Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 431179, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 245 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117231953
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě?
Vloženo Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 13:48:48 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal gregorios777

Zná Kodet Kristovo dílo kříže?

Apoštol Pavel chtěl znát mezi věřícími pouze Ježíše Krista Ukřižovaného

 1 Korintským 2:2  Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.

Stále stál v první řadě na základě Kristova díla na kříži.

A na čem stojí Kodet? Což to nevidíte? Kde mluví o Kristově díle na kříži a o jeho konsekvencích pro nás?

Pouze moralizuje, říká, co bychom měli a na druhou stranu naříká, jak toho nejsme schopni.

Líbivá slova, líbivá pokora, ale kde je Kristus? 

Což to nevidíte, slepci? 

"Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 147 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

POŽEHNANÉ VELIKONOCE VŠEM KŘESŤANŮM (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 14:44:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na úvod malá poznámka. 

Nelíbí se mi, když kazatelé mluví o "Ježíšovi". Už to je krajně neuctivé - už vzhledem k Jeho nezměřitelné oběti.

Jméno "Ježíš" je běžné židovské jméno. Avšak abychom projevili nutnou úctu, připojujeme i titul . "Pán", či Kristus". 

Ve světě, když se hovoří o hodnostářích, se k jejich jménům též připojuje titul. Např. se nemluví  o "Pavlovi" - ale jen o "generálu Pavlovi, či "prezidentu Pavlovi" nebo "panu prezidentu Pavlovi".

Jestliže kazatel, či farář Spasiteli titul upírá, tím jasně signalizuje, že SPASITELE NEUZNÁVÁ ZA PÁNA, který má právo do jeho života zasahovat. Nicméně Spasitel se nevnucuje: "Kdo ke mně přijde . . ." (J. 6,37)

Myslím, že nezměrné utrpení Kristovo bylo v kázání pana Kodeta vynecháno. Záměrně?

Mě osobně připadá pan Kodet jako mistrný manipulátor, jehož manipulace není snadné odhalit. Ale to je prosím, můj osobní názor (zajisté se mohu mýlit), ale jeho neúcta ke Spasiteli, kterému upírá Jeho titul, mě nutí k opatrnosti. 

Ale takových kazatelů, kteří upírají Spasiteli jeho titul a důstojnost, je mnoho. Křesťanství upadlo do formálnosti, což je podle mého názoru Satanova práce. A nejen jeho - křesťané se museli DOBROVOLNĚ PODVOLIT !!!

NIKDO KŘESŤANY K JEJICH POSTOJŮM NENUTIL !!!

Můj pohled na Spasitelovu Oběť:

VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz]

ecr

Re: POŽEHNANÉ VELIKONOCE VŠEM KŘESŤANŮM (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 15:22:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vesmírný význam oběti Spasitelovy [notabene.granosalis.cz]

ecr


]


Re: POŽEHNANÉ VELIKONOCE VŠEM KŘESŤANŮM (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 17:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
EKRAZIT


Ale na mnoha místech se jméno Ježíš vyskytuje samostatně. Jen u Matouše jsem napočítal 148 výskytů. V celém NZ je to několik set výskytů.

To by pak apoštol Matouš neměl k Pánu Ježíši?

V tom bych chybu u Kodeta nespatřoval. Jde o mnohem závažnější věci, týkající se přímo Evangelia.

Matouš 1:16  Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.
Matouš 1:21  Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.
Matouš 1:25  Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.
Matouš 2:1  Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,
Matouš 3:13  Tehdy přišel Ježíš od Galilee k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho.
Matouš 3:15  A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Dopusť tak; neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu.
Matouš 3:16  A pokřtěn jsa Ježíš, vystoupil ihned z vody; a aj, otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího jako holubici a přicházejícího na něj.
Matouš 4:1  Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl od ďábla.
Matouš 4:7  I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.
Matouš 4:10  Tedy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane; neboť jest psáno: Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužiti budeš.
Matouš 4:12  A když uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl do žaláře, odšel do Galilee.
Matouš 4:17  Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.
Matouš 4:18  A chodě Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři.)
Matouš 4:23  I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
Matouš 5:1  Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.
Matouš 7:28  I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho.
Matouš 8:3  I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.
Matouš 8:4  I dí mu Ježíš: Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš, na svědectví jim.
Matouš 8:5  A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho,
Matouš 8:7  I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho.
Matouš 8:10  Tedy uslyšev to Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl.
Matouš 8:13  I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.
Matouš 8:14  A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží a má zimnici.
Matouš 8:18  Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplaviti se na druhou stranu.
Matouš 8:20  I dí mu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

Matouš 8:22  Ale Ježíš řekl jemu: Pojď za mnou, a nech, ať tam mrtví pochovávají mrtvé své.
Matouš 8:29  A aj, zkřikli, řkouce: Co je nám po tobě, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.
Matouš 8:34  A aj, všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi, a uzřevše ho, prosili, aby šel z končin jejich.
Matouš 9:2  A aj, přinesli mu šlakem poraženého, ležícího na loži. A viděv Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Doufej, synu, odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji.
Matouš 9:4  A viděv Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich?
Matouš 9:9  A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.
Matouš 9:12  Ježíš pak uslyšev to, řekl jim: Nepotřebujíť zdraví lékaře, ale nemocní.
Matouš 9:15  I řekl jim Ježíš: Zdaliž mohou synové Ženichovi rmoutiti se, dokudž s nimi jest Ženich? Ale přijdou dnové, když bude od nich odjat Ženich, a tehdyť se budou postiti.
Matouš 9:19  A vstav Ježíš, šel za ním, i učedlníci jeho.
Matouš 9:22  Ježíš pak obrátiv se a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila. A zdráva učiněna jest žena od té chvíle.)
Matouš 9:23  Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev tu trubače a zástup hlučící,
Matouš 9:27  A když šel odtud Ježíš, šli za ním dva slepí, volajíce a řkouce: Smiluj se nad námi, Synu Davidův.
Matouš 9:28  A když všel do domu, přistoupili k němu ti slepí. I dí jim Ježíš: Věříte-li, že to mohu učiniti? Řekli jemu: Ovšem, Pane.
Matouš 9:30  I otevříny jsou oči jejich. Zapověděl jim pak tuze Ježíš, řka: Viztež, ať nižádný o tom nezví.
Matouš 9:35  I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
Matouš 10:5  Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte.
Matouš 11:1  I stalo se, když dokonal Ježíš řeči své, kteréž mluvil, přikázání dávaje dvanácti učedlníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich.
Matouš 11:4  I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce, zvěstujtež Janovi, co slyšíte a vidíte:
Matouš 11:7  A když oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť viděti? Zdali třtinu větrem se klátící?
Matouš 11:25  V ten čas odpověděv Ježíš, řekl: Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci 

Matouš 12:1  V ten čas šel Ježíš v den sváteční skrze obilí, a učedlníci jeho lačni jsouce, počali vymínati klasy a jísti.
Matouš 12:9  A poodšed odtud Ježíš, přišel do školy jejich.
Matouš 12:15  A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky.
Matouš 12:25  Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.
Matouš 13:1  A v ten den vyšed Ježíš z domu, sedl podle moře.
Matouš 13:34  Toto všecko mluvil Ježíš v podobenstvích k zástupům, a bez podobenství nemluvil jim,
Matouš 13:36  Tedy rozpustiv zástupy, šel do domu Ježíš. I přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: Vylož nám podobenství o koukoli toho pole.
Matouš 13:51  Potom dí jim Ježíš: Srozuměli-li jste tomuto všemu? Řekli jemu: I ovšem, Pane.
Matouš 13:53  I stalo se, když dokonal Ježíš podobenství tato, bral se odtud.
Matouš 13:57  I zhoršili se na něm. A Ježíš řekl: Není prorok beze cti, než v své vlasti a v domu svém.
Matouš 14:1  V tom čase uslyšel Herodes čtvrták pověst o Ježíšovi.
Matouš 14:12  A přišedše učedlníci jeho, vzali tělo jeho a pochovali je; a šedše, pověděli to Ježíšovi.
Matouš 14:13  A uslyšev to Ježíš, plavil se odtud na lodičce na místo pusté soukromí. A uslyševše o tom zástupové, šli za ním pěšky z měst.
Matouš 14:14  A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý. I slitovalo mu se jich, a uzdravoval nemocné jejich.
Matouš 14:16  Ježíš pak řekl jim: Není potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.
Matouš 14:25  Při čtvrtém pak bdění nočním bral se k nim Ježíš, jda po moři.
Matouš 14:27  Ale ihned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.
Matouš 14:29  A on řekl: Pojď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.
Matouš 14:31  A ihned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu: Malé víry, pročežs pochyboval?
Matouš 15:1  A v tom přistoupí k Ježíšovi Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce:
Matouš 15:16  Ježíš pak řekl: Ještě i vy bez rozumu jste?
Matouš 15:21  A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin Tyrských a Sidonských.
Matouš 15:28  Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra tvá. Staniž se tobě, jakž chceš. I uzdravena jest dcera její v tu hodinu.
Matouš 15:29  A odšed odtud Ježíš, šel podle moře Galilejského, a vstoupiv na horu, posadil se tam.
Matouš 15:32  Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.

Matouš 15:32  Ježíš pak svolav učedlníky své, řekl: Líto mi zástupu, ješto již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a rozpustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.
Matouš 15:34  I řekl jim Ježíš: Kolik chlebů máte? A oni řkou: Sedm a málo rybiček.
Matouš 16:6  Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.
Matouš 16:8  A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali?
Matouš 16:13  Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna člověka?
Matouš 16:17  A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě toho, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.
Matouš 16:20  Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.
Matouš 16:21  A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.
Matouš 16:24  Tedy řekl Ježíš učedlníkům svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž mne.
Matouš 17:1  A po šesti dnech pojal Ježíš Petra a Jakuba a Jana bratra jeho, i uvedl je na horu vysokou soukromí,
Matouš 17:4  A odpověděv Petr, řekl Ježíšovi: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, udělejme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.
Matouš 17:7  A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, řka jim: Vstaňte, nebojte se.
Matouš 17:9  Když pak sstupovali s hory, přikázal jim Ježíš, řka: Žádnému nepravte tohoto vidění, dokudž by Syn člověka nevstal z mrtvých.
Matouš 17:11  A Ježíš odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prve a napraví všecky věci.
Matouš 17:17  Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Ó národe nevěrný a převrácený, dokud budu s vámi? Dokudž vás trpěti budu? Přiveďte jej sem ke mně.
Matouš 17:18  I pohrozil jemu Ježíš. I vyšlo od něho ďábelství a uzdraven jest mládenec v tu hodinu.
Matouš 17:19  Tedy přistoupivše učedlníci k Ježíšovi soukromí, řekli jemu: Proč jsme my ho nemohli vyvrci?
Matouš 17:20  Řekl jim Ježíš: Pro nevěru vaši. Amen zajisté pravím vám: Budete-li míti víru, jako jest zrno horčičné, díte hoře této: Jdi odsud tam, a půjde, a nebudeť vám nic nemožného.
Matouš 17:22  A když byli v Galileji, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude zrazen v ruce lidí bezbožných.
Matouš 17:25  A on řekl: Dává. A když všel do domu, předšel jej Ježíš řečí, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kterých berou daň anebo plat, od synů-li svých, čili od cizích?

