Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 251, komentářů celkem: 430652, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 97 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059890
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Památka Poslední Večeře Páně (Návrh Liturgie)
Vloženo Čtvrtek, 30. březen 2006 @ 22:49:50 CEST Vložil: Bolek

Modlitební život poslal presbyter

Motto   Tento pokrm nazýváme eucharistií a nesmí z něho dostat nikdo jiný než ten, kdo věří, že naše nauka je pravdivá, kdo byl omyt koupelí na odpuštění hříchů a znovuzrození a žije tak, jak přikázal Kristus. My totiž nepřijímáme obyčejný chléb a obyčejný nápoj. Byli jsme poučeni, že tak jako Ježíš Kristus, náš Spasitel a vtělené Boží Slovo, měl tělo a krev kvůli naší spáse, tak také pokrm, nad kterým se jeho slovy konalo díkůčinění s modlitbou a který po proměně živí naše tělo a krev, je tělem a krví onoho vtěleného Ježíše. Apoštolové ve svých pamětech, zvaných evangelia, nám oznámili, že jim to Ježíš přikázal. Že vzal chléb, vzdal díky a řekl: „Toto čiňte na mou památku. Toto je mé tělo“. Podobně vzal i kalich, vzdal díky a řekl: „Toto je mé krev“. A toto sdělil pouze jim.

Justin Mučedník, 2. století po Kr. Slovo na úvod Struktura této liturgie vychází z evangelijních zpráv o posledním stolování Ježíše Krista s jeho učedníky. Proto služba omytí nohou předchází službu Božím slovem, ne naopak, jak je tomu obvykle v tradiční liturgii, kde se omývání zařazuje po kázání. Náš liturgický návrh usiluje o hlubší porozumění Ježíšovu jednání. Bude-li tato snaha úspěšná, prokáže praxe. Slavení Večeře Páně je převzato a přeloženo do novočeštiny z Agendy Lukáše Pražského, biskupa Jednoty bratrské, vydané roku 1527. Ve starověké církvi se Zelený čtvrtek slavil jako „narozeniny Kalicha“. Proto můžeme tento svátek považovat i za východisko české reformace s jejím důrazem na přijímání podobojí. Lukášova teologie Večeře Páně je pro současnost inspirativní důrazem na Ducha Svatého jako hlavního jednatele svátostného dění. Řád Agendy připomíná ektenii (přímluvnou modlitbu) východního křesťanstva, s níž se Lukáš mohl seznámit při svých cestách po Řecku a Cařihradu, kde hledal původní církev Kristovu. TEXT LITURGIE I. SLUŽBA OMYTÍ NOHOU Vstup Kněz: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Obec: Amen. Starší obce povstanou a přednesou následující žalmická rčení: 1. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. (Ž 119, 1) 2. Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. (Ž 48, 2) 3. Hospodine, projevil jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. (Ž 85, 2) Smysl služby Kněz: Sestry a bratři, služebníci našeho Pána Ježíše Krista! V noci před svou smrtí ukázal Ježíš svým učedníkům příklad pokory, když jim umyl nohy. Naučil je tím, že síla a růst v životě Božího království přichází jen službou lásky. Všem je nám potřeba zapamatovat si tento příklad, ale nejvíce je toho zapotřebí těm z nás, které si Pán povolal k duchovenské službě. Proto zvu vás, kteří máte podíl na Kristově královském kněžství: Přistupte, abych já jako služebník mohl následovat příkladu svého Pána. Ale pamatujte též na jeho napomenutí, že co bylo učiněno vám, máte i vy činit pro druhé. Neboť služebník není větší než jeho pán, ani ten, který je poslán, není větší než ten, který ho poslal. Tyto věci znáte. Blahoslavení jste, zachováváte-li je. Akt služby Zástupci obce usednou na připravená místa. Kněz se přepáše plátnem, poklekne a omyje jim nohy. Přitom přednáší evangelijní rčení: 1. Ježíš vstal od stolu, nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy. Řekl jim: Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. (Jan 13, 3.5.12.15) 2. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mýt nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však pochopíš. (Jan 13, 6-7) 3. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mýt nohy! Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. (Jan 13, 8) 4. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. (Jan 13, 14) 5. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13, 35) 6. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. (Jan 13, 34) 7. A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. (1Kor 13, 13) Chvalozpěv Kněz: Všechny nás spojila láska Ježíše Krista, našeho Pána. Jásejme a v něm hledejme svou radost, milujme Boha živého a i navzájem se upřímně mějme rádi. Obec: Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh. Kněz: Tvoříme-li tedy jedno společenství lásky, vyvarujme se všeho, co nás vnitřně rozděluje. Zanechejme nerozumných hádek a sporů. Ať je Kristus jako náš Pán mezi námi! Obec: Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh. Kněz: Kéž jednou smíme ve slávě pohlédnout na tvou tvář, Kriste, Synu Boží, a společně s tvými blaženými spočinout v dokonalé radosti bez mezí a bez konce, na věky věků. Obec: Amen. Modlitba Kněz: Modleme se: Svým milosrdenstvím nám pomáhej, Pane, při naší pokorné službě. A jelikož jsi pokořil sám sebe a umyl’s nohy svým učedníkům, nepohrdni ani námi, dílem svých vlastních rukou. Dej, aby tak, jako ze sebe smýváme vnější nečistotu, byl z nás tvou milostí smyt každý náš vnitřní hřích. Neboť ty žiješ a kraluješ, Bůh na věky věků. Obec: Amen. II. SLUŽBA SLOVA Kněz: Pán s vámi. Obec: I s tebou. Modlitba dne Kněz: Modleme se: Pane, náš Bože, ty chceš, aby tvé křesťanstvo bylo jedno stádce a jeden pastýř. Dáváš nám účast na těle a krvi tvého Syna Ježíše Krista. Dej proto také, abychom se navzájem milovali, jako on miloval nás. Tobě buď sláva na věky. Obec: Amen. Starozákonní čtení: Hod beránka (Exodus 12, 1-8.11-14) Kněz: Slyšeli jsme Slovo Boží. Obec: Bohu díky. Zpěv: Kalich požehnání (Žalm 116) Epištola: Řád při Večeři Páně (1. Korintským 11, 23-32) Kněz: Slyšeli jsme Slovo Boží. Obec: Bohu díky. Evangelium: Ustanovení Večeře Páně (Lukáš 22, 14-30) Kněz: Čtení svatého evangelia podle Lukáše. Obec: Sláva tobě, Pane Ježíši Kriste. Po přečtení evangelia obec odpoví: Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste. Kázání (Homilie) Vyznání víry (Nicejsko-cařihradské) Obec: Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno bylo stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Přímluvy (Modlitba obce) Starší: Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k tobě v tvém utrpení, abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení. Obec: Kyrie eleison. Starší: Ty jsi útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených. Posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené. Obec: Kyrie eleison. Starší: Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém kříži, aby se na nich projevila tvá spása. Obec: Kyrie eleison. Starší: Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži, dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost. Obec: Kyrie eleison. Starší: Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému, a také nás přijmi jednou do své slávy. Obec: Kyrie eleison. Vyznání vin a znamení odpuštění Kněz: S pokorou vyznejme svůj hřích. Modleme se jeden za druhého, za Boží odpuštění. Obec: Milovaný Bože, vyznáváme, že jsme zajatci hříchu a sami se nemůžeme vysvobodit. Zhřešili jsme proti tobě v myšlenkách, slovech a skutcích tím, čeho jsme se dopustili i tím, co jsme zanedbali. Nemilovali jsme tě z celého srdce, nemilovali jsme svého bližního jako sebe samého. Smiluj se nad námi, pro svého Syna Ježíše Krista, odpusť nám, obnov nás a veď nás, aby tvá vůle byla naší radostí a abychom chodili po tvých cestách k slávě tvého svatého jména. Amen. Kněz: Náš milosrdný Bůh nám skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání svého Syna daroval nový život. Skrze svého Ducha nám odpouští hříchy a znovu nás sjednocuje. Skrze službu své církve nám dává znamení tohoto odpuštění a pokoje. Sloužím vám tímto znamením ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Obec: Amen. III. SLAVENÍ VEČEŘE PÁNĚ Kněz: Všemohoucí Otče, náš milostivý Bože, prosíme, ať tvá milost připraví naše srdce působením