Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 431179, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 244 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117231977
přístupů od 17. 10. 2001

Českobratrská církev evangelická

?eskobratrská církev evangelická


(podle www.srcce.cz - ,,Církevní z?ízení")


-vyznává víru v Boha Otce, Syna, Ducha Svatého


-vyjad?uje svou nad?ji, že spolu s ostatními k?es?any má ú?ast na jedné obecné Kristov? církvi - díle Ducha svatého.


Hlásí se do spole?enství reforma?ních církví - navazuje na ?eskou reformaci, husitské hnutí ..., na Jednotu bratrskou a evangelické církve augsburského i helvetského vyznání, povolené Toleran?ním patentem v r. 1781.


Roku 1918 došlo ke sjednocení luterán? a kalvinist? svobodným rozhodnutím do 1 církve - ?CE. V pr?b?hu všech 221 let... k nejstarším sbor?m - toleran?ním - p?ibývaly další - ješt? ve 20. století (pohrani?í...). (Viz knihu Církev v prom?nách ?asu).


V?rou?né d?razy, odlišnosti, zvláštnosti:


Vyznáváme Apoštolské vyznání víry (není nám vzdálené ani Nicejskoca?ihradské), vycházíme i z konfesí reformace, 4 pražských artikul, vyznání Jednoty ?eských brat?í podle vyd. Komenského (1662), ?eské konfese (1575), augsburského... Máme touhu po jednot? Kristovy církve, za jednotu se modlíme a ú?astníme se ekumenických snah (a? se jedná o uznávání k?tu, problematiku Ve?e?e Pán?, nebo d.).


Za jediné pravidlo víry uznáváme Boží slovo dosv?d?ené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž st?edem jest Boží zjevení v Ježíši Kristu. Jsme p?esv?d?eni, že posláním církve a jejích ,,úd?" je oslava Boha slovem i celým životem a zv?stování evangelia o spasení v Ježíši Kristu každé generaci, všem, poznávání pravdy Boží, tvo?ení obecenství víry, nad?je, lásky, vzájemné pomoci, kázn?, ?ádu, odpov?dnosti (i za ve?ejné v?ci). Vyhlížíme Boží království a sloužíme jeho dílu. I když se ?ídíme zásadami presbytern? - synodními, p?ijímáme zásadu všeobecného kn?žství lidu Kristova - podle ní je sv??eno poslání církve všem pok?t?ným(v?tšinou jsou k?t?ny už d?ti- spolehnutí na to, že od víry neodpadnou a vd??n? p?ijmou skute?nost, že jsou spojeny tímto poutem s Pánem ne svou zásluhou už od kolébky...).


?CE je spravována ve t?ech stupních. Základní ?ástí církve je místní sbor. Každá obec v ?eské republice k n?kterému sboru ?CE pat?í. Sbory v jedné oblasti tvo?í „senioráty“, t?ch je celkem 14, senioráty dohromady tvo?í „povšechný sbor“, tedy celou ?CE. Všechny stupn? jsou spravovány podle „presbytern?-synodního z?ízení“. To znamená, že rozhodující slovo mají volení „starší sboru“ neboli presbyte?i, o nejd?ležit?jších otázkách rozhoduje „synod“, shromážd?ní volených p?edstavitel? celé církve, duchovních i laik?, muž? i žen. Sbor, seniorát i celá církev mají své p?edstavitele, správní orgány i správní shromážd?ní. Struktura církve je tak pln? demokratická. 


R?zní lidé mají r?zné dary...
  Struktura církve/Úst?edí církve/Synodní rada _______________________________  je nejvyšší, šesti?lenný správní orgán ?CE, volený synodem, se sídlem v Praze. V ?ele stojí nejvyšší p?edstavitelé církve: synodní senior (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). Podrobn? viz Církevní z?ízení 
 
 
 Synodní senior °Mgr. Joel Ruml  
 
Narozen 27.4.1953 v Jihlav?. Po gymnáziu v Jihlav? absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (1972-77).  
1977 - 80 stavební d?lník  
1980 - 87 Lozice, viká? a fará?  
1987 - 99 Velké Mezi?í?í, fará?  
1999 - 03 Olomouc, fará?  
1989 mluv?í Ob?anského fóra, Velké Mezi?í?í  
1990 - 94 ?len zastupitelstva, Velké Mezi?í?í  
 
Kompetence: Vyznání a život církve, sbory a pracovníci, evangelizace a misie, fakulta a bohoslovci, vikariát, vzd?lávání laik?, armáda, jednání s ve?ejností (spole?n? se synodní kurátorkou). 
 