Matouš 17:26  Odpověděl jemu Petr: Od cizích. I dí mu Ježíš: Tedy synové jsou svobodní?
Matouš 18:1  V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském?
Matouš 18:2  A zavolav Ježíš pacholete, postavil je uprostřed nich,
Matouš 18:22  I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.
Matouš 19:1  I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, bral se z Galilee, a přišel do končin Judských za Jordán.
Matouš 19:14  Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně; nebo takovýchť jest království nebeské.
Matouš 19:18  Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl mu: Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví,
Matouš 19:21  Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a pojď, následuj mne.
Matouš 19:23  Tedy Ježíš řekl učedlníkům svým: Amen pravím vám, že bohatý nesnadně vejde do království nebeského.
Matouš 19:26  A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.
Matouš 19:28  A Ježíš řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž jste následovali mne, v druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na dvanácti stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.
Matouš 20:17  A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků svých soukromí na cestě, i řekl jim:
Matouš 20:22  Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.
Matouš 20:25  Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že knížata národů panují nad svými, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi.
Matouš 20:30  A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
Matouš 20:32  I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil?
Matouš 20:34  I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly oči jejich. A oni šli za ním.
Matouš 21:1  A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva 

Matouš 21:6  I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš,
Matouš 21:11  Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok od Nazarétu Galilejského.
Matouš 21:12  I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodavače a kupce z chrámu, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,
Matouš 21:16  A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?
Matouš 21:21  I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.
Matouš 21:24  Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
Matouš 21:27  I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
Matouš 21:31  Který z těch dvou učinil vůli otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.
Matouš 21:42  Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
Matouš 22:1  I odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích, řka:
Matouš 22:18  Znaje pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, pokrytci?
Matouš 22:29  I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží.
Matouš 22:37  I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své.
Matouš 22:41  A když se sešli farizeové, otázal se jich Ježíš,
Matouš 23:1  Tedy Ježíš mluvil zástupům a učedlníkům svým,
Matouš 24:1  A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové.
Matouš 24:2  Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.
Matouš 24:4  I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
Matouš 26:1  I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým:

Matouš 26:1  I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým:
Matouš 26:6  Když pak byl Ježíš v Betany, v domu Šimona malomocného,
Matouš 26:10  A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou.
Matouš 26:17  Prvního pak dne přesnic, přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka?
Matouš 26:19  I učinili učedlníci tak, jakož jim poručil Ježíš, a připravili beránka.
Matouš 26:26  A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.
Matouš 26:31  Tedy dí jim Ježíš: Všickni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda.
Matouš 26:34  Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.
Matouš 26:36  Tedy přišel s nimi Ježíš na místo, kteréž sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se tamto.
Matouš 26:49  A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, a políbil jej.
Matouš 26:50  I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho.
Matouš 26:52  Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou.
Matouš 26:55  V tu hodinu řekl Ježíš k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne.
Matouš 26:59  Přední pak kněží a starší a všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,
Matouš 26:63  Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?
Matouš 26:64  Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.
Matouš 27:1  A když bylo ráno, vešli v radu všickni přední kněží a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.
Matouš 27:11  Ježíš pak stál před vladařem. A otázal se ho vladař, řka: Ty-li jsi ten král Židovský? Řekl jemu Ježíš: Ty pravíš.
Matouš 27:37  I vstavili nad hlavu jeho vinu jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, ten král Židovský.
Matouš 27:46  A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Matouš 27:50  Ježíš pak opět volaje hlasem velikým, vypustil duši.

Matouš 28:9  Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.
Matouš 28:10  Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.
Matouš 28:16  Jedenácte pak učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl uložil Ježíš.
Matouš 28:18  A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.

]


OPRAVDU ÚCTYHODNÁ PRÁCE (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 19:29:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je rozdíl mezi tím, jak Spasitele oslovovali jeho učedníci - a tím, jak Ho oslovujeme my.

Je rozdíl mezi tím, jak o Spasiteli referuje Písmo - a mezi tím, jak o něm referujeme my.  

Když řeknu: "Ježíš" nic to neznamená. Je to běžné židovské jméno . 

Když ale řeknu "Pán Ježíš", jde o osobní vyznání a uznání Jeho významu.

TO BY MĚLO BÝT JASNÉ. PROBLÉM JSEM JIŽ DŘÍVE VYSVĚTLIL USPOKOJIVĚ.

ecr


]


VÍCE UCTIVOSTI A POKORY - VÁŽENÝ PANE ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 29. březen 2024 @ 06:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Timoteovi 6, 15 [www.biblenet.cz]  Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.

Zjevení Janovo 17, 14 [www.biblenet.cz]  Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“

Zjevení Janovo 19, 16 [www.biblenet.cz]  Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

ecr]


Re: OPRAVDU ÚCTYHODNÁ PRÁCE (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 07:34:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
EKRAZIT
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 28. březen 2024 @ 17:38:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.youtube.com/watch?v=Obj_uSXpZfs
 
4:24:
 
Nakonec všechno záleží na tom stupni naší lásky v našem srdci a na naší věrnosti a vytrvalosti

5:40 až 6:17:
 
Jeho slova o televizi jsou naprosto pravdivá. Ale jen pro malé děti v Kristu. A ti stejně nevydrží nedívat se na TV, protože by se jinak unudily.
Vysvobozený věřící se klidně může podívat na něco v TV a neublíží mu to, pokud to není vyloženě nečisté.
 

7:38 – 8:20:
 
Toto je ovšem pravda:


8:30:
 
Já přece nebudu zachráněn z toho, že vím, co se děje na celé zeměkouli, ale že budu dělat to, co po mě chce Bůh…https://www.youtube.com/watch?v=0IJOUtk8o5I

6:24-6:32
 
„Ukáži na vás svou svatost… Člověk by řekl:“No abysme se dočkali…“ (= nevědomý výsměch Kristovu dílu)
 
Další výrok odhalující skutečný stav: 6:46-7:06:

 
7:07-8:28 zde je vidět, že je úplně mimo učení NZ. On prostě neví, že to Bůh v Kristu již udělal a sám tomu podle svých slov nevěří, že to udělá.

A TAK BYCH MOHL POKRAČOVAT DÁL A DÁL.
Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 29. březen 2024 @ 05:34:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlavně je pro vás důležité s Kodetem nesouhlasit. Nejlépe apriori nesouhlasit.

Tyhle vaše žabomyší spory!

Všechno podstatné v našem životě začíná Boží láskou k nám a naší láskou k Bohu. Kdo nemiluje Boha, nemůže pochopitelně milovat ani Kodeta. Miluje sám sebe, svoje věroučné omyly a svoje náboženské fantazie.

Mnozí z učitelů zákona přicházeli k Pánu Ježíši a ptali se ho. Častokrát však jeich úmysly nebyly vůbec čisté. A jak to vypadá s vašimi úmysly?..."Pouze moralizuje, říká, co bychom měli a na druhou stranu naříká, jak toho nejsme schopni."...


K upřímným se Bůh staví upřímně.

Právě proto, že toho sami nejsme schopni, říká tím Kodet: "Vlož veškerou svoji důvěru na Pána".

Osobu Pána Ježíše zde nazval přímo "Božím královstvím, které přichází do nás!"Ale vám to pořád nestačí! Jen jakési výtky.
Tak nesoudným posluchačům se nelze zavdědčit naprosto ničím! Dokázali by zkritizovat snad i přímo samotného Pána Ježíše či apoštola Pavla.

Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 06:51:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Dokázali by zkritizovat snad i přímo samotného Pána Ježíše či apoštola Pavla.Takoví jsou zde také. Ale mě  z toho vynech. Jen jakési výtky.


K upřímným se Bůh staví upřímně.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 01:10:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/Hlavně je pro vás důležité s Kodetem nesouhlasit. Nejlépe apriori nesouhlasit.

  Stando, a ty s Kodetem souhlasíš? 

  Ve všem?  Tím, že s vírou přijmeme odpuštění od Boha, a dáme celou důvěru Bohu, tak se může zmenit celý náš život.

  'Obraťe se, neboť se přiblížilo Boží království.'

  Vy víte, že v tom jazyce, ve kterém by napsán Nový zákon, v řečtině, to slovo obrácení znamená Matanoia, změna smýšlení. A to je důležité pochopit. Protože na prvním místě tedy pokání a obrácení není lítost nad hříchem, ale (znamená) úplnou změnu našeho myšlení, naší mysli, která následně proměňuje celý náš život.

  Je to změna smýšlení, která vede ke změně jednání a má za následek naprostou změnu životního stylu. ...

  ... Bůh se svojí mocí může v našem životě projevit trvale a definitivně jenom tehdy, když mu zcela a úplně dáme otěže našeho života

  Když si ho zvolíme za svého Pána, tak on může působit a nás proměňovat.

  Co ty na to, Stando? 

  Souhlasil bys, nebo ne?

  Nebo bys nesouhlasil a Kodetovi bys vysvětloval, že pokání a lítost jsou v podstatě synonyma napsal mu tučně a podtrženě a s vykřičníkem [granosalis.cz] "každý člověk drží otěže svého života až do své smrti pouze ve vlastních rukou!", jako jsi tvůj stav a postoj otevřeně "prokřikoval" v diskuzích tady na nás?


  Někdy si toho Kodeta poslechni, Stando. Myslím poslechni, co říká. Jako že to budeš poslouchat. Jako obsah toho, co říká. 

  Mohlo by ti to pomoci.

  Toník]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 08:57:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jsem ti, Toníku, přece psal, že Kodeta poslouchám docela často a rád.

A nemívám problémy s ním souhlasit ve všem.
 Ovšem když ty vytržením poněkud pozměníš smysl některých jeho výroků, tak to pak už mám potřebu napravovat - uvádět je znovu na pravou míru. Vracet do reality života.

Např.:

...... Bůh se svojí mocí může v našem životě projevit trvale a definitivně jenom tehdy, když mu zcela a úplně dáme otěže našeho života. ...

Realitou je, že čehosi takového žádný člověk není schopen v jednom jediném okamžiku. 
Ve skutečnosti toto je náplní života člověka po celý jeho zbytek - aby se toto učil Bohu odevzdávat, aby s Bohem ve svém životě spolupracoval.
To je cílem života křesťana, to je smyslem Kodetova výroku.
To je ona změna smýšlení.

Když bys před pětadvaceti lety předal Bohu otěže svého života naprosto dokonale a v úplnosti - od té doby si snad už nic v životě nemusíš řídit sám? Nehneš ani prstem? Všechno snad za tebe dneska ve tvém životě už odedře Bůh a ty máš veget a válíš se snad už někde "na nebesích?"
Takto snad vypadá tvůj život s Bohem, když jsi mu už "odevzdal otěže svého života?"

Nebo si každý člověk ten svůj život musí "odžít" sám za sebe (až do konce - každou minutu!) a proto je pak možno ho za prožitý život soudit?

Každou další minutu odevzdávám otěže svého života Bohu (v činné spolupráci) - někdy se mi do daří lépe, jindy hůře. A zítra - pokud budu žít - tomu bude zrovna tak.]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 02. duben 2024 @ 23:06:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Když si Stando vytržením poněkud pozměníš smysl některých jeho výroků, tak si to pak klidně napravuj a uveď tvou realitu, to je přeci tvoje věc.


Realitou je, že čehosi takového žádný člověk není schopen v jednom jediném okamžiku. 

  A proč toho nejsi schopen? 

  Co konkrétně ti brání?


Každou další minutu odevzdávám otěže svého života Bohu (v činné spolupráci) - někdy se mi do daří lépe, jindy hůře.

  Není to tak dávno, asi čtyři roky, co jsi psal tučně a podtrženě s vykřičníkem, že držíš otěže svého života až do své smrti pouze ve vlastních rukou a psal jsi, že to máš tak, že "Není žádný okamžik v životě, že bys mohl předat tyto otěže (spolu s odpovědností za svůj život), aby jej řídil kdokoli jiný."

  Tehdy jsi na tom trval, psal jsi to dlouhou, dlouho jsi uváděl tvou realitu, opakoval to, zůrazňoval?

  Co se tedy ve tvém životě teď změnilo? Co tě dovedlo ke změně? Kdo ti v tom pomohl, že teď jednáš jinak?

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:52:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." co jsi psal tučně a podtrženě s vykřičníkem, že držíš otěže svého života až do své smrti pouze ve vlastních rukou a psal jsi, že to máš tak, že "Není žádný okamžik v životě, že bys mohl předat tyto otěže (spolu s odpovědností za svůj život), aby jej řídil kdokoli jiný."..."...

Z pohledu odpovědnosti za každý mnou prožitý den - jak bych mohl být po mé smrti volán k odpovědnosti na Kristově soudné stolici, pokud bych si svůj život neřídil sám?  V neustálé svobodě volby mezi dobrem a zlem bych nekonal svoje vlastní rozhodnutí?

Vždyť to je z principu blbost!

Kodet tím říká cosi jiného - svoji důvěru vložil na Pána, všechna jeho vlastní rozhodnutí (z jeho vlastní vůle, z jeho vlastní volby)  jsou konána v duchu Ježíšova učení. 
Je to, jakoby svěřil volant svého života Kristu. Ale ve skutečnosti se sám dál zodpovídá za každý svůj skutek, dokonce za každou svoji myšlenku, kterou si podrží déle, než aby zjistil, že je třeba špatná..