Ducha Svatého. Dej nám pravý nebeský chléb a pravý vinný kmen, tvého Syna, aby on skrze víru přebýval v našich srdcích, s tebou, milovaný Otče, skrze Ducha Svatého. A my abychom přebývali v něm a skrze něho v tobě a byli působením téhož Ducha upevněni v lásce. A takto zakořeněni ať rosteme ve tvůj duchovní chrám a jsme učiněni příbytkem tvé milosti a pravdy. Prosíme o to v Ježíši Kristu, aby tak učinil svou milostí, ve svém jménu. Obec: Amen. Starší: Modleme se za přítomnost těla a krve Páně, aby se náš pokrm a nápoj staly pokrmem a nápojem duchovním a přítomnost Pána vstoupila do našeho ducha a svědomí. Kněz: Prosíme tě, Otče, dej nám milostivě v pokrmu spravedlnosti přítomnost těla tvého Syna, na kříži bolestně umučeného, a v nápoji milosti a pravdy dej nám přítomnost Jeho prolité krve. Nasyť nás Duchem Svatým a duchovně napoj našeho ducha, ať se podruhé narodíme k životu předrahou přítomností tvého Syna. Vyslyš nás v jeho jménu. Obec: Amen. Starší: Modleme se také za přijímání té přítomnosti v pokrmu těla Páně a nápoji jeho krve, jimiž jsme obdarováni skrze Ducha Svatého. Kněz: Prosíme tě, laskavý Otče, dej nám tělo tvého Syna v tomto duchovním pokrmu a jeho krev v pravém duchovním nápoji k přijímání jeho přítomnosti. Jí obdarováni skrze Ducha Svatého ať prospíváme ve službě Kristovu duchovnímu tělu a zákonu víry, k posvěcení a obnově svědectví, v pokoji a dobrém svědomí ospravedlněném z víry. Prosíme o to ve jménu tvého milého Ježíše Krista. Obec: Amen. Starší: Modleme se za moc víry a odění ve spravedlnost a za posilu naděje. Kněz: Prosíme tě, milostivý Otče, za dar potřebné odvahy a síly, vycházející z plnosti moci tvého Syna - ve Svatém Duchu, v plnosti víry, v ovoci lásky, v pravdě naděje, v moci budoucího věku, aby v tom všem nám ráčil tvůj Syn darovat svou milost, v Ducha Svatého nás oblékl, nás utvrdil, posílil a postavil do boje víry, abychom došli tvé milosti, vyvolení a povolání k čistotě pravdy a pravé naději, k přemáhání všeho zlého a ke stálosti v pravdě, k setrvání ve věčném životě se všemi tvými vyvolenými. Vyslyš nás ve jménu tvého Syna. Obec: Amen. Starší: Modleme se k vznešenému nebeskému Otci za posvěcení chleba a vína k posvátnému bytí, aby v novém mocném svědectví učinil chléb a víno bytím těla a krve svého Syna. Kněz: Vznešený nebeský Otče, prosíme tě, abys ráčil tento chléb a toto víno, obětované tvé tváři, dobrotivě přijmout a posvětit na chléb a kalich tvého Syna i na posvátnost těla a krve našeho Pána Ježíše Krista. Učiň tak svou mocí, podle ustanovení tvého Syna, aby tento chléb byl vpravdě tělem Pána Ježíše Krista, které mělo být za nás vydáno smrti. Též i víno aby bylo krví, jež měla být za nás a za mnohé prolitá na odpuštění hříchů. Učiň tak skrze tvého Syna, ustanovitele pravdy, v jeho jménu. Obec: Amen. Modlitba Páně Starší: Za všechny tyto potřeby modleme se modlitbu Páně, a říkejme všichni společně: Obec: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Ustanovení Večeře Páně Kněz: Když měl být Kristus zrazen a za svůj lid obětován Bohu Otci, vydán smrti a prolití krve k obětování svého života jako daru sladké vůně, aby své tělo připravil za pokrm spravedlnosti a krev za nápoj milosti a vykoupení tak učinil za dost, než měl trpět a toto v pravdě vykonat, naléhavě požádal svého milovaného Otce, aby mohl stolovat se svými učedníky. A když se posadil za stůl, pravil k učedníkům: „Žádal jsem, abych mohl jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět.“ U vědomí toho, že mu Otec dal všecky věci do rukou, a že od Otce vyšel a k Otci se navrací, miloval své až do konce, vykonal památku Staré smlouvy v hodu beránka a vstal od stolu ke službě Nové smlouvy. A složil svá roucha a přepásal se plátnem, nalil vody a umyl učedníkům nohy, oznamuje jim tak své poselství. Potom oblékl své roucho a posadil se za stůl. A tajemství té služebnosti vykládal jim ve čteních Zákona. A oznámil jim, že bude zrazen k smrti svého těla a prolití své krve. Na znamení a na svědectví a na paměť toho ustanovil k přijímání chléb a víno, které posvětil a učinil je svým tělem a svou krví. Posvěcuje na svátost, vzal totiž chléb do svých přesvatých rukou, pozdvihl oči vzhůru ke svému milovanému Otci, vzdal díky, lámal, podal učedníkům a řekl: „Vezměte a jezte. Toto je mé tělo, které bude za vás lámáno. To čiňte na mou památku.