 
 1. nám?stek synodní seniora °Mgr. Pavel Klinecký  
Narozen 26.12.1954 v Praze  
 
Po maturit? na strojní pr?myslové škole a po u?ebním oboru automechanik  
absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakulta (1974 – 1981)  
 
1981-1983 seniorátní viká? pražského seniorátu, ve služb? pouze  
3 m?síce, pak náhradní vojenská služba v ?KD  
1983 - 1993 - viká? v Praze 4 - Mod?anech  
1993 - viká? v Praze 10 - Strašnicích  
1995 - fará?ská zkouška, zvolen fará?em v Praze 10 - Strašnicích  
 
V sou?asné dob? je fará?em v Praze 10 – Strašnicích.  
Kompetence: Výchova d?tí, výchova mládeže, práce s lidmi s postižením, Bratrstvo, katechetická p?íloha, st?ední generace, Sbírka kázání, v?ze?ská služba, hymnologie. 
 
 
 2. nám?stek synodního seniora °Mgr. Miloš Rejchrt  
Narozen 19.10.1946 v Ostrav?  
 
Po gymnáziu absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (1970)  
 
1970 - 72 viká? v ?eské Líp?,  
1972 - zbaven státního souhlasu, do r. 1989 topi? parních kotl?  
1980 mluv?í Charty 77  
1990 viká? v Praze-Dejvicích  
1997- 99 vedoucí náboženské redakce ?eského rozhlasu  
2000 - 2001 seniorátní fará?, u?itel na Evangelické akademii  
2002 – fará? u Salvátora v Praze  
 
V sou?asné dob? je fará?em v Praze U Salvátora.  
Kompetence: Ekumenické vztahy, Evangelická akademie, ?eský bratr, Kalich. 
 
 
 Synodní kurátorka °MUDr. Mahulena ?ejková  
Narozena 23.8. 1936 v Mladé Boleslavi  
 
1951 - 1954 studium na Akademickém gymnáziu v Praze  
1954 _ 196O studium na fakult? všeobecného léka?ství Karlovy univerzity v Praze  
196O - 199O pracovala jako léka?ka v tehdejším OÚNZ D??ín ( interní odd?lení, závodní léka?ka ?SPLO, obvodní léka?ka v m?stské poliklinice )  
199O odchod do d?chodu, ve volbách 199O zvolena do Sn?movny lidu Federálního shromážd?ní za OF - do r. 1992.  
1994 - 1998 ?lenka m?stské rady v D??ín?  
V r. 1992 zvolena seniorátní kurátorkou, tuto práci vykonává dosud,zárove? kurátorka sboru C?E v D??ín?.  
 
Kompetence: Správa církve, restrukturalizace církve, Jeronýmova jednota, zahrani?ní sbory. 
 
 
 1. nám?stek synodní kurátorky °Ing. Pavel Stola?, CSc.  
Narozen 13.4.1952 v Praze  
 
Studium VŠCHT Praha, technologie zpracování kov?. V letech 1975 - 1994 výzkumný pracovník ve Státním výzkumném ústavu materiálu, obor tepelné zpracování kov?. Od roku 1994 spole?ník a ?editel firmy ECOSOND s.r.o. Prezident Asociace pro tepelné zpracování kov? ?R.  
Do roku 2002 presbyter sboru Salvátor, od 2003 sboru Sob?hrdy. ?len p?edsednictva 30. Synodu ?CE. V letech 2001 - 2003 nám?stek seniorátního kurátora Pražského seniorátu.  
 
Kompetence: Financování církve, hospodá?ské v?ci, stavební v?ci, auta, rekrea?ní st?ediska, zahrani?ní dary, historické studie. 
 
 
 2. nám?stek synodní kurátorky °Ing. Pavel Prosek  
Narozen 31. 7. 1937 v Poli?ce  
 
Vysoká škola ekonomická, sm?r statistika (1960). Po studiích byl zam?stnán ve statistickém ú?ad?. V letech 1991 – 1992 p?sobí na Ministerstvu kultury ?R, kde pracuje jako ekonomický nám?stek, posléze jako prvý nám?stek ministra. Od r. 1993 zastává funkci místop?edsedy ?eského statistického ú?adu. V r. 2000 odchází do d?chodu.  
Je presbyterem a kurátorem sboru ?CE Praha 6, Dejvice-Bubene? a ?lenem p?edstavenstva Diakonie ?CE a p?edstavenstva st?ediska Diakonie v Praze 5 – Stod?lky.  
 
Kompetence: K?es?anská služba, Diakonie ?CE, pé?e o uprchlíky, stát a církev. 
 
 
 P?EDSEDNICTVO 31. SYNODU °P?edseda: Vladimír Kopecký  
 
Místop?edsedové synodu:  
- kazatelé: Pavel Kašpar, Jan Krupa  
- starší: Vladimír Buzek, Otakar Keller, Pavel Honzal (1. nahr.)
 
 
Náhradníci  
- kazatelé: 1. Jan Plechá?ek, 2. Vojen Syrovátka,3. Tomáš Jirk?  
- starší: 2. Pavel Raus, 3. Pavel Klimeš  
  Úst?ední církevní kancelá? (ÚCK) pomáhá synodní rad? plnit její úkoly, vy?izuje v?ci dané synodem, pot?ebami sbor?, ?inností poradních odbor?. Synodní rada z?izuje ÚCK z odborník? pro jednotlivé úseky církevní práce.  
ÚCK sídlí Jungmannova 9/22 Praha 1. Provozní doba je od 9.00 do 15.00 (pokladna pouze po, st, ?t od 9.00-11.00), po dohod? vás rádi obsloužíme i mimo tuto dobu. 
   více info     
 
 Synodní senior °Mgr. Joel Ruml, tel. sekretariát +420 224 999 211, joel.ruml@srcce.cz 
 
 
 Vedoucí tajemník kancelá?e synodní rady: °Ing. Regina Pešková +420 224 999 218 peskova@srcce.cz 
   více info     
 
 Sekretariát Úst?ední církevní kancelá?e °Jungmannova 9, P.O.BOX 466, 111 21 Praha 1  
+420 224 999 211  
Fax: +420 224 999 219  
sekretariat@srcce.cz; srcce@srcce.cz
 
Asistentka synodního seniora:  
Pavla Dobrovolná (dobrovolna@srcce.cz)  
Asistentka vedoucí tajemnice a referentka sekretariátu:  
Dana Kamasová (kamasova@srcce.cz) 
   více info     
 
 Odd?lení personální °personální pracovnice: Daniela Doucková +420 224 999 214, douckova@srcce.cz  
Jitka Tu?ková 
   více info     
 
 Základní informace: ° 
Odd?lení ekonomické  
 
Vedoucí odd?lení:  
Mgr. Jana Benešová +420 224 999 227 jana.benesova@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Referent EO: Marta Berounská +420 224 999 225, berounska@srcce.cz  
Referent EO: Monika Richterová +420 224 999 229 richterova@srcce.cz  
Mzdová ú?etní: Ing. Eliška Drncová +420 224 999 225 drncova@srcce.cz  
Pokladna: Ing. Alice Pištorová +420 224 999 226 pistorova@srcce.cz  
Pokladní hodiny: pond?lí, st?eda, pátek od 9.00 do 11.00 hod. 
   více info     
 
 Odd?lení ekumenické a zahrani?ní styky °pokud nesm?rujete dotaz na konkrétní osobu používejte prosím: ekumena@srcce.cz  
?ídící tajemník:
Gerhard Frey - Reininghaus +420 224 999 216 reininghaus@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Daniela Hamrová, +420 224 999 215 hamrova@srcce.cz  
Oliver Engelhardt, +420 224 999 215 engelhardt@srcce.cz  
Blahoslav Hájek +420 224 999 217 hajek@srcce.cz  
John Michael +420 224 999 230 michael@srcce.cz  
Bernard Martin martin@srcce.cz 
   více info     
 
 Správce sít? °Miloš Dušek, tel. +420 224 999 222, dusek@srcce.cz 
 
 
 Odd?lení výchovy a vzd?lávání °?ídí tajemník:
Mgr. Pavel Kalus +420 224 999 233 kalus@srcce.cz  
Další pracovníci:  
Marie Stola?ová +420 224 999 234, stolarova@srcce.cz  
Eva Kazíková +420 224 999 234, kazikova@srcce.cz  
(Petra Adámková je na mate?ské dovolené) 
   více info     
 
 Odd?lení mládeže °pokud nesm?rujete dotaz na konkrétní osobu používejte prosím: mladez@evangnet.cz  
aktuální informace o akcích, on-line p?ihlášku apod. hledejte na stránkách mládeže http://mladez.evangnet.cz  
 
?ídí tajemník - fará? mládeže.
Filip Keller +420 224 999 232 (út 9.00-17.30), filip.keller@evangnet.cz  
Další pracovníci:  
Michal Samiec +420 224 999 273, samiec@srcce.cz (referent)  
Jitka ?echová +420 224 999 232, jitka.cechova@srcce.cz (redakce ?asopisu Bratrstvo)  
p?ihlášky a dotazy na kurzy mládeže posílejte na kursy@srcce.cz 
   více info     
 