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:11:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jasně, Stando, že je to, cos napsal, je z principu blbost a Kodet říká úplně něco jiného. 

  Kodet říká:

... Bůh se svojí mocí může v našem životě projevit trvale a definitivně jenom tehdy, když mu zcela a úplně dáme otěže našeho života.

  Ty teď píšeš:

  No a jak to máš s těmi otěžemi - když je každou minutu vydáváš Bohu, třímáš je dál pevně ve svých rukou, jak jsi psal tučně a podtrženě s vykřičníkem?

  Nebo už se to u tebe změnilo a když odevzdáváš ty otěže, tak je alespoň na ten okamžik netřímeš pevně ve svých rukou?  Když jsme psali, že jsme Bohu vydali celý život a že náš život patří Bohu, tehdy jsi psal, že ty to nemůžeš udělat, protože ti tvůj život nepatří, že ti nepatří ani minulost, ani budoucnost, jen přítomný okamžik. Že Bohu nemůžeš vydat ani jednu minutu, natož clý den nebo celý život.

  To máš stejně, nebo se to u tebe změnilo? Uměl bys Bohu vydat alespoň jednu minutu života, co tě čeká?

  Toník
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 07:00:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Copak snad někdo někdy viděl katolíka, který by kázal skutečné Evangelium?

Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 29. březen 2024 @ 08:39:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivan Odilo Štampach.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 29. březen 2024 @ 14:56:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
LEONET - že by? A můžeš dát nějaké odkazy?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 31. březen 2024 @ 18:08:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po třiceti létech už nechtěj odkazy.
Položil jsi otázku a já odpověděl.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:48:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Souhlas.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 30. březen 2024 @ 07:32:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Štampach je přece odpadlým katolickým knězem s heretickými názory.

Nyní nepatří ke katolické církvi.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 07:45:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Význam slova katolický =  obecný.


Pokud je mi známo, tak Ivan Štampach odešel z ŘKC právě proto, že chtěl  zůstat věrný katolickému (všeobecnému)  křesťanství.  Podobně, jako mnozí další...


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 31. březen 2024 @ 09:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Štampach přece neodešel, ale "byl odejít" kvůli svým  názorům neslučitelným s katolickým učením.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 09:14:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
LEONET


Ivan Odilo Štampach.


To přece není myšleno vážně - svobodný zednář, bolševická strana Zelených, křesťanská teosofie, hlubinný mezináboženský dialog a zájem o buddhismus? 

A ten že káže Evangelium? 
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. březen 2024 @ 10:19:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Jo ,to také koukám ,co se to zde píše vše. Vždyť už přece i dříve bylo známo ,že tento chlapík má velký vztah k buddhismu . A to je společné s křesťanskou vírou ? Mno ,mnohým je to jedno . Jednoduše ,ať se navalí i démonské praktiky , "buďme tolerantní ,mezinábožensky". Mnozí nábožní ani nevědí ,co je buddhismus , hinduismus ,šintoismus ,atd. Mnozí si myslí ,že to jsou jen takoví "jiní" katolíci ,jiní pravoslavní  nebo jiní evangelíci. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 09:22:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
LEONET


Vidím, že se zajímá o širokou škálu nesmyslných věcí, ale na Evangelium jsem ještě nikde nenarazil.

Proto se ptám po nějakém odkazu.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. březen 2024 @ 16:57:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Raději to nechtěj. Ten odkaz. Možná by ti někdo poslal odkaz ,kde by to evangelium ( ale spíše "evangelium" ), bylo zabalené do multireligiózního guláše ,a bylo by to i zbytečné číst. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:35:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42


Toto mi spíše připomíná Halíka... Ten také učí synkretismus.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:06:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
LEONET


Leonet si tady z nás dělá srandu...


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 30. březen 2024 @ 07:55:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 31. březen 2024 @ 11:49:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Copak snad někdo někdy viděl katolíka, který by kázal skutečné Evangelium?

  Já ano, Gregu.

  Evangelium mi přinesla římská katolička. A v moci - i s osvobozením, vyhnáním temnoty, beznaděje, uzdravením. Otevřením uší ke slyšení.

  A viděl jsem poměrně dost katolíků, kteří přijali věčný život a dál nesli evangelium. SKutečné evangelium, Boží moc ke spasení každému, kdo věří. 


  Ne nějaké fake-evangelium, kdy si lidi vyvěřují vlastními vírami, co nemají a přesvědčují sami sebe, že mají to, co nemají.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 00:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


A viděl jsem poměrně dost katolíků, kteří přijali věčný život a dál nesli evangelium. Skutečné evangelium, Boží moc ke spasení každému, kdo věří. 


No ano, to věřím. Ale to mluvíme o řadových katolících. Já se ptám, kdo z katolíků, kteří stojí v nějaké odpovědnosti a autoritě káže Evangelium, zda to někdo někdy slyšel. I já jsem uvěřil skrze katolíka. Ten mi sice nic nekázal, ale věnoval mi NZ. "Kázal" pouze svým životem. Beze slov.Ne nějaké fake-evangelium, kdy si lidi vyvěřují vlastními vírami, co nemají a přesvědčují sami sebe, že mají to, co nemají.

Zde jsi ovšem na velkém omylu, protože i ty jsi si vyvěřil, to, co jsi neměl (resp. MĚL) Slyšel jsi, že Pán Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy a že kdo v Něj věří, má věčný život.
Uvěřil jsi a stalo se to u tebe realitou.

Resp. vyvěřil jsi si ve skutečnosti to, co už existovalo, ne něco, co neexistovalo. A ono toho existuje mnohem více než jen vykoupení z hříchů a věčný život. Mluví o tom celý NZ. 

To si pleteš s Hnutím víry. Tam si vlastními vírami vyvěřují to, co skutečně nemají a co skutečně nikde předem neexistuje: Domy, auta, soukromé tryskáče, peníze apod. 

My, bibličtí svatí si vyvěřujeme pouze to, co již v duchovní oblasti skrze Kristovo dílo na kříži existuje a co již máme. Naše duchovní dědictví a bohatství, které nám již bylo dáno. A skrze víru to realizujeme v osobním životě. 

Sice nejsme na takové úrovni jako vy, kteří jste to dostali ihned a instantně od začátku. Vy jste nemuseli dle Kristových slov být nejdříve učedníky a zůstávat v Jeho Slově, aby vás Pravda (Syn) mohl vysvobodit. Vy to prostě máte už od svého duchovního zrození. Jste prostě Boží miláčkové, kteří mají to privilegium, že mohou přeskočit svůj vývoj a růst a být silní a dospělí již od narození. 

Narodit se matce již rovnou 18-cti letý je přece naprosto přirozená věc, kterou nás učí i sama příroda... :-))))

Šachista také nemusí odehrát stovky a tisíce hodin, ihned od prvního dne hraje s Kasparovem a poráží ho.

Kulturistovi naskočí impozantní svaly ihned jak poprvé přijde do fit-centra a poprvé se podívá na činky.

A hudebník se jen poprvé dotkne violoncella a ihned mu volají z filharmonie a mají o něj zájem...
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 09:32:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/  Jinak Kodet k tématu mluví taky dobře, například teď nedávno před 14. dny na téma obrácení, pokání. Není to otevřené evangelium, ale mluví pravdivě. To, co potřebují katolíci slyšet. Možná to stačí, jako tobě stačilo dát NZ, já nevím. Proto jsem se ptal Willyho, jak to je, že ho zná osobě.  A ty vaše trapné přehazovačky, Gregu? Vypovídají jen o vás. Popisuješ tvé postoje. 

  Vím, že ty si vyvěřuješ, co nemáš, jako bys to měl. To, co tu předvádíš články, tomu se říká klasické "hnutí víry", kdy si lidi vyvěřují svou vírou, co ve skutečnosti nemají. Čtu si tvoje články, vím, co je hnutí víry - srandovní je, že ty se do hnutí víry navážíš a přitom tvoje postoje jsou hnutí víry "par excellence".

  A znám tvé snažení a "svaly", popisoval jsi to tu mockrát, stejně, jako oko - máte v podstatě úplně stejné náboženství s okem, nevím, v čem se lišíte, proč si oponujete.

  Ostatně - i tobě by mohl pomoci ten Kodet a jeho kázání na téma "obrácení". Reaguje tam na ty vaše "trénování svalů" hodně trefně.  jsem Gregu skutečně věřil, že Pán Ježíš zemřel za moje hříchy, což se také fakticky stalo. A věřil jsem jemu. To byla všechna moje dobrá víra ve starém životě. 

  Že člověk může mít věčný život, to jsem nevěřil. Myslel jsem si, že si křesťané vymýšlejí. Až do chvíle, kdy mne Bůh přenesl ze smrti do života.

  A od té chvíle mne Bůh chránil. A vychovával. V něčem extrémně rychle, v něčem pomaleji. A za to jsem mu vděčný.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:20:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hezké svědectví, Toníku. Díky Bohu za ně i za tebe, chvála a sláva patří našemu Pánu.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 11:28:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


Vím, že ty si vyvěřuješ, co nemáš, jako bys to měl. To, co tu předvádíš články, tomu se říká klasické "hnutí víry", kdy si lidi vyvěřují svou vírou, co ve skutečnosti nemají. Čtu si tvoje články, vím, co je hnutí víry - srandovní je, že ty se do hnutí víry navážíš a přitom tvoje postoje jsou hnutí víry "par excellence".


Kdyby tomu tak bylo, jakože není, tak by ti to nemělo být proti srsti. Hnutí víry jsi kdysi překládal a neviděl jsi tam nic špatného... Všechno byly dle tebe jen pomluvy... A lepší než "hnutí nevěry," ne, jsi přece říkal... 


 jsem Gregu skutečně věřil, že Pán Ježíš zemřel za moje hříchy, což se také fakticky stalo. A věřil jsem jemu


No vidíš a já navíc ještě uvěřil, že si se mnou Pán Ježíš na kříži vyměnil své postavení. že jsem v Něm zemřel a žije nyní ve mě On, což se také fakticky stalo. Co je na této víře špatného? Nebo snad uznáváš pouze Ř4 a 5 a Ř6 snad neuznáváš?


tvoje postoje jsou hnutí víry "par excellence".


No, vůbec neznamená, že v učení Hnutí víry nejsou i některé biblické části. Třeba s těmi "svaly", tedy o postupném vývoji od mimin, starších dětí, mládenců k otcům (1Jan 2,12-14) jsem se poprvé dozvěděl někdy před 30 lety z knihy Wolharda Margiese - Jak zacházet s poraženým nepřítelem. A musel jsem mu dát v tomto oddíle za pravdu.


https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-zachazet-s-porazenym-nepritelem-169754


Dokonce i Watchman Nee má ohledně uzdravení prvky Hnutí víry, které v jeho době ještě ani neexistovalo.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 01. duben 2024 @ 12:37:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg 

Tu knihu znám také dobře. Jo je to opravdu už také asi kolem 30 let ,kdy jsem ji četl .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 12:44:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42


No vidíš, tak si také pamětník. Wolfhard Margies byl jediný učitel, o kterém vím, že by tuto pasáž 1Jan 2,12-14 nějak podrobně rozebíral. Jistě ji rozebírali další, ale já to nikdy nečetl. Prostě o tom nevím.

Nutno poznamenat, že evropské Hnutí víry (Margies, Németh) bylo mnohem méně škodlivější než americké (Hagin, Copeland a další).
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 13:35:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže ty doporučuješ víceméně škodlivé Hnutí víry, podporuješ učení hnutí W. Nee, obsahující prvky tohoto škodlivého hnutí a mne lživě obviňuješ z podpory učení hnutí, které na ně navazuje a je ještě škodlivější, ačkoli jsem je už před několika lety právě z tohoto důvodu na základě zjevení opustil a byl z něho Pánem Ježíšem Kristem obrazně řečeno vyveden ven k Němu za tábor (za stany). 
To je opravdu vrchol pokrytectví člověka žijícího v bludu a ve lži, který nemiluje ani Boha ani lidi ani pravdu a kterého proto Bůh vydal bludu, aby uvěřil lži. NEUVĚŘITELNÉ, ALE SKUTEČNÉ!


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 13:55:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


Hele kriste, tato diskuze nemá smysl. Nebudu ten, kdo tady bude vršit další konflikty. Moudřejší ustoupí. 

Nechci napsat nic, co by mě opravdu mrzelo.

Piš si co chceš - my dva už jsme si všechno napsali. Považuji to za uzavřené.

]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 15:23:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to uzavřené - ani u Pána Ježíše Krista a tím pádem ani u mne. Uzavřít to u Pána Ježíše může jen pokání, změna smýšlení a jednání, vyznání a opuštění hříchů.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 16:19:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLYTy si dělej, co chceš. A moralizování si nech pro jiné...


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 17:09:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, ty vaše postoje "vyvěřovat si co nemáte jakobyste to měli abyste to měli" jsou mi proti srsti. Ale řešit to nebudu - není moje věc to řešit. Jestli ám to tak vyhovuje, mějte si, ...

  Hnutí víry jsem nikdy nepřekládal ani jsem hnutí víry neřešil, není můj úkol řešit v tomto smyslu někoho jiného a nikdy ani nebyl. Ani nejsem nijak zvlášt silný ve znalosti jazyků, nemohl jsem tedy překládat. Asi sis mne s někým popletl, Gregu. 

  Jen když jsem slyšel pomluvy na lidi, co my byli blízcí, poslechl jsem si kázání, abych byl v obraze. Tak, jako teď s Kodetem - poslechl jsem si pár kázání, abych byl v obraze. A ocitoval jsem je tady Standovi, protože Kodet říká v těch kázáních věci, které Standovi píšeme léta.

  Pokud člověk věří Bohu, žije "hnutí víry" v tom, že věří Bohu, co Bůh udělal, tak je to určitě lepší, než hnutí nevěry (kdy Bohu nevěří a posmívá se lidem, co Bohu věří) nebo hnutí pověry (kdy lidi Bohu nevěří a vyrábí si místo Boha různá náboženství). To jsem tu psal.


No vidíš a já navíc ještě uvěřil, že si se mnou Pán Ježíš na kříži vyměnil své postavení. že jsem v Něm zemřel a žije nyní ve mě On, což se také fakticky stalo. Co je na této víře špatného?

  Nevím. Je ti k něčemu věřit, že si v Ježíši zemřel, nebo věřit, že žije v tobě on? 


Nebo snad uznáváš pouze Ř4 a 5 a Ř6 snad neuznáváš?

  Gregu, není mým úkolem uznávat Ř4, 5 a Ř6 ani uznávat nic jiného. Jako není mým úkolem řešit hnutí víry, nevěry nebo pověry.


  Já jsem v Ježíši nezemřel. To se mi naštěstí nestalo. Ani nevěřím, že jsem v Ježíši zemřel. Ani nevím, k čemu by mi tak divná víra byla. Ani nechápu, jak by někdo mohl v Ježíši zemřít.

  Ježíš je vzkříšení a život.

  Smrt je někdo jiný.  Narodil jsem se mrtvý, duchovně mrtvý. V hříchu. Oddělení od Boha. A vyrůstal tak. 

  K Bohu jsme se snažili dostat, snažili jsme se mermomocí zlepšovat, "budovat si svaly", jak to tu píšeš ty nebo oko, abychom lepší byli, ale v hříchu a oddělení od Boha to platné moc nebylo. Ještě se mi pak podařilo vydat život jednomu zjevení, což mne málem připravilo i o fyzický život, o ten přirozený.

  V Ježíši Kristu jsem pak zažil obživení. Vzkříšení. Nový život.

  A to i když jsem tomu nevěřil. I když jsem to odmítal. I když jsem se na křesťany díval skepicky a myslel si, že si vymýšlí.

  Vzkříšení v Ježíši, nový život, jsem zažil navzdory mým postojům. Když jsem dal Bohu život, Bůh mne zachránil, i když jsem křesťanům nevěřil skoro nic.

  Tím jsem si taky nemusel nic vyvěřovat. Proto je mi to také cizí. Ale pokud to tak někdo má, chce to tak mít, tak mu to neberu.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 19:57:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 02. duben 2024 @ 14:09:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 03. duben 2024 @ 19:32:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Mimo jiné jsi psal ,že se ti ve starém náboženském životě ,podařilo vydat tvůj život ,nějakému zjevení . A že tě to málem stálo tento život na Zemi. Mno .. ,tuším mnoho , konkrétněji nechci nic vyzvídat . Jenom tolik ....., Nějaká bytost duchovní tě tehdy omotala natolik ,že to šlo i na fyzický konec málem ?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 05:01:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Nějaká bytost duchovní tě tehdy omotala natolik ,že to šlo i na fyzický konec málem ?

  Tak nějak, Dany. 

  A měl jsem kamaráda Jirku ve stejné situaci,. Mám ještě schované jeho parte. Bylo mu necelých 24 let.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 14:22:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Také něco vím k tomuto. Vím o klukovi ,který praktikoval určitý okultismus. Nebudu konkrétní ,jen něco málo . Ten člověk býval někdy tzv "mimo tělo" v duchovním světě .Známé věci . Jednou se stalo to ,že se "něco " nepodařilo ,a určitá duchovní  bytost ho chtěla někam dovléct či donést. Bůh ho zachránil určitým zásahem. Dnes a vlastně už dlouho ,je tento chlapík křesťanem a velmi dobře ví ,co pro něj vykonal Ježíš Kristus - jeho zachránce.  Potom vím i jiné věci . Příkladně vím o ženě ,která praktikovala také okultismus a stále praktikuje ( různé typy okultních věcí ...,od vykládání karet ,přes mnoho dalšího ). Tato žena měla ( a má stále )  také kontakty s některými duchovními bytostmi. Tvrdila ( a já jí to věřím ) ,že měla i sexuální styk s jednou z těch  bytostí. Jo může to znít jako fantasy ale není . Tyto věci jsou známé tisíce let . Je o tom samozřejmě i v Bibli .Tato žena se ovšem nechce obrátit k Bohu a změnit se a přijmout Ježíše Krista jako zachránce  ( tedy v současnosti ,nevím jak v budoucnosti to s ní bude ) . A mohl bych pokračovat . Jo Tondo ,duchovní svět je naprostá realita . A chce to opravdu rozeznávat dobře a mít ochranu Boží . A samozřejmě ,každý si musí dobře rozmyslet co dělá nebo nedělá a do čeho "nelézt". Mnoho mladých lidí dnes "leze" do tohoto mnohého a nic moc nevědí . Je to opravdu dost nebezpečné . Jo nepřítel čeká ,a je vysoce inteligentní ,velmi chytrý ,a má praxi tisíce let. Opatrnost ,opatrnost .Ovšem mnozí  ateisté a nebo liberálové a další ,se mohou šklebit ,....a delají to. To je jejich problém .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:16:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Dany, Boží dítě má ochranu. Bůh ho chrání. Stará se o něj, když je to jeho dítě. A vychovává ho.

  V tom se liší od všelijakých "bohů", co si po svědě nadělají víc jak miliardu lidí a pak je nechají pobíhat po světě a vůbec se o ně nestarají. A ty děti jsou pak jak parchanti [www.cizinec.com].


 Bůh ho zachránil určitým zásahem. Dnes a vlastně už dlouho ,je tento chlapík křesťanem a velmi dobře ví ,co pro něj vykonal Ježíš Kristus - jeho zachránce. 

  Stejně tak já vím, Dany, že mne zachránil Bůh.

  A ta prvotní záchrana byla skrze křesťanku, která byla "malé miminko", byla křesťankou pár krátkých týdnů. Žádné svaly. Ale měla moc jména Ježíš. A to stačilo na to, aby "neposkvrněné početí" prchlo pryč i se svými "dárečky", se svou temnou nocí a vším tím dalším.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 05. duben 2024 @ 14:13:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Z toho co píšeš o té duchařině mariánské a spojených nádobách, tak jakoby vycházelo ,že jsi byl dost uvázaný tehdy ,k těmto kultům. Asi to i nějakou dobu trvalo ,než to z Boží pomocí odešlo. Jo ,určitě ta kamarádka tvoje ,také byla značnou Boží pomocí .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 06. duben 2024 @ 09:44:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Tak mě napadlo , .. .,v tom příběhu co jsi tam popsal ,na tvých web stránkách ( to o klukovi a jeho mamce ,před hračkářstvím)..., jak ty sám by jsi reagoval ,kdyby se ti to osobně přihodilo. Kdyby jsi byl na místě toho cizého táty ,co tamtomu klukovi potom řekl ,,Parchante....atd". Co myslíš Tondo ,po té akci od toho vzteklícího se kluka , vůči tobě ( když by to tak bylo,je to jen příklad ) ,tak jelikož znáš své reakce určitě ,....co s tebe by "vypadlo" vůči tomu malému vzteklounovi ? 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 06. duben 2024 @ 17:11:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany.

  Vypadla by ze mně podpora té maminky. Něco ve stylu: Měl bys poslouchat svojí mámu. Má tě ráda. Ale asi bych nevědel moc co. 


  Ale to nebylo jádro toho příběhu Parchant [www.cizinec.com], to byl jen úvod.

  Ten příběh byl reakcí na svědectví Oka, že má "svobodu" odejít od Boha, že pevně třímě otěže svého života ve svých rukou a nikdy to nebude jinak, že má "svobodu" hřešit, že mu Bůh hřešit dovoluje, umožňuje, schvaluje mu hřešení a musí souhlasit s jeho hříšným záměrem a vůbec spoustu takových věcí a postojů nám tu psal.

  Ten příběh Parchant byl pak reakcí na to, co psal Oko ze své situace a svých postojů. 

  Vysvětloval jsem mu zase naši situaci - že když jsme Bohu vydali svůj život, vydali mu ho rádi, zavázali se smlouvou, tak že nemáme "svobodu" odejít od Boha, ani takovou "svobodu" nepotřebujeme. Že jsme rádi s Bohem. Rádi v tom dobrém, ale stejně tak rádi i v tom zlém. A že ta smlouva s Bohem je právě na celý život, nejen v dobrém. 

  A že Bůh je naším otcem a jedná podle toho. Stará se o nás, vychovává nás. Vhod či nevhod. V tom dobrém určitě, a ještě více když přijde zlé.

  V tom je krevní smlouva, podobně, jako manželství. Že jsme spolu.

  Toník
  


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:43:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 17:46:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Gregu, to jsem si všiml, že si moc nepomatuješ, i kratší dobu. A že jsi reagoval nesmyslně na to, co jsem tehdy psal, zcesty, že ses mi tam snažil vnutit nějaké tvoje postoje už tehdy, nějaké přepisování, nary a sbory hnutí víry nová naděje a nějaké vaše další nesmyslné přehazovačky. Ostatně jako to děláš teď.

  A že jsi nereagoval na to, co jsem tehdy psal.

  Kdyžtak si přečti, co jsem psal [granosalis.cz], když už sis to nepřečetl tehdy - nebo si to nepomauješ. Je to stále v diskuzi.

  Toník
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 07. duben 2024 @ 13:15:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


V hnutí víry jsem pak měl hodně kamarádů a přátel, znal a sledoval jsem několik církví Voda života/Slovo života. Jeden čas asi před dvaceti lety jsem digitalizoval kázání AF z Vody života - tak jsem taky hodně těch kázání poslechl a vím, co se tam učilo a mohl jsem to porovnat s pomluvami, které o nich různí ulhaní bezbožníci šířili po církvích. Tedy kromě toho, že jsem hnutí víry znal i od přátel, kteří byli v některé z církví. 


No vidíš, digitalizoval jsi to. Vím, že jsi s tím něco dělal a jaký jsi na to měl názor. Nebyl jsem daleko od pravdy.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. duben 2024 @ 21:24:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, Gregu, byl jsi v této věci od pravdy asi tak daleko, jak bývalo rádio Jerevan.


Dotaz na rádio Jerevan: "Je pravda, že v Tulské oblasti Vladimír Ivanovič vyhrál Moskviče?"

Odpověď: "Ano, tato zpráva není daleko od pravdy. Jen se nejednalo o Vladimíra Ivanoviče, ale o Ivana Vladimíroviče, nebylo to v Tulské, ale ve Voroněžské oblasti, nejednalo se o moskviče, ale o sáně a Ivan je nevyhrál, nýbrž mu je někdo ukradl."


  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 07. duben 2024 @ 23:10:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je úplně jedno, jak daleko jsi od pravdy. Nemáš-li lásku k pravdě, Bůh tě už vydal bludu, abys uvěřil lži. Nechodíš-li v pravdě, žiješ ve lži. Nebo snad čteš jinou Bibli než my?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 08:21:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 09:20:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 03. duben 2024 @ 18:18:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Nevím, zda má smysl se ptát, ale zkusím to.