“ Po večeři vzal také kalich, vzal do svých důstojných rukou, dobrořečil, podal učedníkům a řekl: „Toto je má krev Nové smlouvy, které bude za vás a za mnohé vylita na odpuštění hříchů. Kdykoli z toho budete jíst a pít, čiňte to na mou památku.“ Obec: Amen. Kněz: Zdviháme vděčná srdce vzhůru, k tobě, nebeskému Otci, tvému milému Synu, i Duchu Svatému, našemu jedinému Pánu a Bohu. Jednorozený Synu Boží, připomínáme si hojnou milost a lásku skrze níž ses nechal za nás zradit k mukám a smrti i k prolévání krve, abys připravil své tělo za pokrm a svou krev za nápoj. Za tuto milost činíme díky a vzdáváme chválu a dobrořečíme tvému jménu na věky. Obec: Amen. Kněz: Duchu svatý, připomínáme si tvé navštívení, neboť z tebe se počalo přirozené tělo Ježíše Krista i jeho tělo duchovní. Tys tedy učinil jeden chléb a jedno tělo v Kristu. Za tuto milost činíme díky a dobrořečíme tobě i Otci i Synu, jedinému Bohu, požehnanému na věky. Obec: Amen. (přijímání těla a krve Páně) Modlitba po přijímání Starší: Společným přijímáním těla a krve Páně se stáváme jedním chlebem a jedním tělem, jelikož všichni přijímáme z jednoho chleba a jednoho kalicha Kristovu přítomnost. Za to věnujme Bohu vděčnou modlitbu. Kněz: Nejmilostivější nebeský Otče, pokorně tě prosíme: Dej, ať je nám toto přijímání, podle ustanovení tvého Syna konané na jeho památku, k věčnému životu zde v milosti a poté k blaženému vzkříšení ve věčné slávě. Ochraňuj nás ve zbývajícím čase od smrtelných hříchů a škodlivých bludů a dej nám stálost a setrvání v pravdě, k věčnému životu, ve jménu tvého Syna. Obec: Amen. Propuštění Kněz: Jděte s požehnáním do svých domovů, s dobrým svědomím, v naději víry a v pokoji, jímž je Kristus ve vás přebývající. Vydávejte pravé svědectví o všem dobrém, co jste přijali skrze přijímání posvátného těla a krve Páně, abyste pracovali na díle Páně ve svatosti a spravedlnosti z víry po všecky dny svého života, abyste přišli vzhůru k Pánu do domu Božího království. K tomu ať vám dopomáhá Bůh, jediný božskou podstatou, ve třech Osobách, požehnaný mě i každému z vás na věky. Obec: Amen.


"Památka Poslední Večeře Páně (Návrh Liturgie)" | Přihlásit/Vytvořit účet | 9 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Památka Poslední Večeře Páně (Návrh Liturgie) (Skóre: 1)
Vložil: Nemesis v Pondělí, 03. duben 2006 @ 11:31:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé,
beru Večeři jako symbolický sled událostí. Věci, keré se dějou ukazují symbolicky na další skutečnosti. Nemyslím si že je pravda, že se chléb proměňue v maso a víno v krev. Mám dojem, že to také v tehdejší době někteří nepochopili, když se pohoršovali a říkali "Kdo tohle může poslouchat". Zajímavé také je, že většina křesťanských církví používají symboli chleba a vína, ale na symbol umití nohou nedbají. Přitom to přímo souvisí s druhým největším přikázáním - Miluj bližního jako sám sebe. Stejně tak jako chléb a víno s prvním - Miluj Boha vším co jsi.Re: Památka Poslední Večeře Páně (Návrh Liturgie) (Skóre: 1)
Vložil: daggie v Pondělí, 03. duben 2006 @ 21:05:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Jako křesťan, který uvěřil víceméně na ulici, nerozumím, co má tato liturgie společného s večeří, kterou měl náš Pan Ježíš před svou smrtí. Pořád mi to připomíná SZ tradici. Nemohli bychom se na těch 2000 let tradic tak nějak bratrsky vykašlat a žít jen tak normálně v milosti? Jako bratři v 1. století n.l.?
Uvádím 2 místa v NZ, která nám to umožňují:
J 1,16-17 Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Žd 13,8 -10
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku.
Možná by to stálo za pokus, ne?Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy