Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 369, komentářů celkem: 431179, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 239 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117232072
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ
Vloženo Středa, 03. duben 2024 @ 10:28:21 CEST Vložil: Tomas

Služba bližním poslal Ekrazit

Zde, na GS, se bohužel objevilo i toto rouhavé tvrzení: 


J 20:31:     Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Je to smutné, že Janovi nevěříte....Apoštolové, první křesťané mu věřili...    a proto také nekázali nikomu, že Ježíš je Bůh

Toto rouhavé tvrzené teď podrobím kritice:


To, že Pán Ježíš je Bůh, bylo jasné každému člověku čistého srdce: 

Jan 1, 45  Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ 

Jan 1, 49  „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 

Jan 14, 8  Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 

Jan 14, 9  Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce

Jan 20, 28  Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 

Ten, Kdo tvrdí, že Pán Ježíš, nebyl Bohem, nýbrž stvořenou bytostí, tedy člověkem, tím zároveň tvrdí, že Pán Ježíš byl hříšný, protože všechno stvoření je zatíženo hříchem.

Římanům 5, 12  Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 

Ten, kdo tvrdí, že Pán Ježíš nebyl Bohem, tím zároveň tvrdí, že spasení neexistuje – není totiž možné, aby hříšný člověk spasil jiného hříšného člověka a smířil ho tak s Bohem, který je třikrát svatý (Iz. 6,3; Zj. 4,8)! 

* 

Písmo potvrzuje Spasitelovu bezhříšnost – tedy Boží původ 

Jan 8, 46  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?

2. Korintským 5, 21  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

* 

NESTVOŘENÝ BOŽÍ SYN 

1) Boží Syn nebyl stvořen, nýbrž zplozen  

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 


2) Máme se utíkat k Bohu, nikoli ke stvořené bytosti

Žalmy 2, 12 [www.biblenet.cz]  Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!   
  

3) Slovo, skrze něž vše povstalo a které byl Bůh, se stalo tělem

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.  

Jan 1, 3 [www.biblenet.cz]  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.  

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.    


4) Boží Syn je s Otcem v dokonalé jednotě  

Jan 10, 30 [www.biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“  

Tato jednota byla pozorovatelná i vizuálně. Kdyby byl Syn stvořenou bytostí, pak by nešlo o jednotu.

Jan 14, 9 [www.biblenet.cz]  Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?  
10 [www.biblenet.cz]  Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.  
11 [www.biblenet.cz]  Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mněne-li, věřte aspoň pro ty skutky!


5) Syn byl způsobem bytí roven Bohu

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 

Židům 1, 3 [www.biblenet.cz]  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

1. Janův 5, 20 [www.biblenet.cz]  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život


6) Protože byl (a je) roven Bohu, je nutné Ho ctít jako Otce 

Jan 5, 23 [www.biblenet.cz]  aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal. 

Protože je vyžadována stejná úcta k Otci i Synu, je zřejmé, že oba mají stejnou podstatu. 

1. Janův 5, 20 [www.biblenet.cz]  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz]  
ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz] 


7) Synu byla dána veškerá moc 

Jan 3, 35 [www.biblenet.cz]  Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. 

Matouš 28, 18 [www.biblenet.cz]  Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.    


8) Boží Syn má účast na veškerém stvoření 

Římanům 11, 36 [www.biblenet.cz]  Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Koloským 1, 16 [www.biblenet.cz]  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 

Koloským 2, 3  v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Z textů vyplývá, že všechno na nebi i na zemi bylo stvořeno v něm, skrze něho a pro něho, což znamená, že Boží Syn nebyl stvořen.  


9) Boží Syn je udržovatelem všeho  

Koloským 1, 17 [www.biblenet.cz]  On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 

Kol. 1,17  a on je přede všemi a jím všechny věci drží pohromadě (Pavlík)  

Kol. 1,17  a on je přede vším a všecko jím stojí (BK)  


10) Boží Syn vyšel od Boha a k Bohu se vrátil  

Jan 8, 42 [www.biblenet.cz]  Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal.  

Jan 13, 3 [www.biblenet.cz]  Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,  


11) Boží Syn je Spasitelem světa 

Jan 3, 16 [www.biblenet.cz]  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Jan 14, 1 [www.biblenet.cz]  „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne

1. Janův 5, 20 [www.biblenet.cz]  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 


12) Vzkříšený Kristus Pán pánů a Král králů usedl na pravici Boží (Bůh je třikrát svatý - Otec, Syn, Duch svatý), což apriori vylučuje, že je Kristus stvořenou bytostí, zatíženou hříchem. Hřích k Božímu trůnu nemá přístup! 

Izajáš 6, 3  Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“

Zjevení Janovo 4, 8  Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Římanům 8, 34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Koloským 3, 1  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

1. Petrův 3, 22  jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.


Závěrem  

Boží Syn není bytostí stvořenou, tedy bytostí nižšího řádu, nežli Bůh sám, nýbrž bytostí Bohem zplozenou (Ž. 2,7), která je výrazem Boží podstaty (Žd. 1,3) a tedy bytostí rovnou s Bohem (Fp. 2,6). Tedy Slovo, které bylo a je Bohem (J. 1,1), z něhož vše povstalo (J. 1,3), v kterém byl (a  je) život (J. 1,4), a které se stalo tělem, které přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy (J. 1,14) – což stvořená bytost v žádném případě být nemůže. Ježíš Kristus je pravý Bůh a věčný život (1J. 5,20). A to je zhruba smysl Janovy zprávy.  

Ti, kteří upírají Božímu Synu Boží původ a snižují Ho na úroveň bytosti stvořené, pak se tím dopouštějí tvrzení, že stvořená bytost spasila jiné stvořené bytosti, čímž by byl Bůh z procesu spásy vyloučen. Není možné, aby stvoření, samo zatížené hříchem, nás smířilo s třikrát svatým Bohem (Iz. 6,3; Zj. 4,8)  !!!A na těch, kteří nestvořeného Krista nechtějí přijmout, se uplatňuje neomezeně toto Spasitelovo slovo:  

Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. 

Jan 15, 23 [www.biblenet.cz]  Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.  

ecr      

"POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 123 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 03. duben 2024 @ 12:21:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že Ježíš je Bohem, který na sebe vzal lidskou přirozenost.

Ježíš je plně člověkem (tvorem) i plně Bohem.

Bohužel v článku jsou implicitně skryty zase opačné omyly, jako by Ježíš ani nebyl člověkem (tvorem) - tedy nestoriánství.

Ode zdi - ke zdi!


Však jenom to, co bylo Slovem přijato - to mohlo býti spaseno.Literární útvary (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 03. duben 2024 @ 14:05:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já už nejsem věřící, jak známo, ale uživatel oko to napsal z pohledu křesťanství nejsprávněji. 

Ano, Ježíš o sobě prohlašuje na jedné straně, že je člověk, ale taky že je Bůh. A vyplývá to hlavně z toho, že obětování jenom člověka by Jehovu neuspokojilo. Musel se obětovat někdo větší, dokonce někdo nejvyšší. Kdyby měl být zástupnou obětí na smazání dlužného úpisu celého lidstva být obětován jenom jeden člobrdík, bylo by to směšné i z hlediska logiky. Takže to musel být Bůh, nebo kus Boha, tedy jeho Syn. 

Teologicky je to tak tak správně. I teologie, ačkoli popisuje z mého pohledu vymyšlené věci, tak musí mít logiku. Obětování jen člověka logiku nemá. I sci-fi musí jevit známky reálnosti. Všechny sci-fi filmy taky používají různé fantaskní věci, ale jakmile je porušena logika, tak diváci to píšou v komentářích. Čili je vidět, že princip logičnosti je nějak hluboce zakořeněn v lidech a nemají rádi, když se poruší. Páč potom už neplatí nic, žádná pravidla a každý si může plácat co chce. 

Takže ano, Ježíš byl současně člověk a současně Bůh. Tedy podle Bible. A podle logiky celého křesťanství a logiky teologie. 

Nejlepší byste ale měli, kdyby vám to řekl On sám. Kdyby z toho Nebe, nebo kde teď podle vás sedí, slezl na tuto planetu a udělal coming out, kým se jako doopravy cítí nejvíc. :-) 

Obávám se, že Jošua tento coming out neudělá hlavně z toho důvodu, že neexistuje. :-) 

Ale jak říkám i pohádka nebo sci-fi musí mít strukturu, řád a logiku. 


]


Re: Literární útvary (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 21:18:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za člověka se může obětovat jedině někdo podobný nebo jiný člověk a nikdy ne Bůh, který jediný je nesmrtelný. A Ježíš byl smrtelný jako každý jiný člověk. Byl zástupcem Boha na zemi. Sám bez Boha, který byl s ním neněl moc udělat na zemi žádný zázrak. 

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 6:13-16: "Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen."
]


Re: Literární útvary (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 03. duben 2024 @ 21:24:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Za jednoho člověka se může obětovat jeden člověk. Za celé lidstvo a vše živé se může obětovat jedině Bůh sám. Tečka. 


]


Zákony logiky! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 03. duben 2024 @ 21:29:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě za všechny generace budoucí i minulé. Takže znovu: 

Za jednoho člověka se může obětovat jeden člověk. Za celé lidstvo, za všechny generace budoucí i minulé a vše živé se může obětovat jedině Bůh sám. Tečka. 


]


Syntezátot tomu zase dal bezzákonnou nelogickou korunu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 06:53:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takovou hovadinu může ze sebe vysoukat jen pomatenec přeci.
Smrt žádného jiného vraha natož sebespravedlivějšího nevinného člověka nemůže a ba dokonce nesmí ospravedlnit a vykoupit z testu daného vraha. Ani v případě zloděje, cizoložníka, otrokáře a jiných, kteří překračují jakékoliv zákony. Žádný spravedlivý nevinný člověk ani nějakým jiným činem vinný člověk ač stejné povahy nemůže a nesmí být trestán za jiného, natož aby sebe dával jako výkupné za druhého zvláště za provinilce. To je zákonná logika a spravedlnost, a ne zhovadilost trestat nevinné či jiným provinilé za druhého - to je absurdní a zlé. A takový bůh je toliko bohem zvrácených, který by přijímal smrt druhého vinného za život pro toho konkrétního provinilce, nebo trestal jiného viníka za osvobození od viny druhého.

Myslím, že máte tou křesťanskou zvráceností mozek stále zdeformovaný.

A žádný soudce také nemůže svou smrtí přinést osvobozující výrok viníkovi, to se děje jen ve zvrácené společnosti. Jen zvrácení požadují za osvobození provinilců životy nevinných.

Jste naprosto ujel, Vy logiku.


]


Re: Syntezátot tomu zase dal bezzákonnou nelogickou korunu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:10:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Zvráceným uvažováním dojdeš vždycky jenom zase ke zvrácenému výsledku. K ujetému závěru.


Bůh, protože je milosrdný, dokáže viníkovi hřích odpustit. Ovšem jen pod podmínkou, že dotyčný učiní pokání ze svých hříchů a změní svůj život.

(Ez 18,21)
Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře.


Bůh je však také nejvýš spravedlivý. 
Tedy každý, i ten nejmenší dluh (vytvořený lidským hříchem) musí být splacen. To si vyžaduje elementární princip spravedlnosti.
Vyrovnání dluhů. Pokud za svůj hřích nezaplatí sám hříšník, musí to za něho udělat někdo jiný - sám Bůh.
Proto se Bůh stal člověkem, aby na sebe vzal viny veškerého světa. Člověk zhřešil - člověk musí zaplatit.

I jediná kapka Kristovy krve by přitom stačila na zaplacení dluhů celého lidstva. Tím, že Kristus nedal jen toto minimum, ale vylil svoji krev do poslední kapky, ukazuje, jak Bůh bezhraničně miluje člověka, že se za něho vydal úplně celý - až na smrt.

Když dává Bůh - dává vždycky v hojnosti. Není skrblík.

Můžeš s tímto sice nesouhlasit, ale teologicky je toto stejně nezpochybnitelné a logicky správné.


]


Re: Syntezátot tomu zase dal bezzákonnou nelogickou korunu (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:31:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>
Tedy každý, i ten nejmenší dluh (vytvořený lidským hříchem) musí být splacen. To si vyžaduje elementární princip spravedlnosti.
Vyrovnání dluhů. Pokud za svůj hřích nezaplatí sám hříšník, musí to za něho udělat někdo jiný - sám Bůh.
Proto se Bůh stal člověkem, aby na sebe vzal viny veškerého světa. Člověk zhřešil - člověk musí zaplatit.
>>

Tohle je právě do očí bijící křesťanská převrácenost, kterou razíte.

Kdepak, vyžadovat uhrazení dluhu po někom jiném, než po tom, kdo se zadlužil, a mít to jako formu spravedlnosti, to je zvrácenost plně extrémní. Požadovat smrt jiného za  toho konkrétního vraha, to vražda sama. Trestat za krádež toho, kdo nekradl, aby nebyl potrestán zlodě, to zlovůle a pokřivenost. Vinit z cizoložství toho, kdo nezciložil, aby byl jako necizoložný prohlášen cizoložník, to je zvrhlost. A křesťanská morálka v tomto ohledu je naprosto zcestná. A ten váš Ješu jako bůh s jeho otcem zcela bezcharakterní.

Každý konkrétní člověk nese zodpovědnost sám za své činy, pokud není nesvéprávný. A zřejmě je vidět, že křesťanské mozky nejsou svéprávné, ale jsou bezprávní.

Nic směšnějšího a zároveň pokřivenějšího jste snad ani nemohl ze sebe vyhodit.
Blé.


]


Re: Syntezátot tomu zase dal bezzákonnou nelogickou korunu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:09:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Blé?

Tak vysokou úroveň diskuse už nestačím svými schopnostmi sledovat ...

Formou spravedlnosti je zaplatit - srovnat každý dluh. Nikdo mě nemůže nutit, abych vyrovnával dluh, který jsi vytvořil třeba ty sám - to by byla skutečně nespravedlnost. Pokud ovšem se já z vlastní vůle rozhodnu (třeba z lásky k tobě), že tvůj dluh uhradím, je to v pořádku. Tato možnost tady přece je.

Cílem spravedlnosti je uhradit dluhy - vyrovnat, smazat.
]


PROČ NÁS KŘESŤANY, VY ŽIDÉ, NEUSTÁLE URÁŽÍTE ??? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 06. duben 2024 @ 10:43:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KAŽDÝ SLUŠNÝ ČLOVĚK SI MUSÍ PŘED VÁMI, ŽIDY NAVŠTĚVUJÍCÍMI SYNAGOGU,  ODPLIVNOUT !

Zde jsme na křesťanském portálu. Judaismus jste sem zanesl vy. O judaismus tu nikdo nestál; judaismus byl zcela mimo obor našich úvah. 

Vy jste sem vnesl konflikt!!! Co je nám křesťanům do vašeho překonaného náboženství??? 

Judaisté se pokoušeli o průnik do prvotní křesťanské církve, s cílem zotročit a ovládnout ji.  

1) Pronásledovali církev (J. 20:19; 1Tes. 2:15)  

2) Bránili evangelizaci pohanů (1Tes. 2:16)   

3) Snažili se jako ideologičtí diverzanti nově vzniklé sbory infiltrovat, s cílem přivést křesťany zpět k Zákonu (Gal. 2:4; 2Kor. 11:13; Fp. 3:2,3).  

4) Ponoukali pohany proti křesťanům (Sk. 17: 5-9)  

5) Ohrožovali sv. Pavla (2Kor. 11:26)   

6) Zavraždili sv. Štěpána (Sk. 6;7)  

7) Jsou duchovními potomky těch, kteří zabili Pána Ježíše, i své proroky, nelíbí se Bohu a brání pohanům kázat cestu spásy (1Tes. 2:15,16)  

8) Snažili se křesťany přivést zpět k obřízce (Sk. 15,5; Gal. 5; 2-4)    

Judaistům, kteří jsou brilantními mysliteli je jasné, že když se jim podaří křesťany odstřihnout od Krista, tak nad nimi zvítězí a v službu je podrobí.  Domnívat se, že snahy judaistů o infiltraci a následné ovládnutí tehdejších sborů skončily v 1. století, prostě nelze.    

Snad můžeme na základě celé řady faktů stanovit obecné pravidlo, které říká, že všude tam, kde je Kristus odsunut do pozadí, se jedná o výsledek průniku judaismu do křesťanství. 

Dnes je mi vše jasné. Vás poslala synagoga sem, na křesťanský portál, abyste působil ve stejném duchu, jako vaši ideoví předchůdci - tedy rozvracet křesťanskou víru.

Je to naprosto jasné: To, co se učí v synagoze, jste přinesl sem: protigojimskou a zvláště protikřesťanskou a protičeskou NENÁVIST. 

Vy sám, a vaše jednání zde, je toho důkazem, že všechny výroky Talmudu o gojim, a zvláště o křesťanech, pro vás Židy platí! Proto s námi vážený pane jednáte tak, jak jednáte! Přesně podle Talmudu!

Já jsem vás už v minulosti mnohokrát varoval: Takové jednání se může synagoze šeredně vymstít! 

Galatským 6, 7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

K našemu náboženství se laskavě nevyjadřujte. My jsme ten váš překonaný judaismus do vašeho příchodu sem, také nenapadali. Byl jste to vy, kdo nás přinutil zabývat se judaismem  - ale pouze v obraně naší křesťanské víry! 

Co je nám do Židů? 
Co je nám do Israele? 

Proč vy Židé, zakladatele naší víry urážíte? 
*** 
Moje reakce na GS, na knihu rabína Sidona, ve které znevažuje a uráží křesťanskou víru: 

Re: NĚKTERÉ VZTAHY MEZI OTCEM A SYNEM 

Myšlenkový svět judaismu je pro většinu z nás cizí a příliš vzdálený - proto myšlenkovým pochodům a postojům judaistů nerozumíme. Pro ty, kterým se zdá moje vyjádření příliš tvrdé, bych rád ocitoval tři pasáže z knihy vrchního zemského rabína Karola Sidona s názvem "Evangelium podle Josefa Flavia".     

Tato kniha sumárně obsahuje autorova nepodložená tvrzení (fantazie), a dále tvrzení, jež jsou s Písmem v příkrém rozporu.   

Kapitola   26  EVANGELIUM PODLE MNE    

Dětství Ježíšovo bylo, jak se mi zdá osudně poznamenáno jeho vztahem k matce. Jak jsem už řekl, vedl se mezi Židy a křesťany nejvášnivější spor o okolnosti Ježíšova narození. Židé tvrdili, že jeho matka dítě počala v nemanželském styku. S kým opravdu Ježíše měla, na to neodpovídá ani Talmud, ani Kelsus, ba ani evangelia, ale pravděpodobně za jeho otce pokládali tesaře Josefa. "Pocházejí z knížat a pánů," čteme v talmudském traktátu Sanhedrin (106a), a "*****í se s nějakým tesařem."  
***  
"Když už jsme u této otázky, nesmíme však zapomínat na to, že rodokmeny v Matoušově a Lukášově evangeliu, ač jinak odlišné, odvozují Ježíšovu příslušnost  ke kmeni Davidovu nikoliv přes Marii, nýbrž přes Josefa." Str. 107,108   

Můj komentář: http://ksschsmilovice.cz/download/Rozdilne_rodopisy_Jezise_Krista.pdf [ksschsmilovice.cz] [ksschsmilovice.cz]
*** 
"Matoušovo a Lukášovo evangelium kromě toho tvrdí, že byl synem panny. V Lukášovi anděl zvěstuje Marii narození dítěte slovy: "Duch svatý přijde k tobě, moc nejvyššího tě zastíní" (I,35). Tato víra je odvozena i Izaiášova proroctví o zázraku, znamení, které udělá Pán, když panna počne a porodí Syna. Zastánci teorie mýtu z toho samozřejmě vyvozují závěr, že legenda tu byla dřív než Ježíš a že Ježíš vůbec nemusil existovat, aby vstoupila do evangelií. Historičnost Ježíšovu ovšem potvrzuje všechno, co jsem dosud napsal, zvláště v prvních kapitolách této knihy, a navíc svědectví Kelsovo a Tacitovo (Anály. XV,44). V tomto ohledu - totiž v otázce okolností početí - se mi zdá nejzávažnější tvrzení Židů, že se Ježíš narodil z cizoložství. Shoduje se vlastně s křesťanskou tradicí v tom, že byl synem někoho jiného než Mariina právoplatného manžela."  

Str. 108  
*** 
"Pro Ježíše ale okolnosti jeho početí a narození zdaleka nebyly příznivé. Velmi záhy se nutně dověděl, jak přišel ba svět a těžko se smiřoval s tím, co mu předhazovali jeho starší chlapci a nakonec i jeho bratři, od nichž se lišil právě tím, co učinilo šťastnými jeho rodiče. Byl "dítě cizoložství" , byl bastard." Že si Josef vzal Marii za ženu, nic na Ježíšově "Kainově znamení" nezměnilo. Byl jiný, byl donucen být jiný. nesl tedy v sobě jednak pýchu na příslušnost k Davidovu rodu, stejně ovšem jako sourozenci, ale vedle toho i hanbu, pocit méněcennosti. Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu."   

Str. 109,110   

Pramen: Karol Sidon, Evangelium podle Josefa Flavia, vydala Mladá fronta jako svou 5350. publikaci, vydání 1. Praha 2001, 208 stran. Dostupné v univerzitní a městské knihovně, oblastních knihovnách, snad ještě i v antikvariátech.   

Celou knihou se jako červená nit vine totální nepochopení novozákonní zvěsti, které bez Ducha svatého není možné.  

Svatý Pavel praví:    

2Kor. 3:14-16 "Ale jejich chápání se zatemnilo. Až do dnešního dne totiž přetrvává týž závoj, když se čte Stará smlouva. Není nikterak sňat; to že mizí, působí totiž Kristus. Ano, pokaždé když se čte Mojžíš, leží až do dnešního dne na jejich srdci závoj. Teprve až se člověk obrátí k Pánu, je ten závoj sňat." (JB)   

Jsem vděčen rabínu Sidonovi, že nám dal ve své knize nahlédnout do svého, potažmo židovského myšlení. Věci se mají právě takto - ale potom nechápu, co zde judaisté vůbec pohledávají. 

K tématu:   JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? [notabene.granosalis.cz] [notabene.granosalis.cz]   

Když pročítám tuto knihu, hned mi vytane na mysli tento výrok apoštola Pavla:   

2Tm. 1:12 " . . vím, komu jsem uvěřil . ." (BK)

Konec citátu  

 Na str. 109, 110 pan Sidon dokonce praví, že Pán Ježíš byl proklet!!! 

Citát vzatý z předchozího  

Čím citlivější byl však na "hanbu", tím více se utíkal k naději v určenost syna Davidova. Kdyby možná neměl tu příležitost, zhroutil by se, zatrpkl navždy a nic kloudného by z něho nebylo. Davidovské předurčení mu tak bylo hnacím motorem sebevědomí a pobídkou překlenout prokletí velkými skutky a jimi dodat váhy svému životu."  

Str. 109,110  
Konec citátu   

To to vše uvádím proto, abyste všichni byli "v obraze."  Než jsem se k judaistovu rouhání vyjádřil, dostalo se mu ode mne mnoha napomenutí a varování. Nedbal jich - ke své škodě. Pokud o mne jde, tak se pouze bráním judaistické agresi zde.  
* 
Já se ptám: Jak je vůbec možné, že tento rabín není stíhán za urážku přesvědčení???
* 
My jsme tady doma. 