  Ty máš Gregu ty "svaly"? 

  Jak se ty "svaly" projevují?

  Jak, jakým způsobem jsi ty "svaly" získal?

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:50:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


Ty máš Gregu ty "svaly"? 


No po 40 letech u Pána bych už nějaké měl mít, ne? Takže ano.


Jak se ty "svaly" projevují?


Vyšší duchovní mocí. Poznáním Pravdy (Syna), vysvobozením z otroctví hříchu. Z Ř7 do Ř8.


 Jak, jakým způsobem jsi ty "svaly" získal?


To je Pánova práce a milost. Zcela. Já sám si nic nebuduji. Pouze zůstávám v Jeho Slově.]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 06. duben 2024 @ 10:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

A určitě víš dobře ,že přesně to co jsi napsal ,říkají i mnozí od toho zde tolik  probíraného Hnutí víry ( a pravě hlavně i ti mnozí ,s těmi extra falze učeními a akcemi plné jasných bludů ). Gregu to nejde takhle . To přece víš . A já to vím také dobře a mnohokrát jsem slyšel toto. I ti chlapi a ženy,co pořádájí big akce ,kde potom lidé padají na znak jak hrušky  a do "něčeho" duchovního ...,tak i tito ( kteří se zároveň samozřejmě hlásí ke křesťanství ) píší zcela stejné co jsi teď napsal ty . A mohl bych pokračovat . Totožné co jsi napsal ,může napsat i starší a jen náboženský či nábožný řk kněz ,který tak nějak pociťuje na sobě podobné ( i když sám nezná osobně evangelium ) . A mnozí další ,mohou napsat totéž co jsi napsal ty ....,a stejně je to jen "kecání" někdy . Ne , samozřejmě ,osobně nemohu vědět nic více  o tvém fyzickém a duchovním životě,to určitě ne , a i tuším mnohé , jak se snažíš a čemu věříš . To jo . Jen ale dobře znám ,jak mnozí už toho "nakecali " , a je to jen filozoficko- nábožensko- pocitový a jiný slint. A to myslím opravdové křesťany - lidi kteří znají tu osobní proměnu od Boha . Ale jinak jo ,vím ,jsi můj bratr v křesťanské víře ,semtam se ale  určitě neshodneme .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 14:08:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC - V politice je teď populární říkat: Má větší nebo menší VÝTLAK. A válečná loď s děly ráže 280 mm se hezky rychle klidí z cesty lodi s ráží 380 mm. To neexistuje, aby si na ní troufla. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 03. duben 2024 @ 19:14:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


No jo, ale jak by jsi chtěl vysvětlovat ty výtlaky a miminka ,mládežníky a dospělce ,aj , příkladně těm milionům tzv "vesnických" ( opravdu to slovo vesnický je velmi hloupé někdy, to vím ), křesťanů . V těch řk a evangelických farnostech na mnohých vesnicích ,mnozí ti lidé znají jen velmi minimum . Nyní myslím samozřejmě ty biblicky proměněné lidi od Boha . Ať už u katolíků či evangelíků. Mám zkušenost ,že tito lidé ,by ti možná i oponovali ,že ani nemají čas ,na nějaké hloubkové pitvání "výtlaků" a "svalů" a jiného. Tito lidi ani žádné "svaly" v mnoha případech nezajímají. Berou to někdy zcela jinak . I přesto že vědí o svém novém narození z Boha. Poznal jsi někdy Gregu ,že ty tvoje pohledy na "svaly" ,mnoho těchto "obyčejných" křesťanů ani nemůže přijmout ? Někteří by ti ani nerozuměli . I když vím kam míříš se "svaly" a "výtlaky" a dalším ,tak zároveň vím ,že mnozí křesťané ,to nějak moc nevezmou.  Někteří mají i negativní zkušenosti ( viz extrémy Hnutí víry ,aj) a jsou zaseklí proti těmto debatám. Jiní tomu ani nerozumí. Žijí tak jak znají a umí. S Bohem žijí ,samozřejmě . Jsou to naši bratři a sestry , i když mnozí neznají to co jsme darem poznali my .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:59:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42


Ale to je jedno Danny. Sám Pán říká svým učedníkům, kteří byli S NÍM - "Vám je dáno znáti tajemství Království Božího", ale zástupům to dáno nebylo (Mk4).


I dnes má Pán několik skupin věřících:

1) skupina Milovaný Jan  = ti, kteří jsou mu nejblíže. Jan spočíval na Kristových prsou.

2) skupina Petr, Jan a Jakub, resp. Petr a Jakub

3) skupina ostatní učedníci - kteří se pohybují směrem ke skupině 2 a 1.

4) skupina Zástupy - ti věří v Krista, jsou spaseni, ale žádný "tah na branku" nemají. O nic moc se nezajímají, Možná o senzace.


Je to úplně stejné jako v politice. Do hloubky se o ni zajímá pouze 15-20% lidí. Ostatní mají úplně jiné zájmy a nic o tom nevědí. Jsou to prostě jen tupé masy. Aktivizují se teprve tehdy, když mají prázdný nákupní vozík...
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 05. duben 2024 @ 17:27:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Tak jsem si přečetl to tvé rozdělení . Měl bych k tomu co dodat ale nyní není čas a prostor . Jen ti mohu něco naznačit . Věříš tomu ,že  v tzv "lidových církvích " ( viz ŘKC ,ČCE, CČSH, Pravoslavní, aj )jsou naši bratři a sestry , kteří příkladně nic nevědí o darech Ducha svatého ? A vím i to ,že bylo a je stále i toto . Mnozí naši bratři a sestry ,v různých končinách Země , neměli a dodnes nemají v ruce Bibli v jejich jazyce . Věříš tomu?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 18:02:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42


Bible už byla přeložená do velice mnoha jazyků. Pochybuji, že by dnes někdo nemohl mít Bibli. To bude opravdu jen minorita.

Bratři a sestry jsou ve všech církvích. 

V těch lidových jsou ale z drtivé většiny v zoufalém stavu.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 08:31:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


Už jsem na to odpověděl. Prakticky je buduje Pán. Je to Jeho milost.

Vše ostatní je v předcházejícím komentáři.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 08:08:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Prakticky je buduje Pán.

  Nedověděl jsem se Gregu jak je buduje. Jak prakticky to dělá.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 11:04:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


Nedověděl jsem se Gregu jak je buduje. Jak prakticky to dělá.


1 Korintským 3:6  Jáť jsem štípil, Apollo zaléval, ale Bůh dal zrůst.
7  A protož ani ten, kdož štěpuje, nic není, ani ten, jenž zalévá, ale ten, kterýž zrůst dává, Bůh.


Tak, že věřící postupně roste v milosti a poznání. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 12:13:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


To taky znám jednoho


A kde je to Evangelium? 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 17:13:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Gregu.

  Poslal jsem odkaz na svědectví z jeho života. To samo je evangelium - jestli sis to poslechl. Pokud vím, tak nemá jiné záznamy, videa nebo tak. Z prostředí, ve kterém žije, by to ani možné zveřejnit nebylo.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 11:07:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC¨Opravdu jsem tam žádné Evangelium neslyšel. Pochybuji, že ten člověk vůbec ví, co to je.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 17:49:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jojo, Gregu. To chápu, že jsi neslyšel.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 05. duben 2024 @ 22:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I já to chápu, Toníku. Ne každý má uši k slyšení, co Duch praví sborům.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 09:14:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Že člověk může mít věčný život, to jsem nevěřil. Myslel jsem si, že si křesťané vymýšlejí. Až do chvíle, kdy mne Bůh přenesl ze smrti do života."...

Že jsi mnohým věcem nevěřil - to byla ale jenom tvoje chyba. Kdyby jsi tehdy věřil katolické církvi, neměl bys tuto nevíru. Otázkou notně ožehavou ale pořád zůstává, do čeho že jsi to dneska vlastně přenesen doopravdy a kým.
Máš to v mysli posunuté - převrácené, Toníku. Cílem snažení nejsou žádné "duchovní svaly", ale svaly bývají u člověka vždycky až nutným důsledkem jeho snahy, činnosti, námahy.
A ty svaly pak zajišťují sílu a obratnost (duchovní zdraví) bojovníka Kristova v jeho boji proti zlu.


(1 Kor 9,26 ...)
Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu,  ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad — jiným hlásaje — sám nestal tím, kdo se neosvědčil


(Žd 12,4...)
Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu.  A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: ‚Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.‘ Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? Jste-li však bez výchovy, jíž se stali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové.  


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 02. duben 2024 @ 23:22:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Že jsi mnohým věcem nevěřil - to byla ale jenom tvoje chyba.

  To se pleteš, Stando. Určitě to byla moje chyba. Ale nebyla to jen moje chyba. 

  Byl jsem na tom zhruba jako ty - jak jsi tu psal, že [www.granosalis.cz] "když zemřeš v milosti posvěcující, víš s určitostí, že získáš věčný život." Tak nějak nás to v ŘKC učili, že když budeme chodit ke zpovědi a smrt se po zpovědi trefí zrovna do okamžiku, kdy budeme v milosti posvěcující, tak získáme věčný život.

  Nevěděli jsme tehdy, jak se věčný život získá. Tak jsme chodili ke zpovědi. Ale protože mi Pán Bůh dal i rozum, poměrně brzo jsem prožil sebereflexi, kdy jsem porovnal očekávání, realitu, aproximoval a bylo mi jasné, jak to s těmi zpověďmi dopadne. To nebylo tak těžké spočítat.

  No a ty ukazuješ prakticky, jak dopadne člověk, co to žije celý život.


Kdyby jsi tehdy věřil katolické církvi, neměl bys tuto nevíru.

  Určitě, Stando. 

  Jenže já před tím katolickou církev neznal, ani jsem nevěděl, že existuje. A křesťanům jsem taky nevěřil. Až když mne Bůh zachránil, tak jsem zjistil, jak věci jsou. Takže kromě toho, že jsem Bohu věřil, že za mne Pán Ježíš zemřel, jsem toho o moc víc Bohu tehdy nevěřil. 

  A i to málo víry způsobil Bůh. Jeho slovo způsobilo, že jsem mu uvěřil. Dalo by se fakticky technicky přesně napsat "byl jsem uvěřen Bohu", jen by to znělo dost krkolomně.


  Na druhou stranu to mělo výhodu - nemusel jsem si vyvěřovat věci, co jsem neměl, jako bych je měl.


  Jinak chápu, že to máš v mysli posunuté. Díky, žes vysvětlil, kam máte ty vaše "budování svalů" posunuté. To je vaše věc, jak to máte, to si spíš popovídej s Gregem, jak a čím si ty svaly budujete. Mně jsi to nenapsal, neodpověděl jsi - spíše to vypadalo, že ty tvoje "svaly" jsou tak trochu fiktivní. Že když se na ně posvítí, aby se na ně člověk podíval, někam zmizí a najednou nejsou.

  No, tvoje věc, Stando.

  Toník

]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:41:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, v tom reálném světě jsou svaly (a celkový vzhled člověka) obrazem jeho způsobu života. Nakolik se totiž blíží či vzdaluje ideálu způsobu života, pro jaký nás Bůh stvořil.

Lidé s vyváženou stravou a s dostatkem zdravého pohybu mají např. krásné svalnaté postavy, nejsou obézní a nejsou žádní slaboši.

Nejinak tomu bývá i v oblasti duchovní.


..."Jenže já před tím katolickou církev neznal, ani jsem nevěděl, že existuje. "...

A to jsi byl první dvě dekády svého života její nedílnou součástí - údem tohoto Kristova těla. Z pouhé Boží milosti, z vyvolení Božího.

To, že jsi tehdy žil v hříších ze kterých jsi se bez účinku znovu a znovu zpovídal - to bylo tvojí vlastní vinou. Že jsi totiž nepochopil, že k odpuštění hříchů patří také jejich neopakování - obrácení hříšníka - odvrácení od hříšného myšlení a konání.
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:27:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  STando, to už zase píšeš mimo téma, opisy. Jestli chceš něco k tématu, napíš, jak konkrétně si ty "duchovní svaly" buduješ a jak ty tvoje "duchovní svaly" vypadají.

  Z těch tvých dalších fikcí se nic netýká ani tématu, ani mně. Jen tvoje problémy, to si nějak musíš vyřešit sám. 


  Z toho, co se týká mně, jedna věc:

To, že jsi tehdy žil v hříších ze kterých jsi se bez účinku znovu a znovu zpovídal - to bylo tvojí vlastní vinou. 

  Určitě, Stando. Jednoznačně to bylo mojí vlastní vinou. Nezříkám se odpovědnosti, beru za to odpovědnost.

  Tehdy jsem ani nevěděl, že existuje pokání, netušil, nikdo okolo mně pokání nezažil, neviděl jsem to v životě, neslyšel o něm. 

  A když jsem prvně slyšel svědectví o pokání, vysmál jsem se tomu v srdci i navenek, jak jsem byl zblblý těmi herezemi a pořád dokola zpovídáním ze stejných hříchů, kterých nás zpověď ani lítost nikdy zbavit nedokázali. 

  Myslel jsem, že si křesťani vymýšlí, že se jde zbavit hříchu, že fabulují. 

  A to byla taky moje vlastní chyba, že jsem jim nevěřil. Bylo to dané tím, že jsem vyrůstal v náboženství, kde se nic takového nedělo, ale byla to moje vlastní chyba. Byl jsem integrální součástí toho náboženství. I sám za sebe, za svou odpovědnost.


Že jsi totiž nepochopil, že k odpuštění hříchů patří také jejich neopakování - obrácení hříšníka - odvrácení od hříšného myšlení a konání.

  A to už píšeš úplně sám za sebe, viď Stando. To chápu, že jsi totiž nepochopil, že k odpuštění hříchů patří také jejich neopakování - obrácení hříšníka - odvrácení od hříšného myšlení a konání. Předváděl jsi to tu v diskuzích léta, že jsi to nepochopil.

  A co teď - teď už jsi to pochopil?


  Ve starém životě jsem ani nemohl pochopit, Stando. My měli falešné jakoby "odpuštění" při zpovědích, ke kterému nic takového nepatřilo.

  V novém životě jsem to pochopit nepotřeboval - zažil jsem to. A byla to pro mne určitě jedna z asi deseti top změn, které jsem zažil v novém životě, hned první dny nového života. 

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 05. duben 2024 @ 22:34:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

Napsal jsi ,že v ŘKC vás učili ,že když budete chodit ke zpovědi a budete (tzv) v  "milosti posvěcující" a smrt fyzická přijde v tu dobu pro vás  ,tak že vám říkali ,že máte věčný život . Toto vám opravdu lili do hlav tehdy ve vaší farnosti ? Naprosto nic o víře osobní v Krista Ježíše ,jako svého zachránce ? 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 06. duben 2024 @ 17:01:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toto vám opravdu lili do hlav tehdy ve vaší farnosti ? Naprosto nic o víře osobní v Krista Ježíše ,jako svého zachránce ? 

  Ano, Dany.

  Měli jsme takové učení o "Okamžiku smrti". Smrt těla nám byla představená jako brána k věčnému životu. Jako že věčný život začíná až smrtí.

  Měli jsme to postavené tak, že když člověk bude chodit ke zpovědi a od zpovědi do okamžiku smrti neudělá těžký hřích, tak půjde do očistce. Měli jsme dokonce "patrona šťastné smrti".

  O osobní víře v Ježíše jako zachránce - no, to se můžeš podívat tady v diskuzích, jak to mají katolíci, když někdo věří, že Ježíš je spasitel světa, nebo když jsme to zažili v našem životě a svědčíme o tom. Není snad větší opozice od katolíků, než proti spasení v Ježíši. Měli jsme to taky tak, proti křesťanům jsme měli averzi.


  Zkus se podívat na jeden konkrétní příklad, jak to mají katolíci, když slyší o spáse.

  Napsal jsem tu příběh muslimů, kteří uvěříli v Pána Ježíše Krista a přijeli s tím svědectvím do Čech. Zkus se podívat na to, co pod tím svědectvím předvádí Poutnick [granosalis.cz] - což byl římský katolík, který sem pravidelně psával v pracovní době od 8 ráno do 4 odpoledne.


  A to asi není jediné svědectví - možná sleduješ, co tu katolíci předvádí, když někdo napíše něco o spasení v ježíši Kristu, o novém narození, věčném životě, o pokání, odpuštění, ... Asi není téma, ve kterém by nebyli proti těmto naprostým základům. 

  A měli jsme to tak i my.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 06. duben 2024 @ 17:19:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník

"Patron šťastné smrti" ? Tak tento termín čtu poprvé a nikdy jsem se s tím nesetkal ,že by mě o tom někdo řekl ,že i toto je v římském katolicismu. Asi by se jistě dalo o tomto bludu dlouho psát ,a už nyní tuším ,co by dál vylezlo vše za palby duchovní .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. duben 2024 @ 12:53:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

"Patron šťastné smrti" ? 

  Tak, katolíci to tak mají, je to hodně náboženství o smrti. Třeba svátky mají katolíci jako výročí smrti toho kterého svatého, jakože ten svatý tou smrtí přešel do věčného života. Teda kromě Cyrila a Metoděje, ten svátek dali natruc protestantům vedle svátku Husa.

  Často se taky modlí za smrt, dělají různé úlitby, aby jim to v hodině smrti dopadlo "dobře". Dokonce existují amulety [www.stjoseph.cz], u kterých je zaručeno, že když je budeš mít v hodině smrti, tak určitě půjdeš nejmíň do očistce.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 08. duben 2024 @ 08:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

To by bylo zajímavé ,jak argumentují ti "amuleťáci" ,pro používání těch amuletů o kterých jsi psal . Jestli to vytáhli z NZ ,tak opět ...to už komentář nepotřebuje .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 08. duben 2024 @ 11:48:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda
 Jo , použil jsi to slovo "zaručeno " ukázkově ,to jo ...,ale když se to vezme vážně ,tak to je fakt k zlosti i k pláči . Že ta komunita to dokáže dát i na Internet ,takové žvásty pohanské. Vždyť se sami právě otevírají veřejně ,jaké bludy od nich vychází . Mnoho lidí to potom vidí .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 07. duben 2024 @ 11:52:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec

Tak jsem koukl na to ,co tam napsal ten poutnick. Mno...., ten chlap to obrátil zcela i snad víc než vzhůru nohama. Blábol silný. To byl či je římský katolík , nu ...skoro no comment .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 07. duben 2024 @ 11:59:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

A proč jste hlavně  tehdy ,jakožto náboženští římští katolíci, měli tu averzi vůči křesťanům ? Jaké hlavní důvody u vás tehdy byli ,když vás držela ta averze vůči křesťanům ?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 07. duben 2024 @ 12:37:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Těžko říci, Dany proč. Měli jsme to tak naučené od kněží. 

  Opět, když si budeš číst příspěvky katolíků, tak tam můžeš vidět, jak mají nápady ve stylu "máme církev a považujeme jí za jedinou pravou". Když je "církev" a ta se považuje za jedinou pravou, tak musí být všichni ostatní falešní a je potřeba si dát na ně pozor. Sekty a kulty to tak často mají, že sami sebe považují za jediné správné a ty ostatní za pomýlené (v lepším případě) nebo špatné (v horším). Výlučnost se tomu říká. Je to jeden z klasických znaků sekt. 

  Když tu citujeme z Písma informaci o tom, že je už v Písmu velké množství církví (a to je útržek historie, malinký kousek dějin malého kousku světa v 1. století), že i potom bylo velké množství církví, které navzájem spolupracovaly a byly spolu jedno, když píšeme, že je to tak dodnes, bývají katolíci právě první, kdo oponuje a přijdou se svou sektářskou výlučností. Ale ne všichni, jen někteří.

  A Je to jako v mnoha jiných věcech, na které tu narážíme - ten postoj je opačný, než mají křesťané, co jsou rádi za všechny církve, co jich jen na světě je a za každého, kdo uvěří Bohu a vydá mu svůj život.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 09. duben 2024 @ 11:53:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Přes všechny bludy, které obsahuje ŘKC ,tak je tam i dost velké množství lidí ,kteří tu osobní proměnu od Boha znají ,a znají i osobní přijetí Ježíše Krista ,jako svého zachránce . To už jsme mnohokrát zde rozebírali a je to naprosto jasné . Jen to opakuji . S určitých příčin ,věřím toto i o své již fyzicky zemřelé babičce ,která byla velmi poctivá řk ( jak by také mohla jinak věřit ,jinou než římsko-katolickou církev neznala ,znala jen tu jejich malou farnost a kostelík jejich ,s několika faráři ,plus pár tradičních řk věcí okolo toho ).Znal jsem ji ,a tak proto o ní věřím jak věřím . Ono lze určité věci duchovní poznat i s rozhovoru ,chování ,ze způsobu života ,aj. .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 12. duben 2024 @ 08:52:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jasně, Dany. Souhlas.

  I moje babička se modlila za mě. A když mne Pán Bůh zachránil, byla to i odpověď na její modlitby.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 15. duben 2024 @ 11:44:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Z té vesnice odkud byla moje babička ,mnozí řk nikdy neměli v ruce Bibli . To jen na okraj. Občas panoval ( a stále na mnohých místech panuje ) ten názor ,že Bible ( obě části) , patří hlavně farářům ,že to není pro řadové vesnické římsko-katolické věřící.Mnozí ti lidé ,ani netoužili mít Bibli doma . Brali to někdy tak ,že by na to neměli čas ,číst ty texty a nebo že by tomu nerozuměli . I tyto názory jim byli podávány tradičně ,v tom vesnickém řk kolektivu .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 18:40:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj

  To bylo u nás podobné. Měli jsme to v ŘKC nastavené ještě "postaru" tak, že bible je pro faráře, ti mají az úkol jí vykládat, "laici" ani bibli sami nemůžou rozumět, musí poslouchat nebo číst výklady kněží. 

  Ona je to tedy mimochodem srandovní blbost. Jak by mohl člověk rozumět tomu, co říkají kněží, když nemůže rozumět tomu, co je napsané v bibli? ;-)

  Já sám jsem začal číst bibli až na VŠ, když tam byl kluk ateista, co si četl bibli a já si uvědomil, že jsem "věřící" a bibli neznám. Tak jsem si řekl, že jí přečtu. A přečetl jsem jí tehdy celou. Ještě před tím, než jsem se stal křesťanem.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 17. duben 2024 @ 11:42:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

A teď ještě ten obrovský protiklad . Znám i jiné katolíky ( a velmi vehementně se hlásí ke své římsko-katolické víře ), a tito přitom mluví příkladně toto : ,,Nejsem žádný fanatik ,abych věřil ,že se Ježíš podruhé vrátí " ...,a nebo ,,Nejsem žádný fanatik ,abych věřil ,že jen křesťanská víra je pravá ,jsou i jiné víry ....., ...a tito lidé se přitom silně hlásí k tomu že jsou katolíci . Chodí na mše , ke zpovědi , atd atd . Co Toníku ,o takových katolících také víš ?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. duben 2024 @ 07:02:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Asi nic moc. Takové katolíky jsem neřešil, Dany.

  My jsme žili v prostředí tzv. "praktikujících" katolíků, tedy lidí, co chodili ke svátostem a praktikují další ŘKC věci. A ti vetšinou věří diktrínám ŘKC a pokud ne, tak se s tím obvykle nesdílí. Ale asi ne všichni - viz například oko nebo Martino zde, kteří se tváří jako praktikující, ale některým doktrínám ŘKC nevěří a ještě to dávají ostentativně najevo. Takové lidi jsem ale v reálu nepotkával.

  Navíc jsme měli předkoncilní kněze, pro které "jediná pravá víra" byla římskokatolická, stejně jako -"jediná pravá církev". 

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 18. duben 2024 @ 11:42:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Jojo ,praktikující . Jasné Tondo. Ale co třeba praktikující katolíci ,kteří chodí tzv proutkařit ,s proutkem či virgulí ,a věří tomu ,že tu "energii" ,mají od Boha ,a ostatní jim k tomu kývají souhlasně . A všichni jsou tzv praktikující . Já jsem znal takového katolíka ,který o sobě přesně toto tvrdil . Že on je citlivý na tyto " energie". A vehementně tvrdil že je římský katolík a vše je ok. On věřil že to má snad i darem od Boha. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. duben 2024 @ 09:04:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Zase, Dany, to je otázka na ně, co oni.