 Úst?ední archiv ?CE °církevní archivá?ka: PhDr. Eva Fialová +420 224 999 231, Mgr. Miroslava F?rová +420 224 999 271, Vendulka Zejfartová +420 224 999 231, archiv@srcce.cz archivní badatelna otev?ena: Po, St, 9:30 - 12.00 hod; 12:30 - 16:30 hod. Návšt?vy, prosíme,hlaste p?edem!  
knihovnice: Božena Pátková +420 224 999 231 kni*****@srcce.cz  
kni***** otev?ena: Po - Pá 8:00 - 11.30 hod. 
   více info     
 
 Detail ?lánku ° 
Odd?lení provozní  
 
vedoucí odd?lení:  
Petr Kušner +420 603 419 317 + 420 224 999 220 kusner@ srcce .cz  
další pracovníci:
 
?idi? David Bareš +420 603 253 954 +420 224 999 221 provoz srcce .cz  
referent provozní správy Luboš Hartl +420 224 999 221 provoz @srcce .cz  
referent provozní správy Martin Fryš?ok +420 224 999 221 provoz@srcce .cz  
kostelník Martina ve zdi Daniel Jež + 420 604 759 062 daniel jez.@martinvezdi.cz  
a další pracovníci pov??eni úklidem a ostrahou spravovaných objekt? 
   více info     
 
 Samostatní referenti ÚCK a jejich ?ízení °Studentský fará? Ji?í Weinfurter +420 221 988 205 weinfurter@etf.cuni.cz  
 
Tisková mluv?í Ivana Benešová +420 224 999 275 ivana.benesova@srcce.cz  
 
Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, Sola Gratia, lázn?-Vinohrádek 1001, 768 61 Byst?ice pod Hostýnem, tel. 573 378 607, 737 506 119 cckantor@srcce.cz  
 
Technická redaktorka ?B: PhDr. Gabriela Malinová +420 224 999 236 malinova@srcce.cz  
 
?editel Evangelické akademie: Mgr. Martin ?ech +420 224 999 223 cech@srcce.cz  
 
Referent pro stavební a investi?ní ?innost Ing.František Straka +420 224 999 257 straka@srcce.cz 
   více info     
 
 Kancelá? je sou?ástí Úst?ední církevní kancelá?e a na její adresu je t?eba zasílat veškerou korespondenci a žádosti o p?j?ku nebo dar: °Kancelá? Jeronymovy jednoty ?eskobratrské církve evangelické, Jungmannova 9, Pošt.p?ihr. 466, 111 21 Praha 1  
Referent: ing. Alice Pištorová  
telefon: +420 224 999 263  
e-mail: alice.pistorova@srcce.cz 
 