Když vám, vyvoleným a nadřazeným Židům, my Češi a zvláště křesťané tolik vadíme, že už nedokážete žít s námi v míru, odstěhujte se prosím, ve vlastním zájmu do toho vašeho Israele a nás nechte konečně na pokoji!!!

NECHTE NÁS KONEČNĚ NA POKOJI !!!
NESTOJÍME O KONFLIKTY !
ANI O VÁS !!!

ecr


]


Re: PROČ NÁS KŘESŤANY, VY ŽIDÉ, NEUSTÁLE URÁŽÍTE ??? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 12. duben 2024 @ 11:28:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://kingdomtruther.com/jewish-rabbis-calling-for-the-total-genocide-of-all-people-whom-they-claim-are-of-edom-amalek-whites-westerners-christians/

ecr


]


Tak to je (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:48:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smrt žádného jiného vraha natož sebespravedlivějšího nevinného člověka nemůže a ba dokonce nesmí ospravedlnit a vykoupit z testu daného vraha.

No v lidských měřítkách a světských zákonech jistě ne. To máš pravdu a však já na to ani nevěřím. Už 8 let tomu nevěřím. Nevěřím na zástupnou oběť Jošuy. Já ani nevím, zda někdo takový existoval. Beru to jako literární dílo a literární postavu.

Žádný spravedlivý nevinný člověk ani nějakým jiným činem vinný člověk ač stejné povahy nemůže a nesmí být trestán za jiného, natož aby sebe dával jako výkupné za druhého zvláště za provinilce. To je zákonná logika a spravedlnost, a ne zhovadilost trestat nevinné či jiným provinilé za druhého - to je absurdní a zlé.  

Musel bych opakovat první odpověď. Samozřejmě, že z hlediska lidské morálky a lidských zákonů máš pravdu. Jenže tady se bavíme o náboženství, konkrétně křesťanství. 

Myslím, že máte tou křesťanskou zvráceností mozek stále zdeformovaný.

Ale kdepak. Já na ty pohádky nevěřím. Buď v klidu. 

Jste naprosto ujel, Vy logiku.

Ale toto je logika magie. V magii můžeš mít kouzelnou ošatku a z té krmit tisíce lidí bez doplňování zásob. V magii, v magickém světě můžeš být současně bůh a současně člověk. V magickém světě můžeš někoho obětovat a tím osvobodit nebo zbavit následků provinění miliony, miliardy lidí naráz. Jenže právě proto, že se jedná o svět magie, musí být všechno proporční. To znamená že tak velkou magickou věc jako spása, osvobození, smazání dlužního úpisu, posmrtný přesun do nebe všech generací celého lidstva nemůže zprostředkovat jen pouhý člověk. Už to chápeš? To by nebylo dostatečně magické. Byla by to kravina. Proto Ježíš nemohl být pouhý člověk. Nefungovalo by to. 

Čili tady nejde o to, čemu věřím nebo nevěřím. Já nemám žádnou víru v to, že po smrti vůbec něco je. Pokud se bavíme o reálném světě, životě a smrti, tak jsem skeptik a racionalista. Očekávám, že nic nadpřirozeného neexistuje. Ale něco jiného je třeba dobrý sci-fi film. Nebo fantasy. Nebo náboženství. To musíš respektovat, že křesťani to tak mají. Je to jejich pohádka a oni na tuto svoji pohádku o bohočlověkovi Ježíšovi mají právo. A ta jejich pohádka dává kompletní smysl pouze tehdy, pokud je Jošua zároveň člověk a zároveň bůh. 

A nevím, co tě na tom tak vytáčí, když koncept bohů, co jsou současně člověkem, měli už staří Řekové a Římané...


]


Re: Tak to je (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:48:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ok 👍


]


SKVĚLE FORMULOVÁNO, PANE SYNTEZATORE ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 21:04:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Za jednoho člověka se může obětovat jeden člověk. Za celé lidstvo, za všechny generace budoucí i minulé a vše živé se může obětovat jedině Bůh sám. Tečka."

SKVĚLE FORMULOVÁNO, PANE SYNTEZATORE !

ecr


]


Neznáš Písmo chuďátko ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 05. duben 2024 @ 21:34:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Neznáš Písmo chudinko.
Proto vymýšlíš hlouposti.


Ř 5:15:    Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho JEDNOHO ČLOVĚKA, Ježíše Krista.


Ř 5:18:    A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin JEDNOHO ČLOVĚKA (Ježíše) přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.


1Tm 2:5:    Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, ČLOVĚK Kristus Ježíš, který dal sám sebe (On, Jeden) jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. ]


Nechte už toho a věnujte se něčemu užitečnějšímu! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 21:49:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
HNUSÍTE SE MI VY - I VAŠE KOMENTÁŘE.

Proč na mě vůbec reagujete?
Proč uvádíte texty Písma, jimž ani za mák nerozumíte?

PRÁZDNÉ SUDY NEJVÍC DUNÍ - ŽE ???

Hezký večer.

ecr


]


Seber se a mazej (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 05. duben 2024 @ 22:11:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Seber si svá fidlátka a mazej.   

Ty reaguješ na moje články. A hloupě, zcela od věci a mimo témat. Tak se seber a jdi.

Nejsem zvědav na tvoje hlouposti.  ]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 03. duben 2024 @ 18:18:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ježíš je plně člověkem (tvorem) i plně Bohem."
*
Nesmysl. To je katechetická – a nikoli biblická formulace. Jde o katolický konstrukt, podobně jako „Panna Maria“.

Písmo hovoří o plnosti Spasitelově jinak: 

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Lukáš 4, 1 [www.biblenet.cz]  Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
*
„Bohužel v článku jsou implicitně skryty zase opačné omyly, jako by Ježíš ani nebyl člověkem (tvorem) - tedy nestoriánství.“
*
Další nesmysl. Aby to bylo jasné, překopíruji odstavec 3 článku:

3) Slovo, skrze něž vše povstalo a které byl Bůh, se stalo tělem

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.   
Jan 1, 3 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.   
Jan 1, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.      

Tyto údaje z Janova evangelia pokládám za naprosto dostačující. Jejich výběr ani nemůže zakládat podezření, že jde o herezi. Uvést více výroků z Písma svatého přesahuje rámec tohoto článku.

Jan 3, 13 [www.biblenet.cz]   Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.

TOTO JSOU ZNÁMÉ VĚCI. Ve své době muselo Janovo evangelium stačit. A (spolu s dalšími evangelii) stačilo BOHATĚ. Teprve později byly k dispozici některé doplňující údaje: 

Filipským 2, 7 [www.biblenet.cz] nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8 [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
*
"Však jenom to, co bylo Slovem přijato - to mohlo býti spaseno." Další katechetická formulace, která v Písmu není.  
*
Písmo praví: 

Jan 6, 37 [www.biblenet.cz]  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

Držte se laskavě Písma a netapetujte diskusi pod mými články římskokatolickým katechismem. Ten je určen jen pro lidi bez vlastního úsudku, kteří se v Písmu neorientují – jen jako pomůcka.

Jen pro informaci: Odstavec 12 je odpovědí na námitky, že v Písmu pojem "Trojice", či "Svatá Trojice" neexistuje. 

V tomto odstavci jsem jen upozornil na fakt, že zvolání izaiášovo (Iz. 6,3)

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,"

dokonale koresponduje s osobami Otec, Syn, Duch svatý. 

V této souvislosti jsem o problému dosud nikde nečetl.

ecr


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 19:01:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, tak idiot ekrazit BA redifon se zde hodlá sám dokonale znemožnit i mezi svými, mezi křesťany, že nezná či hůře zcela pomíjí a popírá jasná slova toho Ješu o tom, že je byl člověkem a slova jeho apoštolů, že to byl člověk, jako každej člověk. 👍😁


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 19:04:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To do očí bijící popírání, že Ješu byl (a dokonce i po smrti) člověk, je jen další známkou idiotství BA ekrazit redifouna!


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 19:14:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Idiot BA redifoun ekraš má dokonce za to, že "kodojš kodojš kodojš" znamená trojici 😁😁😁😁


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 19:25:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, Ty magore BA ekrazit redifon, tří nicků, byl 3x oddělený (kodojš, svatý) znamená být oddělený mezi oddělenými z oddělených, svatý mezi svatými svatých, posvěcen mezi posvěcenými posvěcených.
Lid Jisro'eile je Hašem posvěcen mezi gojim a v lidu Jisro'eile kohanim a leviim. A Hašem, boruch hu uvoruch šemo, je posvěcen uprostřed kohanim a leviim uprostřed am (lidu) Jisroe'eile.

Vaše idiotství, Vaše neznalost, Vaše ostuda, Vaše znemožnění. 👍


]


HNUSÍTE SE MI VY - I VAŠE KOMENTÁŘE !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 18:37:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ecr


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:17:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Otec i Syn jsou jedním Svatým Duchem. Kdo ví co je duch a duše tak mu je jasné, že trojice je nesmysl pramenící z nepochopení rozdílu mezi živou duší, co dělá duši živou a tedy co je sám Svatý duch.

Otec a syn jsou jedním Svatým duchem a rozdíl je jen ve velikosti. Proto se máme radovat protože Ježíš je zde mezi námi jako Svatý duch. A ano jakmile se vrátí bude mít opět fyzickou podobu a přijde tak jak odešel.

Jste slyšeli, že jsem vám řekl: Jdu pryč, ale budu zase přijdu k vám. Kdybyste mě milovali, měli byste se radovat, protože jsem šel k Otci, který je větší nežli já."
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 21:32:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fil. 2.7,8

"...ale místo toho se vyprázdnil, vypadal jako služebník a stal se jako zbytek lidstva." Úvod 7. verše obsahuje frázi, která způsobila vážné rozdělení mezi trinitáři. Říká: „Ale neudělal ze sebe žádnou pověst“ (KJV), „ale neudělal ze sebe nic“ (NIV), „ale vyprázdnil se“ (REV, NASB, RSV, NRSV, NAB). Řecké slovo, o kterém se jedná, je sloveso kenoō (#2758 κενόω; vyslovováno kay-'nah-ō) a doslova znamená „vyprázdnit“. Po více než tisíc let, od církevních koncilů ve čtvrtém století až do století devatenáctého, bylo ortodoxní stanovisko církve, že Kristus byl plně Bohem a zároveň plně člověkem v jednom těle. Tato doktrína je známá jako „dvojí přirozenost Krista“ a musí být podpořena nebiblickými slovy, jako je communicatio idiomatum, doslova „komunikace idiomu“. To se týká způsobu, jakým je Kristova „boží“ přirozenost spojena s „lidskou“ přirozeností Krista takovým způsobem, že jednání a podmínky člověka mohou být Bohem a jednání a podmínky Boha mohou být člověkem. Ve skutečnosti, ačkoli communicatio idiomatum zní učeně, nic nevysvětluje. Je to prostě latinský způsob, jak říci, že dvě přirozenosti v Kristu nějak „komunikují“. Dr. Justo Gonzalez, odborník na dějiny křesťanské církve, poznamenává: „Božská a lidská přirozenost existují v jediné bytosti, ačkoli to, jak to může být, je největším tajemstvím víry.“a S Dr. Gonzalezem se lišíme. a tvrdí, že biblická pravda není „nepochopitelné tajemství“. Pravda je prostá: Ježíš Kristus byl posledním Adamem, člověkem stvořeným Bohem, stejně jako Bůh stvořil Adama, a důvod, proč v Bibli nejsou žádná smyšlená slova, která by vysvětlila dvojí povahu Krista, je ten, že neexistuje žádná dvojí přirozenost. Kristus. Ježíš byl, jak říká Petr, „člověk schválený Bohem“ (Skutky 2:22). Faktem je, že Bůh touží po tom, abychom Ho a Jeho pravdu poznali.

Nauka o dvojí přirozenosti Krista byla standardním vysvětlením Kristových zázraků, jako je rozmnožování potravy, poznávání myšlenek druhých, kříšení mrtvých atd. Toto vysvětlení je zachováno navzdory skutečnosti, že proroci v Starý zákon také uměl tyto věci. Nauka o Kristově dvojí přirozenosti způsobila vážný problém, který dobře vyjádřil John Wren-Lewis: „Zajisté až do druhé světové války nejběžnější vize Ježíše vůbec nebyla jako člověk. Byl to Bůh v lidské podobě, plný nadpřirozených znalostí a zázračné moci, velmi podobný tomu měli být olympští bohové, když navštívili Zemi v přestrojení.

Naše zkušenost z mluvení s křesťany po celém světě potvrzuje to, co Wren-Lewis řekl o obyčejných křesťanech, kteří nepovažují Ježíše za člověka. Podle naší zkušenosti průměrný křesťan necítí, že Kristus „byl učiněn jako jeho bratři [tj. „my“] ve všech směrech“ (Žd 2:17), ale místo toho má pocit, že Kristus mohl udělat to, co udělal, protože byl zásadně jiný než my. Věříme, že učení o dvojí přirozenosti je nebiblické a okrádá moc lidem, kteří by se jinak snažili myslet a jednat jako Kristus. Uměle nás odděluje od Pána Ježíše.

Protože teorie dvojí povahy Krista byla po staletí tak problematická, v polovině 19. století v Německu zahájil luteránský teolog a trinitář Gottfried Thomasius to, co se nyní vyvinulo v „kenotickou teologii“. Tato teologie vznikla z některých velmi skutečných obav, které někteří trinitáři měli ohledně teologie dvojí povahy. Za prvé, teologie dvojí přirozenosti neumožňovala vyjádřit Kristovo plné lidství. Za druhé, zdálo se, že to proměnilo Krista v nevysvětlitelnou aberaci: plně Boha a zároveň plně člověka. Za třetí, pokud byl Ježíš vševědoucím Bohem i omezeným člověkem, pak by měl dvě centra, a proto v zásadě nebyl jedním z nás. Kenotická teologie (která se od té doby rozpadla na řadu variant) poskytla „řešení“ těchto problémů. Podle kenotických teologů, od Filipským 2:7 říká, že Kristus „vyprázdnil sám sebe“, to, co „vyprázdnil“, byla jeho Boží přirozenost. To znamenalo, že Kristus někdy před svou inkarnací souhlasil se „sebeomezením“ a sestoupil na zem pouze jako člověk. Trinitární teologové se však mezi sebou ohledně kenotické teologie vehementně rozcházeli a někteří ortodoxní teologové dokonce její přívržence nazývali „kacíři“.

Ústřední kritika kenotické teologie je: Zaprvé, je stará jen o něco málo více než sto let, prostě to není historické postavení Církve. ortodoxní teologové říkají, že to není biblické a že Filipským 2:7 neznamená to, co říkají kenotičtí teologové. A za třetí, kenotická teologie nutí Boha ke změně – Bůh se stává člověkem – což ortodoxním trinitářům způsobuje dva problémy: Bůh se nemůže změnit a Bůh není člověk.

Souhlasíme s kenotickými teology, kteří říkají, že teologie dvojí přirozenosti neumožňuje vyjádřit Kristovo lidství a že vytváří „bytost“, která je ve skutečnosti aberací a „v zásadě není jedním z nás“.

Souhlasíme však také s ortodoxními trinitáři, kteří zastávají biblický postoj, že Bůh není člověk a že Bůh nemůže změnit svou povahu, aby se stal plně člověkem. Ale my tvrdíme, že to není prostý význam Bible, který způsobil tyto problémy „Kristovy přirozenosti“, je to trinitární doktrína, která způsobila tyto problémy, a neexistuje pro ně žádné řešení, dokud člověk zastává trojiční pozici. Tvrdíme, že skutečným řešením je uvědomit si, že existuje pouze jeden pravý Bůh, Otec, a že Ježíš Kristus je „člověk, kterého vám Bůh dosvědčil“ a že „Bůh ho učinil Pánem i Kristem“ (Skutky 2: 22, 36 ESV). Potom je Kristus plně člověkem a je „jedním z nás“ a Bůh je Bůh a nikdy se nezměnil ani nebyl člověkem.

Zatímco se Trinitáři mezi sebou dohadovali o smyslu Filipským 2:6-8, stala se nešťastná věc – ztráta skutečného významu tohoto verše. Tento verš nemluví ani o tom, že by se Kristus při své inkarnaci vzdal svého božství, ani o tom, že by jeho Boží přirozenost byla ochotna „skrýt“, aby se jeho lidská přirozenost mohla jasně projevit. Spíše to říká něco jiného. Písmo říká, že Kristus byl „obrazem Božím“ (2. Korintským 4:4) a sám Ježíš dosvědčil, že kdo viděl jeho, viděl Otce. Tvrzení, že Kristus byl ve „formě“ (vnějším vzhledu) Boha, jednoduše vyjadřuje tuto pravdu jiným způsobem. Na rozdíl od Adama, který pochopil, že je jako Bůh (Gn 3:5), se Kristus, poslední Adam, „vyprázdnil“ od veškeré své pověsti a věcí, které mu náleží jako pravé dítě krále. Žil stejným způsobem jako ostatní muži. Pokořil se do vůle Boží. Žil podle „Je psáno“ a podle přikázání svého Otce. Netrhal „na svůj roh“, ale místo toho se nazýval „synem člověka“, což v aramejštině, kterou mluvil, znamenalo „člověk“. Důvěřoval Bohu a stal se poslušným, dokonce až k hrozné a hanebné smrti na kříži.

Filipská církev si vedla dobře a podporovala Pavla, ale měla také problémy. Existovala „sobecká ctižádostivost“ (Fil. 1:15; 2:3) a „prázdná domýšlivost“ (Fil. 2:3), hádky a nedostatek ohleduplnosti k druhým (Fil. 2:4, 14) a potřeba za pokoru, čistotu a bezúhonnost (Fil. 2:3, 15). Pavel tedy napsal věřícím výzvu, aby „váš postoj byl stejný jako postoj Krista Ježíše“ (Fil. 2:5). Poté ukázal, jak Kristus neuchopil rovnost s Bohem, ale byl zcela pokorný, a v důsledku toho ho Bůh „velmi vyvýšil“. Příklad Ježíše Krista je mocný. Nepotřebujeme zajistit, aby si nás lidé všimli nebo věděli, kdo jsme. Měli bychom jednoduše sloužit v poslušnosti a pokoře a měli bychom si být jisti, že nás Bůh za naše skutky jednoho dne odmění.]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 12:38:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Teeda, to jsou mi novinky !! :-)

Tak apoštol Jan psal rouhavá tvrzení !!

A dokonce jsou zapsána v Písmu svatém:

        J 20:31:     Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 18:32:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný z těchto textů neříká explicitně, že Ježíš je Bůh.
Marný trinitářský tělocvik :-)


Ježíš má Boha. Bůh je hlavou Krista.

Je jen JEDEN Bůh. A je Ním Bůh Ježíše Krista, Bůh Abraháma, Izáka, Jákoba.
Bůh Izraele, Jediný, který má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:00:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Každý kdo studuje svaté písmo skrz Svatého ducha dojde k závěru, že Ježíš není člověk který se stal bohem ale naopak bůh který se člověkem stal aby skrz jeho oběť mohlo být vykoupení a milost. Na světě nebylo člověka který by tuto oběť a milost mohl přinést a je tomu tak i psáno.  Právě proto musel sestoupit sám nejvyšší a stát se člověkem.

Nepochopení je ale v tom, že hodně náboženství má představu, že jediný Bůh je jakási osoba-fyzická...přitom je jasné, že je to DUCH zcela nezávislý na časoprostoru jehož první zcela nezbytnou manifestací pro tvoření byl prvorozený syn...což je dokonalý obraz OTCE v časoprostoru. Tedy pro lidské pochopení je je psáno o otci a synu. Ale !!!! oba dva jsou jedním Svatým duchem...rozdil je jen ve velikosti neboli časoprostoru. OTEC není ničím omezený ani časem ani prostorem. Kdežto syn ikdyž je stejné podstaty tak  už je nejdokonalejší manifestací v časoprostoru tedy syn už má tělo nebeské.

Ale jakmile SYN umřel jeho duch se ihned spojil s OTCEM a byli do vzkříšení spolu.  Ježíš zcela jasně říká...otče odevzdávám svého ducha do tvých rukou.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 20:22:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ Ježíš není člověk který se stal bohem ale naopak bůh který se člověkem /


Já bych řekl, že ani jedno ani druhé.

Nikde Písmo nehovoří, že Bůh se stal člověkem.
Bůh je neměnný, zůstává stále Bohem. Je Ten, který jest, který byl a který přichází.
Nějaké metamorfózy neabsolvuje.
Na světě nebylo člověka který by tuto oběť a milost mohl přinést a je tomu tak i psáno. /


Právě že bylo. Ježíš, Mesiáš (Pomazaný) od Boha.

   1Tm 2:5:  Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,  který (ten člověk Kristus Ježíš)  dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 7 K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu v Kristu, nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě. 

   Ř 5:15:   Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista.

   Ř 5:18:   A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:31:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Ty, Betleheme Efrata, jsi malý mezi Judovými tisíci. Z tebe mi má vyjít ten, kdo bude vládnout Izraeli; jeho původ je od věčnosti, od pradávna."


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 20:44:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Žádných "věčných". To zas je trinitářské překrucování Písma a zfalšované trinitářské překlady.


1   A ty, (Betléme) Efrato, nejmenší z Judových rodů, z tebe se mi narodí ten, jenž má vládnout nad Izraelem; jeho původ sahá do dávných dob, do prastarých dnů.V hebrejském originále je použito na označení času, doby  stejné slovo v Micheáš 5,1 jako v Micheáš 7,14 :

14   Pas holí pastýřskou svůj lid, stádo svého dědictví, jež zůstává osamělé v houští, uprostřed sadů. Kéž by se mohlo pást v Bašanu a v Galaadu jako za dávných dnů15 Jako za dnů, kdy jsi vyšel z egyptské země, nám ukaž zázraky! 


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:54:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Ještě předtím, než byl Abraham, já jsem."


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:55:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
z čehož jasně pramení, že Ježíš byl ještě před tím než se narodil a dostal jméno Ježíš.

Myslím, si že tento verš a slova Ježíše jsou naprosto jasné.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 21:34:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, byl v Božím záměru, v Boží mysli, v Božím plánu.  V Božím zaslíbení.   To je ten Logos, který se narozením Ježíše v Betlémě naplnil. Stal se skutečností - slovo (Logos) se stalo tělem.

A Abrahám jej už tehdy vírou spatřil v budoucnu

J 8:56:   Váš otec Abrahám zajásal při pomyšlení, že uzří můj den. Uzřel ho a radoval se."Žid. 11

  "Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde. 9 Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. 10 Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. 11 Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. 12 Pročež z jednoho, a to z již odumřelého, byli zplozeni mnozí, ‚počtem jako hvězdy nebeské a jako je nespočetný písek na břehu mořském‘. 13 Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. 14 Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. 15 Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. 16 Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. "
Ježíš byl v Boží mysli, v Božím plánu, úradku "předzvěděn"  (anglicky foreknown;   known je věděn, znám; kdežto fore-known je znám předem, předzvěděn )

Jak píše Petr:

1P 1:20:   on byl předzvěděn před stvořením světa, zjeven pak na konci časů pro vás,


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:45:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Záměr (plán) přece není žádný Logos!

Logos se překládá dvěma významy:
1.) Jako "rozum".
2.) Jako "slovo".


Slovo - dokud není vyřčené, vůbec neexistuje. Boží slovo - pokud ho Bůh vyřkne - tak se zase hned stává skutečností.

Ježíš ovšem tu byl ve svojí slávě  jako "Slovo" dříve, než byl svět.... Nikoli jako člověk, ani jako "záměr, plán", ale skutečný Syn nebeského Otce - přítomný ve svojí slávě  už při stvoření světa. Otec stvořil vesmír  skrze Syna, mocí Ducha svatého.
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 05. duben 2024 @ 21:50:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

V ev. Jana je použitý výraz LOGOS.  Nikoliv slovo.

Takže nějaké spekulace o slovu - že dokud není vyřčené - neexistuje, a pokud už je vyřčené - tak se hned stává skutečností,     jsou zcela irelevantní, zcela mimo.

V Písmu je mnoho textů, které hovoří o tom, že Bůh planuje, že má záměr, který později vykoná.
V tom my lidé jsme stvořeni na podobenství Boží. Také to  tak máme.  Nejdřív něco vymyslíme, naplánujeme, a pak to realizujeme.

Mám ti ty texty sem uvést ?
Klidně to udělám... :-)
Ježíš se poprvé na scéně objevil narozením z Marie. Dříve nikdy ne.  Existoval pouze v Božím plánu, mysli, Logosu.

A objeví se podruhé při svém druhém příchodu.
Žid 8:
   "25 Nepřišel ani proto, aby častokrát obětoval sám sebe, jako velekněz každoročně vchází do svatyně s cizí krví, 26 neboť by musel od založení světa častokrát trpět; nyní však JE ZJEVEN JEDNOU při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť. 27 A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, 28 tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, PODRUHÉ SE bez hříchu UKÁŽE k záchraně těm, kteří ho očekávají."
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. duben 2024 @ 10:08:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


S tím souhlasím. Jako biologický člověk Ježíš se skutečně na světě objevil až svým narozením.

Jako Bůh však existuje od věčnosti, nemá počátek, ani konec. 
Proto bylo všechno stvořeno skrze něho - proto měl svoji slávu dříve, než byl svět.... Proto mohli Izraelité už za Mojžíše pít z duchovní skály, kterou byl Kristus....


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. duben 2024 @ 13:53:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Izraelité o Kristu při vyjítí z Egypta nejpíše nevěděli vůbec nic. Izraelity z Egypta vyvedl Hospodin jediný Bůh.
Ježíš poprvé vstoupil do existence skrze Marii a nikdy předtím neexistoval jeho preexistenci Bible vůbec nepotvrzuje. Pouze Bůh existuje od věčnosti.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. duben 2024 @ 22:33:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ježíš poprvé vstoupil do existence skrze Marii a nikdy předtím neexistoval jeho preexistenci Bible vůbec nepotvrzuje."...


Ježíš jako člověk se narodil z Marie - jako člověk předtím neexistoval. Ale existoval jako Bůh  od věčnosti - jako Syn nebeského Otce. Byl tu dříve, než byl svět....


(Kol 1,15 ...)
On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,  neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.  On je přede vším a všechno v něm spočívá.  


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 09. duben 2024 @ 14:13:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 / Proto mohli Izraelité už za Mojžíše pít z duchovní skály, kterou byl Kristus..../No, Stando,   měl by sis všimnout alegorického  způsobu vyjadřování ap. Pavla v tom oddíle 1 Kor 10, abys pochopil, co znamená, že "skála byl Kristus".
Kdy Pavel zcela jasně přirovnává, uvádí analogii mezi vyjitím Izraele z Egypta a naší duchovní pouti.   Jako příklad a varování pro nás.

1 Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2 všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, 3 všichni jedli týž duchovní pokrm 4 a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5 Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení; vždyť byli pobiti v té pustině. 6 Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostivi zlých věcí, jako oni byli žádostiví.


1)
Izraelci nebyli pokřtěni v Mojžíše ani v moři. Nic o něčem takovém nevěděli.

Pavel přirovnává jejich přechod Rudým mořem a vedení Mojžíšem ke křtu.  K našemu křtu.
(Izraelci o křtu nic nevěděli)

Že byli pod oblakem   přirovnává k našemu křtu Duchem svatým.

2)
Izraelci nejedli duchovní pokrm

Jedli křepelky a mannu, která sytila jejich těla, šla do žaludku.

Pavel přirovnává každodenní sycení Izraelců mannou k našemu duchovnímu pokrmu, sycení se Božím slovem.

3)
Izraelci nepili duchovní nápoj, nepili z duchovní skály, která je doprovázela (žádná je nedoprovázela, skály nechodí)

Pili vodu H2O ze zcela konkrétní tvrdé skály, která stála na místě, nepohybovala se s nimi, nešla s nimi aby je doprovázet. Ta skála nebyl Kristus.

Pavel přirovnává jejich pití ze skály k našemu pití duchovního nápoje, ze skály, která nás doprovází, a kterou je Kristus, 
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:00:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
  1. Evangelium podle Jana 10:30: "Já a Otec jsme jedno." Tato věta byla vyslovena Ježíšem během debaty s židovskými vůdci a naznačuje hlubokou jednotu mezi ním a Otcem.
  2. Evangelium podle Jana 14:9-11: "Kdo vidí mě, vidí Otce... Věř mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně." Zde Ježíš vysvětluje Filipovi, že kdo vidí Ježíše, vidí i Otce, což ukazuje na jejich hlubokou jednotu.
  3. Evangelium podle Jana 17:21: "Ať jsou všichni jedno, jako jsi ty, Otče, ve mně a já v tobě, ať jsou v nás jedno, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal."Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:32:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
"Ty, Betleheme Efrata, jsi malý mezi Judovými tisíci. Z tebe mi má vyjít ten, kdo bude vládnout Izraeli; jeho původ je od věčnosti, od pradávna."Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 22:03:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"jehož původ je od pradávna, od pradávna." Fráze „jehož původ je ze starověku, z dávných dob“ spojuje tohoto přicházejícího vládce se starověkými zaslíbeními Mesiáše, včetně proroctví, že přijde z kmene Juda a konkrétně z rodu Davidova. Fráze „jehož přichází“ může odkazovat na jeho původ nebo jeho aktivity, jak je uvedeno v textové poznámce NET: „Termín může odkazovat na původ vládce (srov. NAB, NIV, NRSV, NLT) nebo na jeho aktivity.“ Ve skutečnosti se tato fráze pravděpodobně vztahuje jak k tomu, že pochází z kmene Juda, tak také k věcem, o kterých bylo Mesiášovi předpovězeno, že bude dělat, jako je například vláda v Jeruzalémě. Jákob předpověděl, že Mesiáš měl vyjít z Judy asi 900 let předtím, než Micheáš prorokoval (Gn 49:10). Pak prorok Nátan předpověděl, že Mesiáš přijde z rodu Davidova více než 300 let předtím, než Micheáš prorokoval (2 Sam 7:16; srov. Iz 9:7; Jer 33:15), a oba tyto časy budou v době, kdy Micheáš prorokoval, považovány za „staré, od pradávna“.

Některé anglické překlady Micheáše 5:2 používají fráze jako „jejichž původ je od pradávna, od věčnosti“ a někteří křesťanští učitelé to pak používají k tomu, aby učili, že Ježíš je Bůh a že existuje navždy. Ale to není to, co Micah říká. Za prvé, Micheáš byl pro Židy prorokem a neexistuje žádný záznam o tom, že by si Židé někdy mysleli, že Micheášovo proroctví znamená, že Mesiáš existoval od věčnosti a měl být „vtěleným Bohem“. Ve skutečnosti jsme výše viděli, že tento vládce bude vládnout „v síle Jahve“ a ve „jménu Jahve, jeho Boha“. Jak uvidíme, hebrejština by se neměla překládat „od věčnosti“, ale kromě toho, pokud je hebrejský text chápán jako „původy“ (srov. CJB, CSB, NAB, NET, NIV, NLT), rozumí se že tento vládce měl „původ“, což Bůh samozřejmě neměl. Bůh je nepůvodný; Nikdy neměl původ, vždycky byl. Ale Bohem určený vládce, Mesiáš, měl původ – měl původ v mysli a plánu Boha, který sahá až do Genesis 3:15, a měl fyzický původ, když Bůh oplodnil Marii.

Hebrejský slovník použitý v Micheášovi 5:2 neříká, že Ježíš fyzicky existoval navždy. Bill Schlegel píše o hebrejském slově, které se někdy překládá jako „původ“, a říká: „Slovo přeložené jako „původ“ nebo „vychází“ (motsa'ot, מוצאות) [Strongovo #04163] se vyskytuje pouze zde v Bibli v ženském rodě formě (a pouze v množném čísle), s jednou další možnou textovou variantou ve 2. Královské 10:27. Mužský tvar (motsa מוצא) má různé významy včetně „místa nebo úkonu vycházení, slova, východu, problému, zdroje, pramene vody, východ“ (např. Dt 8:3, Oz. 6:3, Iz 58:11, Ezech 43:11). Všechny významy souvisí s kořenovým slovem yatsa יצא, „jít nebo vyjít“. Ze stejného kořene je „potomek“ צאצא (např. Job 5:25, Iz 44:3) a později hebrejský „prapůvod“ ממוצא. Ve spojení s miqedem, mimei olam „od dřívějška, ode dnů dávno minulých“, které se vztahují k historické minulosti Izraele... tvar ženského množného čísla v Micheášovi 5:1 (5:2 v anglických verzích) se s největší pravděpodobností vztahuje k fyzickému původu , zejména Davidova a/nebo Abrahamova.“

Jak naznačil Schlegel, slovo motsa'ot, přeložené jako „vychází“ nebo „původ“, může jednoduše souviset s proroctvími o fyzickém původu Ježíše Krista a nenutí k tomu, aby Mesiáš doslovně existoval před jeho narozením. ve skutečnosti kontext a rozsah Písma ukazují, že tomu tak být nemůže.

Navíc slovo „věčný“ jsou ve skutečnosti dvě hebrejská slova yōm ōlam (#03117 יוֹם, #05769 עוֹלָם), což znamená „dny starověku“. Právě tento popis Mesiášova „vycházení“ se často tvrdí, že naznačuje jeho věčnou preexistenci před narozením na zemi. Pohled na další výskyty fráze yōm ōlam odhaluje, že jednoduše odkazuje na minulost a každý výskyt závisí na kontextu, aby bylo možné zjistit, na co se v minulosti odkazuje. V některých svých výskytech se používá v odkazu na časy a události před izraelským vyhnanstvím (Amos 9:11; Mich 7:14; Mal 3:4), na několika dalších místech se používá v odkazu na časy a události kolem izraelského exodu z Egypta (Iz 51:9; 63:9, 11) a také se používá k obecnému označení dnů v minulosti (Dt 32:7). Kromě toho se ōlam používá jako přídavné jméno ve spojení s jinými podstatnými jmény k označení takových věcí, jako jsou „starověké základy“ nebo „starověké ruiny“ Izraele před dobytím (Iz 58:12; 61:4), proroci z „starověkého časy“ (Jer. 28:8), Babylón jako „starověký národ“ (Jer. 5:15) a „dávné cesty“ nebo „prastaré stezky“ (Job 22:15; Jer 6:16; 18:15 ).

V Micheášovi 5:2 použití mōtsa'ah spolu s yōm ōlam vyjadřuje myšlenku, že „původ očekávaného vládce sahá až do Davidovy doby, stejně jako do Davidova města“. Kromě toho to J. M. P. Smith také vidí jako odkaz Mesiášovi patřícímu k jednomu z nejstarších rodů, to jest rodu Davidovců, b, a také Ralph L. Smith, popisující, jak má Micheáš na mysli myšlenku „nového Davida“ použitím hovorového jazyka, kde se o dnech Davidových mluvilo jako o „dávných dnech“ jako v Amos 9:11.c Navíc, existují silné jazykové paralely mezi Pánovým povoláním Davida, aby pásl Izrael, a jazykem použitým v Micheášově mesiášském proroctví o novém davidovském králi, který bude také pást Boží lid (srov. 2 Sam 5,2; 7,7-14).

V Micheášovi 4–5 je jedním z hlavních témat záchrana a obnova lidu Izraele a vzestup dobyvatelského krále, který by svedl dohromady a zajistil bezpečnost a mír pro Boží lid. Micheáš 5:2 prohlašuje, že Hospodin ustanoví potomka Judy, aby vládl svému lidu. A poté, co se vrátí zbytek králova příbuzenstva, je napsáno, že „bude stát a pást své stádo v síle Hospodinově, ve vznešenosti jména Hospodina, svého Boha“ (Mich. 5:4 NRSV ).

Kontext naznačuje, že tento vládce Izraele přijde z Betléma Efraty a bude vládnout silou Jahve, svého Boha, a jeho velikost bude sahat až do končin země (v. 4). V kontextu se rozlišuje mezi tímto mesiášským vládcem a Pánem Bohem. Pán Bůh by tomuto vládci umožnil vládnout nad svým lidem, a proto by vládce vládl ve jménu Jahveho, ale vládcem by nebyl Jahve. A posílením Jahveho by to byl Hospodinův spravedlivý vládce, kdo by přinesl celistvost („pokoj“) a bezpečí Božímu lidu a nakonec by vytvořil království, kde bude Jeho lid žít jako „lev mezi lesními zvířaty, jako je mladý lev mezi stády ovcí“ (v. 8).

Proto toto proroctví hlásá božské určení, kde a z jaké rodiny přijde Mesiáš. Zaslíbení pro budoucího mesiášského vládce bylo učiněno již dávno („od starověku“) a mělo by být naplněním Boží smlouvy s Mesiášovým praotcem Davidem. Aby bylo možné lépe vyjádřit význam textu, mnoho moderních anglických verzí nabízí přesnější překlady, které se snaží sdělit význam idiomatického výrazu (viz CEB, ESV, NAB, NIV, NLT, NRSV).

[Další informace o tisíciletém království, které Ježíš zřídí, až bude vládnout zemi, naleznete v dodatku 5: „Kristovo budoucí království na Zemi“. Další informace o tom, že Ježíš je plně lidským Božím Synem a není „Bůh Syn“, viz dodatek 6: „Ježíš je Syn Boží, nikoli Bůh Syn.“ Více o tom, že „Duch Svatý“ je jedním z označení pro Boha Otce a „Duch svatý“ je dar Boží přirozenosti, viz dodatek 7: „Co je Duch svatý?“
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:33:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
"Měj, ó země, slyšení, i vše, co je na ní, ať naslouchá, Hospodin, Pán, má svědek proti vám, Pán z jeho svatého chrámu."Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:38:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Tvrzení, že Ježíš byl pouhým člověkem který se bohem stal je učení Satanovým a přímo popírá velikost samotné oběti a zármutek jediného Boha nad ztrátou syna...který byl poslán aby nás spasil.
Souvisí to i s Abrahámem a Izákem kde už jediný Bůh nastínil jakou oběť přinese on sám ze své milosti a to tím, že obětuje prvorozeného.Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 20:40:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Samotná Izákova oběť by žádnou spásu přinést nemohla... jediný Bůh tim jen ukázal co bude muset přijít a jaká to bude ztráta pro něj a i přesto syna poslal ! kvůli nám z lásky k nám. Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 23:52:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jejda, taky zase jeden křesťan zase vyzvracel to, jak křesťané tvoří své výmysly.
Hele Dzehenuti, B-h tím jasně řekl, že nechce smrt člověka přinášet jako dar (korban) Jemu a přísně to zakázal jako avoda zara.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 21:11:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tolik falešného výkladu po kupě asi po desáté na Granosalis zopakované kdy si autor doslova vycucal z prstu nesmyslné závěry a výklady, že prý člověk  Pán Ježíš Kristus je Bůh. Tyto nesmysly už byly mnohokrát zde na Granu v komentářích vyvráceny.
V Bibli neexistuje ani jeden verš, který by potvrzoval že Ježíš je Bůh. Neřekl to o něm ani 1x jediný Bůh Otec, neřekl to o sobě ani 1x sám Ježíš a neřekli to o něm ani 1x apoštolové vč. Tomáše.
Boží Syn neznamená automaticky Bůh. Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 21:24:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naopak tyto verše jsou zcela jasné. Ale ať vidí ten kdo má skrz jediného Boha Svatého ducha. 


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 21:38:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediné co je na nich jasné je, že nemluví o Ježíši jako o Bohu 


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 21:40:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, jsou tak jasné, že z toho důvodu apoštolové nikdy, nikde a nikomu nezvěstovali, nekázali, nevyučovali, že Ježíš je Bůh.

Na tolik Písmo a všechny verše a texty v něm jsou jasné.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 22:01:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  • 8 [www.biblenet.cz]Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
  • 9 [www.biblenet.cz]Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
  • 10 [www.biblenet.cz]Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
  • 11 [www.biblenet.cz]Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!
Pro mě jsou tyto verše jasné, ale pro tvé dobro i samotnému apoštolovi trvalo než pochopil. Každé ovoce zraje jinak a pravdu se tak i tak dozvíme :) tak se pak uvidí kdo byl na omylu milý rosmano.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Středa, 03. duben 2024 @ 22:03:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zda je pravda v trojici anebo v jediném Bohu.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 22:24:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
žádná trojice ani 1x v Bibli neexistuje, ale jediný Bůh mnohokrát ano.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 03. duben 2024 @ 22:45:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ i samotnému apoštolovi trvalo než pochopil. /


No, to co si myslíš apoštol nepochopil nikdy.

Proto také nikdy nikomu nevyprávěl (stejně jako ostatní apoštolové, včetně Pavla) o tom, že Ježíš je Bůh.
O tom ani nikde nepsal ve svých listech, ani mu to nebylo zjeveno ve Zjevení (Apokalypse), které mu předal Ježíš.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:18:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apoštol Jan tvrdí, že Ježíš je "Slovo, které se stalo tělem" (J 1,14 - rozuměj - člověkem s lidským tělem a lidskou duší).
A toto Slovo bylo Bůh (J 1,1).


(1 J 5,7)
Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi — Otec, Slovo a Duch Svatý — a ti tři jsou jedno.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 17:24:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne Stando, to apoštol Jan netvrdí.

To si akorát někteří popletení helénsko-platónským myšlením do toho textu domysleli a na tom založili další bludná tvrzení.


A to druhé je podvrh. To nepatří do Bible.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 17:51:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>
To si akorát někteří popletení helénsko-platónským myšlením do toho textu domysleli a na tom založili další bludná tvrzení.
<<

Tak. Jenže to je právě ono, rosmano. Křesťanská písma totiž nevytvářeli zbožní Židé držící se učení Tóry po předcích, ale už helenizovaní, poplatní řeckému myšlení, řecké filosofii a řeckým bájím. Tak to prostě je. Jdev nich o střet dvou kultur a dvou náboženství, lépe řečeno již směsici náboženství ovlivněnou helénskou kulturou. Proto také takové pojmy a takové myšlení. A nemyslím, že by to mysleli jinak. Nakonec se ke křesťanství přidávali především helénskou kulturou ovlivnění pohané, ale i Židé či židovští proselyté, a nikoli pevně se držící Tóry Židé.

Ale proč by v takovém případě neměl do křesťanských písem patřit výrok "otec, slovo a duch svatý" a mělo by jít o podvrh?
Nemyslím si. Novodobí křesťané se totiž snaží dnes prostě jít na křesťanská písma s hebrejským či spíše polohebrejským uvažováním a to s hodně zkresleným uvažováním o židovství. Stejně to mají pořád pokřiveno. Prostě se jen snaží marně vykládat křesťanská písma založená a vytvořená v prostředí řecké kultury židovsky.
Nicméně, pokud bychom v židovství řekli, že z nebes svědčí B-h sám, jeho Tóra (psané i tradované slovo) a jeho duch (tedy jeho působení), pak na tom výroku z židovského pihledu nic není a nesvědčí o nějakých třech božských osobách.

Jenže křesťanská písma jsou řecká, helénská, s helenským myšlením o helénském božstvu. A taky tak koncipovaná a snažící se pohelenštit Židy a Tóru a židovství jako celek, což nevyšlo a tak prostě pozdější snaha židovství úplně postavit mimo helénský svět. Mimochodem antisemitsky, což jen z křesťanských písem plně vyzařuje.
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:06:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Psal jsem to okovi - Standovi jinde:

"Stando,   tento text je nejznámější zfalšovaný podvrh, tzv Johanneum Comma.   Vložil ho tam nějaký horlivý trinitář ze zoufalého nedostatku důkazů v Písmu o Trojici.
A to až někdy  po 10. století.
Jinak nejstarší manuskripty tento text neobsahují.

A proto také současné překlady už tento text neuvádějí. Až na výjimky.


1 Jan 5,7 aktuálně vypadá tak :

1J 5:7:    Jsou tedy tři, kteří svědčí:                     Jerizalémská bible
1J 5:7:    Jsou tu tedy tři svědkové:                     Nová bible králická
1J 5:7:    Jsou tu tedy tři svědkové:                     B21
1J 5:7:    Jsou tři svědkové:                                Katolický liturgický překlad
1J 5:7:    Máme tedy tři svědky:                          Překlad Petrů
1J 5:7:    Jsou totiž tři, kteří vydávají svědectví:    Překlad Škrabal
1. Janův 5, 7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Tři jsou, kteří vydávají svědectví     Ekumenický překlad


atd.   "
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:31:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já to četl, rosmano, ale stále platí, co jsem Ti psal.
Ty, mikim a další se snažíte jít na výklad křesťanských písem s hodně chabými znalostmi judaismu a židovského myšlení. Například mikim zde vkládá goglovské překlady křesťanských autorů, kteří nesouhlasí s tradičními křesťanskými výklady a přitom musí být každému neamisilovanému Židovi zřejmé, že to nejsou výklady tradičně židovské, ale opět křesťanské, jiné kultury, jiného myšlení. Děláte tedy přesně to samé, o co se snažili helénisté vůči hebrejským písmům a dodnes se o to snaží křesťané různých vyznání, přizpůsobit svému nežidovskému myšlení Tóru. Vy to děláte stejně vůči křesťanským písmům a nerespektujete křesťanskou tradici. Takto jen dojdete zase k paskvilu. Jde prostě svým způsobem o souboj dvou kultur, které když se někdo snaží smísit, bude to skřípat, drhnout, a nikdy to do sebe nezapadne.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:30:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Horší, že takovým podvrhem s velkou pravděpodobností je Mat 28,19

Mt 28:19:      Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha SvatéhoJe zvláštní, že už 10 dní po tom, co údajně Pán Ježíš ten příkaz učedníkům dal,   ti ho neposlechli a křtili jinak než jim nařídil.
A nikdy, kdykoliv křtili a máme o tom záznamy (a je jich poměrně dost), nekřtili "ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého".

Tedy je jasné, že takový příkaz od Ježíše neslyšeli.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:48:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hele, ono těch nepůvodních textů bude více.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:31:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, těch snah přeonačit texty Písma, aby více odpovídaly trinitárním představám, je opravdu více.Například někdo se snažil do Zjevení Jana propašovat do textu Zj 1,11 údajná Ježíšova slova "Já jsem alfa i omega".

Např:

Bible králická
            Zj 1:11:   An dí: Já jsem Alfa i Oméga, ten první i poslední, a což vidíš, piš do knihy, a pošli sedmi zborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.

Nová bible králická
            Zj 1:11:   jak říká: "Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední. Co vidíš, napiš do  knihy a pošli sedmi církvím v Asii: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."
Jiné překlady už to tam nevkládají:

ČSP
            Zj 1:11:    který říkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“

Jeruzalémská bible
            Zj 1:11:    "To, co vidíš, zapiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, Smyrny, Pergamu, Thyatiry, Sard, Filadelfie a Laodiceje."

Katolický liturgický překlad
            Zj 1:11:    »Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím: do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.«


atd......


A takových textů je více.

Např.    Jan 1,18     (Syn vs. Bůh)
            1 Tim 3,16  (Ten, On   vs. Bůh)
            Jan 1,3       (všechno povstalo skrze ně (skrze slovo)    vs.   všechno povstalo skrze něj (personifikované slovo do druhého Boha)

            apod.  ....


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:37:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
tak prostě pozdější snaha židovství úplně postavit mimo helénský svět. Mimochodem antisemitsky, což jen z křesťanských písem plně vyzařuje.
"...

Má - li platit Boží slovo o tom, že Abrahám se stane otcem mnoha národů - jaký div, že došlo ke střetu kultur?


..."Nicméně, pokud bychom v židovství řekli, že z nebes svědčí B-h sám, jeho Tóra (psané i tradované slovo) a jeho duch (tedy jeho působení), pak na tom výroku z židovského pohledu nic není a nesvědčí o nějakých třech božských osobách."...

Pokud ale Boží slovo chápeme jako živé a působící na člověka skrze Ducha svatého (v zavřené knize , kterou zrovna nikdo nečte je Tóra mrtvou literou), pak Mám problém s chápáním Izaiáše 55 kap.


Uzavřu s vámi věčnou smlouvu — spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi. Hle, ustanovil jsem ho za svědka národů, za předáka a správce národů. Hle, národy, které neznáš, povoláš, a národy, které tebe neznaly, k tobě poběží; kvůli Hospodinu, tvému Bohu, pro Svatého Izraele, neboť tě oslavil. 

Hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje — k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. 8

Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. 
Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí — tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu


Proto Křesťané nazývají Ježíše  "Slovo".
Slovo se stalo tělem (Mesiášem) a zdárně vykonalo to, co si Bůh přál.  
Původně jen "Židovský Bůh" se tak stal společným Bohem mnoha dalším pohanským národům.

Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země,  protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony.  ...


Však Boží slovo platí věčně a to každé jeho slovo. Antisemitismus je tedy stále pod Božím prokletím.

Požehnám těm, co ti budou žehnat a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. (Num 24,9)
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. duben 2024 @ 22:31:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomáš odpověděl a řekl mu: "Můj Pán a můj Bůh." Bible viz jiné překlady
a[28] Nebo „Můj Pán a můj bůh“
"Můj Pane a můj Bůh." Velmi pravděpodobný způsob, jak porozumět Janovi 20:28, je ten, že Tomáš si uvědomil, že v Ježíši působí Boží moc, a když řekl „Pán můj a Bůh můj“, poukázal na to, že Ježíš ve skutečnosti zjevil Boha v jedinečném mocným způsobem. Když Tomáš viděl vzkříšeného Ježíše, jasně viděl jak Pána Ježíše, tak Boha, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, a tuto skutečnost uvedl.

Ježíš vždy učil, že dělal jen to, k čemu ho Bůh vedl, a říkal, že pokud jste ho viděli, viděli jste Otce. V tomto světle existuje dobrý důkaz, že zde v Janovi 20:28 „pochybující Tomáš“ říkal, že když viděl Ježíše, viděl také Otce.

Konstrukce řeckého textu je „člen, podstatné jméno, zájmeno; kai [a], člen, podstatné jméno, zájmeno“ (dosl. „Pán můj a Bůh můj). Tato konstrukce se používá mnohokrát, když se mluví o dvou různých věcech (srov. Mt 12:47; Marek 3:33; Lukáš 8:20; Jan 4:12; a Skutky 2:17). Jsou však chvíle, kdy je tato konstrukce použita, kdy není jasné, že se mluví o dvou samostatných věcech, ale autor může jednoduše zesílit výraz pro zdůraznění (např. Skutky 10:4; 1. Korintským 2:4; Fil. 4:7; 2. Tim. 4:1; Žid. 10:17; a Zj. 6:11). Je jasné, že pokud měl Tomáš v úmyslu nazvat Ježíše Bohem, existuje mnohem jasnější způsob, jak to říci v řečtině, než je v řeckém textu Jana 20:28, a to je dobrý důkaz, že nechtěl nazývat Ježíše, „Bůh“ v trinitárním smyslu slova.

Musíme si pamatovat, že Thomasův výrok nastal v momentu překvapení a možná i šoku. Před pouhými osmi dny Tomáš vehementně popřel Ježíšovo vzkříšení, i když všichni ostatní apoštolové a učedníci, včetně žen, důrazně prohlásili, že Ježíše viděli živého. Ale Tomáš řekl: „Dokud neuvidím v jeho rukou znamení hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím“ (Jan 20:25). Ale o osm dní později se Ježíš objevil v zamčené místnosti, postavil se před Tomáše a řekl: „Sáhni sem prstem a podívej se na mé ruce a natáhni svou ruku sem a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící“ (Jan 20:27). Tomáš už nemohl popírat, že Ježíš žije a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Tomáš viděl, že to, co Ježíš řekl, je pravda. Otec působil v Ježíši a vzkřísil ho z mrtvých. Tomáš při pohledu na živého Ježíše uviděl Ježíše i Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.

Bylo to jen pár týdnů předtím, kdy Filip při Poslední večeři požádal Ježíše: „Pane, ukaž nám Otce“ (Jan 14:9). Ježíš odpověděl: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14:9). Potom Ježíš pokračoval: „Slova, která vám říkám, nemluvím sám od sebe, ale Otec, který je ve spojení se mnou, činí své skutky“ (Jan 14:10). Jinými slovy, když jste viděli Ježíše, viděli jste jeho i Otce.

Ježíš mnohokrát učil, že bude zabit a poté vzkříšen z mrtvých. Učil o tom hned poté, co ho učedníci poznali jako Krista (Mt 16:21; Marek 8:31, 32; Lukáš 9:22). Potom o tom znovu učil hned po Proměnění (Mt 17:9-12; Mk 9:9-13); a znovu, když byl v Galileji krátce po Proměnění (Mt 17:22, 23; Marek 9:31, 32; Lukáš 9:43–45) a znovu na svátek stánků (Jan 8:21, 28) ; a znovu, když šel do Jeruzaléma na Velikonoce (Mt 20:17-19; Marek 10:32-34; Lukáš 18:31-34); a znovu, když byl v Jeruzalémě na Velikonoce (Mt 26:2; srov. Jan 12:7). Navzdory Ježíšově zdánlivě jasnému učení o tom však apoštolové nechápali, co tím myslel (Lukáš 18:34), a po ukřižování Tomáš přímo popřel, že Ježíš vstal z mrtvých.

Když Tomáš uviděl vzkříšeného Krista, okamžitě se přesvědčil, že Ježíš vstal z mrtvých. Ale měl najednou zjevení, že Ježíš je Bůh? To by bylo zcela mimo Thomasovy znalosti a přesvědčení. Ježíš nikdy netvrdil, že je Bůh (navzdory trojičním tvrzením, že ano), a ve skutečnosti právě naopak. Z kříže volal k Otci: „Bože můj, Bože můj“ (Mt 27:46 a po svém vzkříšení stále nazýval Boha „Bože můj“; Jan 20:17).

Ježíš řekl, že Otec je jediný pravý Bůh (Jan 17:3). Řekl také, že byl poslán Bohem; poslal od Otce, a ve skutečnosti to opakoval tak často, že by to apoštolům nemohlo uniknout (Jan 5:23, 30, 36, 37; 6:29, 44, 59; 8:16, 18, 42; 10:36; 12:49; 14:24; 17:3, 21; 20:21). Ježíš pokračoval ve stejném směru myšlení a mnohokrát řekl, že jeho skutky, jeho učení a dokonce i to, co řekl, není jeho vlastní, ale pochází od Otce (např. Jan 5:19, 30; 6:38; 7:16 8:16, 28, 29; 12:49, 50; 14:24). To bylo to, co apoštolové od Mesiáše očekávali – že bude neustále plnit Boží vůli. Oni — spolu s židovským náboženstvím byli vychováni – nikdy nečekali, že Mesiáš bude Bůh. Na rozdíl od Ježíše, který nejednal sám od sebe, Bible mnohokrát uvádí, že jedině Jahve je Bůh a že jedná na vlastní pěst (např. Dt 32:12, 39; 2. Sam 22:32; 2. Královská 19:15, 19; Neh. 9:6; Job 9:8; Žalm 72:18; 136:1–4; Iz 37:16; 44:6-8; 45:18, 21; Mat. 24 :36; Marek 12:29). Zdá se nepřiměřené, že Ježíš mohl být Bohem, ale nemluvil, učil nebo nepracoval sám od sebe, ale Jahve, Bůh, mohl a jednal sám od sebe.

Na jiných místech v Bibli, kde apoštolové mluví o Ježíšově vzkříšení, neprohlašují: „To dokazuje, že Ježíš je Bůh! Spíše prohlašují, že „Bůh“ vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých“ (Skutky 2:24, 32; 3:15; 4:10, 5:30, 10:39–40, 13:30, 33, 37; Řím 10:9; 1. Kor. 6:14; 15:15; Gal. 1:1; Kol. 2:12; 1. Pet. 1:21). Ze všech těchto příkladů můžeme bezpečně vyvodit, že apoštolové, včetně Tomáše, viděli, jak Bůh působí při vzkříšení Ježíše z mrtvých. Apoštolové chápali Ježíšovo vzkříšení jako Boží skutek a ukázku Jeho moci (Ef. 1:19-20).

Ježíš neřekl jen apoštolům, že když viděli jeho, viděli Otce, řekl to i ostatním. Jen několik dní předtím, než byl ukřižován, po svém triumfálním vjezdu do Jeruzaléma (Jan 12:12-16), zvolal Ježíš tamnímu zástupu v Jeruzalémě: „Kdo věří ve mne, nevěří jen ve mne, ale i v něho kdo mě poslal. A kdo mě vidí, vidí toho, který mě poslal“ (Jan 12:44-45). Takže i zástupy v Jeruzalémě měly příležitost slyšet, že vidět Ježíše znamená vidět Boha v tom smyslu, že Ježíš dokonale plnil Boží vůli.

Dalším důležitým bodem je, že když Tomáš uviděl Ježíše, neřekl mu: „Ty jsi můj Pán a můj Bůh. Ale to je pravděpodobně to, co bychom očekávali, kdyby si Tomáš ve skutečnosti myslel, že Ježíš je Bůh. Existuje úzká paralela okolností, kdy Tomáš a Natanael viděli Ježíše: oba byli pochybovači. Když Filip poprvé řekl Natanaelovi, že našli „toho, o kterém psal Mojžíš“, tj. Mesiáše (Jan 1:45), Natanael nevěřil a řekl: „Může z Nazareta vzejít něco dobrého? Ale poté, co se Natanael osobně setkal s Ježíšem, zcela změnil názor a řekl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, jsi král Izraele. Na rozdíl od Natanaela, který řekl: „Ty jsi“ Syn Boží, Thomas nepoužil frázi „Ty jsi“. Ježíš učil, že byl poslán Bohem a konal Boží skutky, a poté, co byl vzkříšen z mrtvých, všechny pochybnosti o tom zmizely. Když Tomáš uviděl Ježíše, viděl Ježíše i Boha, který ho poslal, zmocnil ho a vzkřísil, a tak Tomáš řekl: „Můj Pán a můj Bůh.