  Nějakou zkušenost s tím mám, ale do veřejné diskuze jí psát nebudu. Snad jen to, že takové "dárečky od boha" prchly před jménem Ježíš a už se neukázaly.

  Toník

  


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 19. duben 2024 @ 20:25:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

V určité době ( už je to dost let zpátky ) jsem také zjistil ,že je mnoho náboženských římských katolíků ( ale samozřejmě tito lidé  jsou nejen v ŘKC ,ale jsou i u protestantů ) ,kteří zastávají osobně i takovou jakousi multireligiozní věrouku .Tedy  že přitakávají i k islámu ,buddhismu , hinduismu atd . I přesto že se účastní římsko-katolických náboženských aktivit , v různém rozsahu ,a vehementně se hlásí k tomu ,že sami jsou katolíci , tak velmi často i férově a otevřeně dají najevo ,že věří i učení buddhismu atd . Je až někdy s podivem ,že tito "pobožní" či "nábožní" ,dále zůstávají uvnitř té velké komunity a vehementně se k ní hlásí ,mají velmi mnoho aktivit v tom prostředí , znají mnoho kněží a mají s nimi přátelské vztahy ,jezdí i do Fatimy a Lurd ,atd atd a přitom jsou vnitřně takoví "multireligio" . Někdo jiný by řekl : ,,K čemu jim to je ,to jejich tzv "římské-katolictví" , když jsou naprosto nezakotvení a ještě to otevřeně hlásají ?". Ale tito nábožní mají bezpočet argumentů pro svou multi polohu. Ale pustit a opustit ŘKC ,to ne ,to se jaksi bojí nebo z jiných důvodů nechtějí . Jakože "co kdyby"? Aj samozřejmě . 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 21. duben 2024 @ 09:00:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To já nevím, jaká je motivace. To jsme tu ale probírali, že katolík může být cokoliv, třeba muslim, nebo budhista, nebo komunista a pořád je katolík. Jsou to tak nastavená pravidla ŘKC.

  K čemu je jejich římskokatolictví, to je otázka na ně, Dany. Já jsem to nezkoumal, neřešil, neměl potřebu.

  Z blízka jsem měl snad jednu zkušenost - v práci mám kolegu budhistu, dokonce byl vedoucí nějaké budhistické buňky v Čechách. A protože je katolík a jeho manželka také, tak je okolí nutilo, aby dali jejich miminku udělit svátost křtu. Nakonec je po několika letech zmanipulovalo, nějaký spoznor zaplatil křtiny i jejich cestu domů a tomu malému budhistovi byla udělena svátost křtu. A tím se stal katolíkem, i když jsou všichni dál budhisti. A důvodem byla manipulace, nátlak okolí. 

  Konkrétně v případě svátosti křtu to tak je poměrně často, že je silný nátlak těch náboženských komunit na to, aby dávali rodiče miminkům udělit svátost křtu. Takže v tom prostředí takového nátlaku je nakonec skoro 100% katolíků, ať jsou rodiče skoro cokoliv. A nemají to tak jen katolíci, ale i štěpy ŘKC jako evangelíci, husiti, lutheráni, pokud vím.

  Toník

  


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pondělí, 01. duben 2024 @ 08:51:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tonda

Jo to co jsi psal Gregovi ,že znáš katolíky ,kteří jsou biblicky proměnění od Boha , kteří znají osobně evangelium a nesou ho dál , tak tyto já také znám. Jo ,jsou to naši bratři a sestry ,samozřejmě . Ovšem stále je zde u těchto bratrů a sester z ŘKC ,i určité duchovní nebezpečí ,pro ně samotné ,ale i pro jiné ( ne- římsko-katolické křesťany) ,méně vyučené ( či jen třeba i charakterově více ovlivnitelné ,skrze různé pocity , nátlaky ,strachy ,aj ). V čem je to nebezpečí ? V tom ,že tito bratři a sestry z ŘKC, stále vyznávají mnoho falešných či vysloveně lživých učení své komunity ,a to je drží uvázané ( aniž by si toho mnozí byli vědomi ). Tím že věří lžím a nebo takovým polopravdám ,skrze to, co jim po staletí podává jejich řk učitelský úřad ,tak skrze to ,mnozí tito, chtějí i ovlivňovat jiné ( ne-římsko-katolické) křesťany. Dokonce mnozí cítí jakousi povinnost předvědčovat ostatní o svých interních učeních ,velmi odlišných od NZ. Mno....,tedy ano ,v ŘKC je mnoho biblicky proměněných lidí od Boha - znají osobní znovuzrození od Boha , osobně přijali pro svůj život Ježíše Krista ,znají ho jako svého zachránce ,ano to je to hlavní a samozřejmě velmi důležité. To že tito bratři a sestry drží dál ve svém křesťanském životě ,i mnoho falz duchovních i jiných ,....to je potřeba mít ovšem stále na zřeteli. Není to vůbec sranda . Za tím stojí duchovní bytosti jiného řádu. A stovky let už .


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 09:37:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Dany, to je možné, že máš takové lidi. Věřím ti v tom. 

  Já takové lidi neznám. Znám katolíky, co se obrátili k Bohu, přijali věčný život a žijí ho. Ti nemají potřebu přesvědčovat druhé o nesmyslech a nepravdách, co učí ŘKC, spíše mají sami potřebu se nějak s nimi vypořádat sami pro sebe. Ale moc jsem se s nimi nebavil.

  Většina ŘK, co znám, opustila ty nesmysly v novém životě, vyhodila to, všechny modly, víry, fikce vyházeli. V krátké době, dnů, týdnů, měsíců. Bůh je v tom vedl, pevně, jasně. Jako jsme to zažili my.

  Pokud to má někdo jinak, Dany, já mu to neberu. Když mu to tak vyhovuje, je to jeho věc. Nejsem ten, kdo by měl posuzovat životy druhých lidí, co a proč a jak žijí. Vydám svědectví sám za sebe, za lidi, se kterými žiju, osobně je znám, to je vše.

  Toník
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. duben 2024 @ 09:20:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Hodně smutné a hodně tragické. 
Ve vlastní popletenosti mysli si zaměňuješ to, co katolická církev učí skutečně s tím, co máš jako bubáky ve svojí vlastní hlavě.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 02. duben 2024 @ 23:30:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, to není smutné, ani tragické. To je naopak dobře, když člověk vyhází modly a pověry do popelnice a dál se jimi nezabývá. 

  Tobě by taky pomohlo, kdybys vyhodil do popelnice tvou zpropadenou "svobodu" hřešit, "svobodu" odejít od Boha, tvoje hereze, zatmění rozumu, korouhvičky, víry na znovuzrození ve křtu a mimo křest a kdejaké další víry, co sis vymyslel ... 

  Z díky za sdílení tvého života. Rozumím, že Ve vlastní popletenosti mysli si zaměňuješ to, co katolická církev učí skutečně s tím, co máš jako bubáky ve svojí vlastní hlavě.

  Tvoje škoda. Ale hlavně tvoje věc.

  Toník


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 10. duben 2024 @ 16:30:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko

Tragédií a smutkem ,jsou ty amulety , a bláboly o "patronech šťastné smrti".  Vaše komunita vlastně cíleně dělá z mnoha poctivých řk ,loutky. Mnozí "obyčejní " věřící u vás ,jsou tažení na lanu bludů ,a samozřejmě to netuší mnohdy .


]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 06:55:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Gregu.

Kodeta považuji něco jako "lepší předvoj" v ŘKC - podobně jako byl kdysi třeba Gorbačov "lepším předvojem" v KSČ... 

(Reformní proudy v ŘKC, reformní proudy v KSČ - i když reformy jsou složité nebo nemožné?)...

...Mezi slepými jednooký králem... staré přísloví... mne v souvislosti s tématem napadá...


Brusle7
Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 08:57:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
BRUSLE7Asi máš pravdu. 


]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 11. duben 2024 @ 11:52:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu 


Z jiného "soudku". Co když ten úraz tvůj ,nebyl skrze to ,že by ti k tomu "dopomohla " ta určitá bytost ( satan),ale spíše to bylo proto , že jsi byl vysláblý z toho dlouhého půstu ? Nic netvrdím určitě ,jen je to možnost .]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 11. duben 2024 @ 14:53:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42


spíše to bylo proto , že jsi byl vysláblý z toho dlouhého půstu?


Půst skončil 10.12 a vysláblý už jsem nebyl o vánocích. kdy už jsem ze 78,5 nabral na 92 kg.

I když prvních 6 kg, tedy 78,5 - 84,5 kg bylo způsobeno naplněním střev, která byla půstem prázdná, takže první přijaté jídlo došlo až ke konečníku dlouhými střevy až po 6 dnech, kdy byla teprve první stolice. Takže prvních 6 kg přibylo jenom naplněním střev. 

K úrazu došlo 29.1. a to už jsem vážil 97 kg.

Duchovně jsem byl na tom s Pánem nadprůměrně skvěle, takže nikdo jiný než satan za tím nemohl stát. Ovšem, s dovolením Pána.
]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 11. duben 2024 @ 17:08:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Dobře Gregu . Respektuji tvůj pohled ,na tyto tvé ryze osobní věci . Mám se modlit k Pánu Ježíši Kristu ,aby se ten zdravotní problém ,který u tebe nastal (oči aj) ,aby se to zlepšilo ? Myslím že není třeba se moc ptát. Vše tedy v rukou Božích .


]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 12. duben 2024 @ 08:59:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
DANNY42Mám se modlit k Pánu Ježíši Kristu ,aby se ten zdravotní problém ,který u tebe nastal (oči aj) ,aby se to zlepšilo?


Určitě Danny, modli se, budu rád. Ale prosím modli se modlitbou.

Kdyby jsi se začal modlit třeba hned teď, byla by to sice modlitba, ale nebylo by to modlit se modlitbou.

Jakubuv 5:17  Eliáš člověk byl týmž bídám jako i my poddaný, a modlitbou modlil se, aby nepršelo, i nepršel déšť na zemi za tři léta a za šest měsíců.

Pravá modlitba, která zavírá nebo otevírá nebe, nepochází z nás, ale od Pána. Pán ji dává a my mu ji v modlitbě vracíme. 

Proto když se apoštol Pavel modlí za svaté, dělá to tehdy, když a kdykoliv se na ně ROZVZPOMENE.

Fil 1,3-4:  Děkuji Bohu mému, když se koli na vás rozpomenu,
  (Vždycky při každé modlitbě mé, s radostí za všecky za vás prosbu čině,)

Takže si to teď jen ulož "na poličku" a pokud ti to Pán připomene, modli se. To bude modlitba z inspirace Ducha.

Děkuji ti v Pánu.

]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. březen 2024 @ 17:03:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Brusle

Ahoj Brusli

A když už máš tedy více zkušeností s tím chlapíkem ( řk Vojta Kodet) ,a jsi bývalá řk , ... tak jak ho bereš ty osobně ,ve smyslu tom ,jestli je naším pravým bratrem ,či je to jinak nějak? 


]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 20:23:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Danny,

já Vojtu Kodeta znám jen z jeho slov a kázání k lidem (skrze nahrávky a videa) a vnímám ho dle jeho slov možná (pravděpodobně) jako "reformní předvoj" na cestě v ŘKC - ale píšu pravděpodobně, bude teprve odhaleno více... (U Gorbačova už víme více nyní, co po jeho pokusech o reformy  následovalo...)

Vojtu Kodeta neznám  NIJAK dle skutků, z konkrétních situací - což je podstatnější - a proto nevím jistě, zda je či není naším pravým bratrem(?), či je to jinak(?)... Dozvíme se, bude odhaleno...

U Kodeta mne velmi zaráží, že pokud opravdu žije Evangelium, o němž mluví,  tak jak může dlouhodobě obstát bez potíží mezi hierarchií ŘKC a vytrvat ve směru a v poslušnosti ŘKC? (což považuji za rozpor...)

Brusle7 


]


Re: Kodet, Gorbačov - předvojem ve své době? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 11. duben 2024 @ 17:16:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Brusle - Bruslička 

Jo Brusli ,asi tak podobně, to vidím také . Takových lidí s ŘKC ,s podobnou charakteristikou , je totiž mnoho . Už jsem to psal i Cizinci i Gregovi i jiným . Oni to též vědí ,a víš to i ty a mnoho dalších bratrů a sester . V té big komunitě náboženské ,je opravdu mnoho našich bratrů a sester ,a je pravdou, že mnozí sami řeší pro sebe ,rozpory mnohé ( viz některá učení ŘKC ,aj). 