 
  Informace o ?CE  


 Stru?ný p?ehled sbor? ?CE více o sboru... www stránkyseniorát  as.evangnet.czzápado?eskýBENEŠOV u Prahy  benesov.evangnet.czpražskýBEROUN  beroun.evangnet.czpražskýBOHUSLAVICE nad Metují  cce.bohuslavice.sweb.czkrálovéhradeckýBOROVÁ u Poli?ky  borova.evangnet.czpoli?skýBOSKOVICE   brn?nskýBRANDÝS nad Labem - Na Vyšším hrádku   pod?bradskýBRANDÝS nad Orlicí  brandys-nad-orlici.evangnet.czchrudimskýBRNO - HUSOVICE  husovice.evangnet.czbrn?nskýBRNO - ŽIDENICE  zidenice.evangnet.czbrn?nskýBRNO I  brno1.evangnet.czbrn?nskýBRNO II  brno-ii.evangnet.czbrn?nskýBROUMOV   královéhradeckýBRUNTÁL   moravskoslezskýBU?INA   chrudimskýBUKOVKA  bukovka.evangnet.czchrudimskýB?ECLAV   brn?nskýCHEB   západo?eskýCHLEBY   pod?bradskýCHOCE?  chocen.evangnet.czchrudimskýCHODOV u Karlových Var?   západo?eskýCHOMUTOV   ústeckýCHOTIN?VES   ústeckýCHRÁST u Plzn?   západo?eskýCHRUDIM   chrudimskýCHVALETICE   chrudimskýDAMBO?ICE   brn?nskýDA?KOVICE   horáckýD??ÍN   ústeckýDOB?ÍŠ  dobris.evangnet.czpražskýDOKSY   libereckýDOLNÍ B?LÁ   západo?eskýDOMAŽLICE  domazlice.evangnet.czzápado?eskýDUCHCOV   ústeckýDVAKA?OVICE   chrudimskýDV?R KRÁLOVÉ nad Labem   královéhradeckýDŽBÁNOV - ÚSTÍ nad Orlicí   chrudimský?ÁSLAV  caslav.evangnet.czchrudimský?ERNILOV  cernilov.evangnet.czkrálovéhradecký?ERNOŠÍN   západo?eský?ESKÁ LÍPA   liberecký?ESKÁ T?EBOVÁ  ceska-trebova.evangnet.czchrudimský?ESKÉ BUD?JOVICE  www.sweb.cz/cce-cb/jiho?eský?ESKÝ BROD   pod?bradský?ESKÝ T?ŠÍN  www.ccectesin.czmoravskoslezskýFRÝDEK - MÍSTEK   moravskoslezskýHERŠPICE   brn?nskýHE?MAN?V M?STEC   chrudimskýHLINSKO   poli?skýHODONÍN   východomoravskýHODSLAVICE   moravskoslezskýHOLICE v ?echách   chrudimskýHORNÍ DUBENKY  horni-dubenky.evangnet.czhoráckýHORNÍ ?ERMNÁ  horni-cermna.evangnet.czchrudimskýHORNÍ KRUPÁ   horáckýHORNÍ SLAVKOV   západo?eskýHORNÍ VILÉMOVICE   horáckýHOŠ?ÁLKOVÁ u Vsetína  hostalkova.evangnet.czvýchodomoravskýHO?ICE v Podkrkonoší   královéhradeckýHO?OVICE   pražskýHRAB?TICE   brn?nskýHRABOVÁ   moravskoslezskýHRADEC KRÁLOVÉ   královéhradeckýHRADIŠT?   chrudimskýHRANICE   moravskoslezskýHRONOV  hronov.evangnet.czkrálovéhradeckýHRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veli?kou   východomoravskýHUMPOLEC   horáckýHUSLENKY   východomoravskýHUSTOPE?E u Brna   brn?nskýHVOZDNICE   pražskýJABLONEC nad Nisou  jablonec.evangnet.czlibereckýJABLONEC nad Nisou    ochranovskýJABL?NKA   východomoravskýJASENNÁ   východomoravskýJAVORNÍK nad Veli?kou  javornik-nad-velickou.evangnet.czvýchodomoravskýJAVORNÍK u Jeseníku   moravskoslezskýJESENÍK  www.volny.cz/cce.jesenikmoravskoslezskýJI?ÍN   královéhradeckýJIHLAVA   horáckýJILEMNICE  jilemnice.evangnet.czlibereckýJIMRAMOV   poli?skýJIND?ICH?V HRADEC   jiho?eskýKADA?   ústeckýKARLOVY VARY  karlovy-vary.evangnet.czzápado?eskýKATE?INICE   východomoravskýKDYN? na Šumav?   západo?eskýKLADNO   pražskýKLÁŠTER nad D?dinou   královéhradeckýKLOBOUKY u Brna  klobouky.evangnet.czbrn?nskýKOBEROVY   ochranovskýKOLÍN  www.volny.cz/cce_kolin/pod?bradskýKOSTELEC nad Orlicí   královéhradeckýKOVÁNEC  www.kostelik.zde.czpod?bradskýKRAB?ICE u Roudnice nad Labem   ústeckýKRAKOVANY v ?echách   pod?bradskýKRALOVICE  sweb.cz/cce.kralovicezápado?eskýKRNOV  krnov.evangnet.czmoravskoslezskýKROM??ÍŽ   východomoravskýKROUNA   poli?skýKRUCEMBURK (d?íve K?ížová)   poli?skýKUTNÁ HORA   pod?bradskýKYJOV   východomoravskýK?INEC - BOŠÍN   pod?bradskýK?ÍŽLICE  krizlice.evangnet.czlibereckýLANŠKROUN   chrudimskýLESKOVEC   východomoravskýLETOHRAD  letohrad.evangnet.czkrálovéhradeckýLIB?ICE nad Vltavou   pražský LIBENICE   pod?bradskýLIBEREC  liberec.evangnet.czlibereckýLIBICE nad Cidlinou  libice.evangnet.czpod?bradskýLIBKOVICE pod ?ípem   ústeckýLIBŠTÁT  libstat.evangnet.czlibereckýLIPTÁL   východomoravský
Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (19385 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.40 sekundy