?le 15.00   T?anovice SCEAV, T?anovice 91, 739 93, tranovice@sceav.cz 0658 696 162, 696 129 adm. sen. Tomáš Tyrlík
  0659 734 072
Ú?ední hodiny ?tvrtek 9.00-12.00   Bohoslužby 8.30 1. a 3. ned?li polské, 2. a 4. ned?li ?eské,
5. ned?li spole?né Zpov?? 1. a 2. ned?li 7.45 1. ned?li ?eská, 2. ned?li polská Biblická hodina ned?le 17.00   Dorost a mládež ned?le 10.00 a pátek 18.00   Kazatelské stanice Dolní Domaslavice 13.30 1. a 3. ned?li Hradišt? 14.45 1. ned?li polské a 3. ned?li ?eské Horní Žukov 15.45 1. ned?li polské a 3. ned?li ?eské T?inec SCEAV, Frýdecká 136, 73961 T?inec, sceav.trinec@centrum.cz tel. + fax.
0659 332437 far. Stanislav Pi?tak
fará? Marek ?í?an
fará?ka Anna Bystrzycka   0658 696 473

0659 323 517 Ú?ední hodiny pond?lí-pátek 9.00-12.00
st?eda 9.00-12.00 a 14.00-17.00   Bohoslužby 7.45 a 9.30 jazyk st?ídav? dle programu Zpov?? 1. a 2. ned?le 9.30 v rámci bohoslužeb ostatní ned. po 2. bohoslužb? Biblická hodina ned?le 16.30
st?eda 17.00 ?eská
?tvrtek 17.00 polská   Dorost a mládež pátek 16.00 a 18.30   Kazatelské stanice Horní Lištná -
bohoslužby 1. ned?li 15.00
biblická hodina 1. pátek 17.00
ned?lní besídka 9.30 mládež a dorost v pátek 16.00 Nebory - biblická hodina v ned?li v 16.00 mládež v pátek v 17.00 Os?vky mládež v pátek v 16.00

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (14838 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.45 sekundy