]


Dotaz pro Danny42: Kodet a vnitřní rozpory s ŘKC? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 18. květen 2024 @ 14:15:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Brusle: 
U Kodeta mne velmi zaráží, že pokud opravdu žije Evangelium, o němž mluví,  tak jak může dlouhodobě obstát bez potíží mezi hierarchií ŘKC a vytrvat ve směru a v poslušnosti ŘKC? (což považuji za rozpor...)

Danny42: 
...že mnozí sami řeší pro sebe ,rozpory mnohé ( viz některá učení ŘKC ,aj)."Ahoj Danny, 

asi ne zcela rozumím této tvé odpovědi. Můžeš ještě nějak jinak vyjádřit?

Proč lidé zůstávají v ŘKC, i když s ní mají vnitřní rozpory, proč neodejdou, neřeknou to nahlas a PRAVDIVÉ uvnitř své církve?

Díky, Brusle7

]


Re: Dotaz pro Danny42: Kodet a vnitřní rozpory s ŘKC? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 18. květen 2024 @ 14:19:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bojí se vyloučení, zesměšnění, pronásledování, ztráty materiálního zajištění (ztráty "pozice", bydlení a kněžského platu)?


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 12:27:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Obávám se, Gregu, že pověstné tři prsty tvé ruky, ukazující ukazovákem na slepce usvědčují ze slepoty tebe. 

Já rozhodně v tebou zmíněné věci slepý nejsem. Jinak řečeno, nemluvíš o Vojtovi pravdu a VŮBEC TI TO NEVADÍ !! Dopouštíš se tím hříchu proti Bohu i proti lidem a jsem opravdu zvědavý, jak se z toho chceš dostat a dát to do pořádku. A věz, že v této věci nestojím na Vojtově straně, nýbrž na Boží straně - na straně spravedlnosti, pravdy, lásky, svatosti - postaven na Boží Slově jako Skále a pevnosti. TVÉ SOUDY JSOU NESPRAVEDLIVÉ! Tvé mínění není Boží! Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 12:44:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY  -  A to mi říkáš ty, který nedokáže rozpoznat bludný učení W. Lee? A ani tě to nezajímá. To jsem3 zvědavý, jak se z toho dostaneš. Ty jsi vždycky "úspěšně" zvolíš nějakého bludaře za přítele. Že nekáže Evangelium, je ti lhostejné.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 13:01:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, to ti říká Bůh jako tomu, kdo nedokáže rozpoznat, že žádné bludné učení tebou jmenovaného člověka nemám, nevyznávám a ani tě to nezajímá, navzdory všemu, co jsem ti a nejen tobě už na toto téma napsal.
To sem zvědavý, jak se z této tvé lži dostaneš! Lidi kolem sebe si nevolím, dává i odebírá mi je Pán Ježíš Kristus, můj Pán a Zachránce, Rádce a Pomocník, Vykupitel a Uzdravitel. Že nekážeš evangelium mi není lhostejné.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 13:32:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY -  Dodnes jsi nebyl schopen ani ochoten si zjistit bludy, které W.Lee učil. A přesto ho vynášíš až nevím kam... Za přátele si volíš nepřátele Evangelia. To vše odhaluje tvoji zpronevěru Dobré zprávě a úroveň tvého rozpoznání mezi svatým a nesvatým. A nepleť do toho Pána Krista. Ten ti takhle určitě neradí, i když se tady s Ním neustále neoprávněně oháníš, jako bys byl Jeho neomylnými ústy. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 14:00:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
PROČ LŽEŠ, BOHU OHAVNÝ LHÁŘI ?!


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 17:52:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY  -  Lžu Bohu? Ty jsi ten bůh, jo? Pak Bohu lžou i jiné apologetické servery, které správně považují hnutí W.Lee za škodlivý kult. Ony si to na rozdíl od tebe zjistili, co Lee učí. A neprej si zakusit toho ducha tohoto hnutí.


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 18:18:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, jestli Bohu, to záleží na tom, jestli Bohu patříš, ale rozhodně lžeš před Bohem. 
Nezajímá mne, co říkají apologetické servery, nezajímá mne, CO UČIL W. Lee; nezajímá mne, že následovníci W.Lee učinili z jeho hnutí škodlivý kult -  nic z toho se mne netýká. 
A tebe zase nezajímá, že jsem ti to opakovaně psal - nevzal jsi to vůbec na vědomí ani v potaz. 
Nemusel jsem nic zjišťovat - bylo mi Pánem v Jeho čas zjeveno, že se Pánova obnova stala "Pánovou obnovou", jak pracovně říkám instituci, která se z původní Pánovy obnovy stala, což znamená de facto Laodicea a sekta. 
A nepřej si zakusit, co s tebou Pán udělá, neučiníš-li pokání a budeš-li na tvých lžích trvat!  


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 20:40:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY  -  ty tvé obligátní výhrůžky nedosahují ani ke stropu tvého bytu...


]


ad výhrůžky - Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 21:01:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

...výhrůžky...


...Nutkání někomu z blízkých a "špatně věřících" vyhrožovat...  

...Taky si všímám... Pochopila jsem to až krátce po založení Katedrály... 

...Jediná účinná obrana je, Gregu,  nenahrávat na smeč a vzdálit se, nekomunikovat"...


]


ad výhrůžky - Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:29:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
BRUSLE7


nenahrávat na smeč a vzdálit se, nekomunikovat"...


Nebojím se střetu s "kristem."
]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 23:23:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To by ses ale opravdu bát měl - střetu s Kristem!


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 07:25:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


To by ses ale opravdu bát měl - střetu s Kristem!


To se mi s tebou ani skrze tebe nepřihodí...


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 13:41:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže Kristus a já jsme jedno, nemůžeš nás od sebe oddělit nebo rozdělit. Kristus je můj život a já jsem Jeho; Kristus je pro mne vším, mé Slunce, mé všechno a já, ačkoli sám v sobě jsem nic, v Něm jsem Jeho ústy. Není to moje chlouba, chlubím se Jím, tím, že znám Pána Ježíše Krista tak, jako nikoho jiného a jsem Bohu nesmírně vděčný za to, že se mi v Kristu dal poznat - neznám nic a nikoho lepšího. Tož tak.


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 31. březen 2024 @ 17:57:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy

Zkus to ještě jednou a pomalu a jinak . Když to napíšeš stejně jak předtím ,tak už je potřeba si dávat na tebe pozor. Tedy hlavně to první co jsi napsal . Toto . Napsal jsi : ,,Jenže Kristus a já jsme jedno ,..... Takže to buď zkusíš ještě jednou ,a jinak ,nebo to opět beru jako tvou náboženskou pomatenost . Možná jsi si trochu popletl slova ,to se stává mnohým . Zatím to beru jen jako možný neuvědomělý náboženský úlet.


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 19:25:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč to mám psát ještě jednou, Danny? Nic, co si ty přeješ, zkoušet nehodlám. Ber si to, jak chceš. Já jsem si nic nepopletl.


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 19:24:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY  -  Jedno s Kristem, to ano, to jsme. Ale způsob té tvé "jednoty" je spíše výrazem nějaké poruchy. To, jak to podáváš. Kdyby byla pravda, co tvrdíš, nemohl bys W.Lee nazývat svým milým bratrem. Toho, jenž učí božství člověka a Sabeliův modalismus. Představ si to, že bys totéž o své jednotě s Kristem tvrdil a zároveň bys vyzdvihoval učení Jehovistů nebo Mormonů. Zárodek té tvé poruchy už lze pozorovat od té doby, co jsi si udělil na diskuzích nick "Kristus". Až tak už jsi byl "jedno" s Kristem. Tedy naprosto nezdravě, přesně tak, jak je tomu v současnosti. Je mi tě líto a nevím je-li ti možno nějak pomoci... Nevím jak. 


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 19:29:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediné, co vyzdvihuji, je učení Kristovo. A tebe se ptám, kdy hodláš přestat s tvými lžemi o mně, jak dlouho na nichž chceš trvat?!


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 21:54:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY - Mě se na nic neptej. Nejsem u výslechu.  Ptá se ten, kdo vládne a ty nade mnou určitě vládnout nebudeš. Také se tě na nic neptám. 


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 22:08:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až se tě začne ptát Ten, Kdo vládne, může být pro tebe pozdě! A také nemusí být spokojený s tvými odpověďmi. A co si počneš potom, ví Bůh.


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 23:42:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


Až se tě začne ptát Ten, Kdo vládne, může být pro tebe pozdě! 


Nech to na něm a neřeš to. 
]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:18:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já na Něm nechávám úplně všechno a neřeším, co řešit nemohu a nemám. Ale napomínat či kárat hřešícího musím - ne proto, že bych musel, nýbrž proto, že zachovávám Jeho Slovo a Jeho přikázání z lásky k Němu a k lidem. Kdybych to nedělal, mohl by mi to vytknout a to nechci, neboť se Mu chci líbit. 


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 01. duben 2024 @ 10:51:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


Ale napomínat či kárat hřešícího musím


To samé dělám i já.


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 02. duben 2024 @ 17:37:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, neděláš, když dva dělají totéž, není a nemusí to být totéž. Kromě toho bys musel začít u sebe, tzn. sám se nechat napomenout a pokárat - viz např. Ez 3:18-21


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 21:49:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY - No jistě, když to děláš ty a někdo druhý, tak pravdu máš samozřejmě ty. Protože ty jsi přímými a neomylnými krisrovymi ústy, ba jsi dokonce sám Kristus, jak jsi se na něj   kdysi pasoval.  Takže skrze tvé přátelství s katolíky  máš šanci to dotáhnout i na papeže... 😀


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 21:53:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY - No jistě, jen samé superlativy na svoji adresu. To fakt voní...


]


Re: Gregovy lži (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 31. březen 2024 @ 10:09:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


To by ses ale opravdu bát měl - střetu s Kristem!


Už jsem se s Ním setkal osobně, a proto se v Boží bázni bojím, ale rozhodně ne kvůli tobě a tvým trapným, planým výhrůžkám. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:33:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY
]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 30. březen 2024 @ 22:27:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


OHAVNÝ LHÁŘI ?!


Koukám, že z tebe ta Boží láska, ke které tady vyzýváš úplně cáká...


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 02. duben 2024 @ 17:42:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
 1 Korintským 2:2  Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.

Ale vždyť ty sám Krista zkřižovaného neznáš! Kde je Kristus ve tvém životě. Což to nevidíš, slepče, že Krista neznáš, Jeho Slovo nezachováváš a druhé troufale pokrytecky poučuješ?!Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 21:42:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY - Koho já znám nebo neznám ty laskavě neposuzuj. Na to nemáš ani mandát ani schopnosti. Kdokoliv duchovní mě klidně může posoudit, ale ne ty. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 03. duben 2024 @ 21:50:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však Willy nic takového nedělá. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 08:38:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. 


No právě. Tak to laskavě nedělej. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:33:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty máš za to, že mi můžeš říkat, co mám nebo nemám dělat? Vždyť nevíš, Kým a čím je pro mne Kristus, kým jsem já pro Krista, Jehož neznáš stejně jako mne a sebe sama zrovna tak! 
Nepoznáš to a nevíš o tom ani, když ti to napíšu; propadáš se ve tvém pádu stále hlouběji a ani o tom nevíš. Nikdy bych si nepomyslel, že právě ty tato dopadneš. Pane, smiluj se nad Romanem. Amen.   


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 14:13:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY -  O mém duchovním životě nevíš vůbec nic, tak jako já o tvém. Soudě jen podle vnějších projevů, si tu hraješ na Božího mluvčího. A to dosti nezdravým způsobem. Něco není v pořádku. Takže těmi tvými soudy soudíš tak maximálně sebe. 


]


Re: Což nevidíte, že Kodet stojí na svém základě? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 14:20:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O mém duchovním životě nevíš vůbec nic, na rozdíl ode mne - já o tvém duchovním životě soudě podle tvých vnějších projevů něco vím. Na Božího mluvčího si nehraju.
Něco s tebou není v pořádku dlouhodobě a zhoršuje se to vskutku rapidně. 
Takže těmi tvými soudy soudíš jen sám sebe. 


]


Stránka vygenerována za: 0.80 sekundy