Dalším možným způsobem, jak porozumět Janovi 20:28, je uvědomit si, že v semitských jazycích může „Bůh“ odkazovat na věci kromě Nejvyššího Boha. Každý dobrý řecko-anglický lexikon uvede příklady řeckého slova theos, často překládaného jako „Bůh“, odkazujícího také na pohanského „boha“ nebo „bohyni“ (Skutky 19:37), ďábla nebo démona (2. Kor. 4 :4), nebo lidí, kteří nějakým způsobem zastupují Boha (Jan 10:34). Skutečnost, že Tomáš nazval Ježíše „Bohem“, neznamená, že si myslel, že Ježíš je součástí Trojjediného Boha, ale myslel si o něm, že je nejvyšším představitelem Boha a hodným být nazýván „bohem“.

Abychom porozuměli této interpretaci toho, co řekl Thomas, musíme porozumět určité základní informaci. Za prvé, Thomas téměř jistě mluvil hebrejsky nebo aramejsky, a proto bude flexibilita slova „Bůh“ v těchto jazycích podrobně popsána níže. Je také důležité vědět, že rané rukopisy Bible byly psány velkými písmeny. To znamená, že technicky by Elohim v hebrejštině i Theos v řečtině měly být vždy překládány jako „BŮH“ velkými písmeny. Protože biblické jazyky používaly slovo „BŮH“ k označení Boha, nižších božstev, jako je ďábel, andělé a démoni, a také vládců, soudců a lidí, kteří nějakým způsobem zastupovali Boha, jsou čtenáři Bible nuceni používat kontextu a rozsahu Písma určit, zda by moderní anglický překlad měl být „Bůh“, „bůh“ nebo „bohové“.

[Více o těchto různých způsobech chápání Elohima viz komentář k Hebr. 1:8.]

Následujících několik odstavců je o biblickém, zejména semitském způsobu používání slov pro „Bůh“. Je to docela podrobné, ale ve světle obrovské trojiční zaujatosti přimět Tomáše, aby řekl, že Ježíš je „Bůh“, se zdá být nezbytné zcela plně ukázat, že v biblickém jazyce můžete někoho nazývat Elohim nebo Theos, aniž by to znamenalo, že to byl Nejvyšší Bůh. . Pro porozumění Bibli je užitečné vědět, že hebrejské slovo Elohim („Bůh“) je v množném čísle – Elohim je vždy množné číslo. Je to jednomnožné podstatné jméno jako anglické slovo „jelen“ nebo „ryba“, a proto je třeba jej překládat podle kontextu a může znamenat „Bůh“, „bůh“ nebo „bohové“. Když vidíme slovo „ryba“, musíme z kontextu určit, zda jde o jednotné nebo množné číslo. Ve větě jako: "Jedl jsi rybu?" nemusí být dostatek kontextu k detekování zjistit, zda osoba snědla jednu rybu nebo více než jednu. Tento problém se může vyskytnout i v hebrejském textu, i když nám v hebrejštině někdy pomůže doprovodné sloveso.

Elohim není jediné jednomnožné podstatné jméno v hebrejštině. Dvě další jsou „voda“ a „nebe“. Trinitáři tvrdí, že důvod, proč je Elohim množný, je ten, že odkazuje na pluralitu v Trojici, ale i kdyby existovala Trojice, a my nevěříme, že existuje, nebylo by to být pravděpodobné. Za prvé, Bůh dal Židům hebrejský jazyk, takže by měli být odborníky na svůj vlastní jazyk, a nikdy nevěřili, že Elohim mluví o nějaké pluralitě v Bohu. Stejně jako „voda“ a „nebe“ jsou zčásti množné, protože jsou tak rozlehlé, zdá se, že Elohim je množné kvůli rozlehlosti a velikosti Boha.

Ve většině případů, kdy se Elohim vyskytuje v Bibli, odkazuje na pravého Boha. Avšak i letmý pohled přes hebrejskou konkordanci ukáže, že mnohokrát odkazuje na falešné bohy. Jako příklady by mohly být uvedeny desítky veršů, ale několik z nich je: „nemít žádné jiné bohy [Elohim] přede mnou“ (2. Mojž. 20:3); „Neklanějte se před jejich bohy [Elohim]“ (2. Mojžíšova 23:24); „vybrali si nové bohy [Elohim]“ (Soudce 5:8); a „[Šalamonovy] manželky obrátily jeho srdce k jiným bohům [Elohim]“ (1. Královská 11:4).

Jsou chvíle, kdy se Elohim používá k označení konkrétního pohanského boha: například Dagon (Soudce 16:23; 1 Sam 5:7), Chemosh (Soudce 11:24) a Baal (1. Královská 18: 24-27).

Elohim, „Bůh“, může také odkazovat na anděly nebo jiné duchovní bytosti. Jedním z příkladů je Žalm 8:5, který říká, že Bůh učinil lidstvo o něco nižší než Elohim. Vzhledem k flexibilnímu významu slova Elohim by tento verš mohl říkat, že Bůh učinil lidstvo o něco nižším, než je On sám, nebo by mohl říkat, že učinil lidstvo o něco nižším, než jsou jeho zástupci v duchovním světě, tj. andělé. Naštěstí o výkladu není pochyb, protože verš je citován v Židům 2:7, který říká „andělé“, což nám dává vědět, že v Žalmu 8:5 se Elohim zmiňuje o Božích zástupcích, andělech. Žalm 8:5 je tedy vynikajícím příkladem toho, jak Nový zákon objasňuje naše chápání Starého zákona. Dalším příkladem je Soudců 13:22, kde Manoach a jeho manželka viděli anděla, ale zvolali: „Viděli jsme Boha [Elohima]. Jejich prohlášení dávalo v biblické kultuře dokonalý smysl, protože viděli Božího zástupce.

Jsou chvíle, kdy se Boží zástupci nazývají „Bůh“ (Elohim a dokonce i Jahve!), když zastupují Boha a mluví Jeho jménem. To se nazývá „agentura“. Podstata principu jednání je: „zmocněnec osoby je považován za osobu samotnou.b“ Princip jednání je dobře potvrzen učenci a v Bibli se vyskytuje poměrně často. Například v Genesis 16:13, i když Hagar mluvila s andělem, označovala ho jako Yahweh a El (Bůh). V Genesis 31:11 anděl mluví k Jákobovi, ale v Gn 31:13 říká: „Já jsem Bůh [El] Bethel.“ V Genesis 32:28, 30 se zdá, že Jákob zápasí s Bohem [Elohim], ale z Ozeáše 12:3-4 se dozvídáme, že to byl anděl zastupující Boha. Dalším příkladem je, že Exodus 13:21 říká, že „Jahve“ šel před Izraelem v ohnivém sloupu, ale Exodus 14:19 a 23:20-23 nám dávají vědět, že to byl anděl, zástupce Boha. „Jahve“ tedy šel před Izrael, jak ho představoval jeho anděl ochránce. Podobně, když čtete Soudců 2:1-4, anděl mluví k Izraelitům, ale jeho řeč je v první osobě, jako by to byl Bůh sám.

Elohim, „Bůh“, může také označovat lidské vládce, krále, proroky a lidi, kteří nějakým způsobem zastupují Boha. Tak Exodus 21:6; 22:8-9, téměř jistě odkazují na Boží zástupce jako Elohim, „Bůh“ (2. Mojžíšova 22:27 pravděpodobně také. V těchto verších je doprovodné sloveso množné, nikoli jednotné, takže tradiční učení rabínů, že význam je „soudci“, což je také v KJV, je téměř jistě správné). Žalm 82:1 je pozoruhodný, protože používá Elohim dvakrát; na začátku verše odkazovat na pravého Boha a na konci verše odkazovat na vládce a lidi, kteří ho zastupují. Verš říká: „Elohim [“Bůh”] stojí ve shromáždění mocných; soudí mezi „Elohim“ [„bohy“]“. Dále Ps. 82:6 říká: „Vy jste Elohim [“bohové”]; a vy všichni jste synové Nejvyššího." Jako synové Nejvyššího jsou tito vládci způsobilí být nazýváni Elohim, [“bohové”]. Žalm 97:7 také nazývá vládce Elohim.

Jsou chvíle, kdy se konkrétní jednotlivci nazývají Elohim, „Bůh“. Jedním z příkladů je Mojžíš. V Exodus 7:1 Bůh mluví k Mojžíšovi a říká: „Hle, učinil jsem tě Bohem [Elohim] faraonovi“ (Darby). Vzhledem k uniplurální povaze Elohim je jiný překlad: „Vidíš, učinil jsem tě bohem [Elohim] faraonovi“ (BBE, KJV), ale faktem je, že Mojžíš, který představuje Elohim („Bůh“), může být legitimně v biblické kultuře nazývaný Elohim („Bůh“). Dalším příkladem je, když král Saul chtěl mluvit s mrtvým prorokem Samuelem a šel k ženě, která byla médium a nekromantka (1 Sam 28:7-15 ). Když vyvolala „Samuela“ (ve skutečnosti démona vydávajícího se za Samuela), žena řekla: „Vidím Elohima vystupovat ze země“ (1 Sam 28:13). Toto je dobrý příklad člověka, kterému se říká Elohim, a mohli bychom to přeložit jako „Bůh“ a porozumět zvyku, že zástupci Boha jsou nazýváni „Bůh“, nebo snáze srozumitelný překlad pro anglického čtenáře je jednoduše „bůh; “ žena viděla přicházet „boha“, o kterém si myslela, že je Samuel.

Vzhledem k tehdejšímu jazyku a vzhledem k tomu, že Ježíš zastupoval Otce a měl božskou autoritu, je jistě pochopitelné, že Tomáš označoval Ježíše jako „boha“. Naproti tomu tvrdit, že Tomáš řekl, že Ježíš byl „Bůh“, a tedy 1/3 trojjediného Boha, se zdá neuvěřitelné. Jak bylo uvedeno výše, v biblických dobách bylo běžné nazývat zástupce Boha „Bohem“ a Starý zákon obsahuje poměrně dost příkladů, jako když Jákob zápasil s „Bohem“ a je jasné, že ve skutečnosti zápasil s andělem. (Oz 12:4).

Je běžné číst komentáře, které tvrdí, že Tomáš se posunul z hlubin nevíry na vrchol víry a nazval Ježíše svým „Bohem“. Ale na jakém základě by to Thomas udělal? Komentátoři poukazují na Jana 1:1, že evangelium říká „to Slovo bylo Bůh“. Za prvé, existují spolehlivé důkazy, že to ve skutečnosti neříká (viz komentář k Janovi 1:1). Co je však důležitější, Janovo evangelium bylo napsáno až desítky let poté, co Tomáš promluvil, a neexistuje žádný důkaz, že Ježíš někdy učil o Trojici nebo že byl „plně člověkem a plně Bohem“. Právě naopak. Nazval Boha „pravým Bohem“ (Jan 17:3); řekl, že Otec je větší než on (Jan 14:28); a mluvil o Otci jako o svém Bohu před i po svém vzkříšení (Mt 27:46; Jan 20:17). Také, když měl příležitost „opravit“ chápání lidí o něm nebo učit o Trojici, jako například s ženou u studny (Jan 4) nebo s farizeem, který se ho zeptal na první a velké přikázání (Marek 12) , neučil o Trojici ani neřekl, že je člověkem, ale také Bohem. Velmi důležité je, že těch několik veršů v evangeliích, kde Ježíš řekl něco, co trinitáři používají, aby ukázali, že Ježíš je Bůh, lze všechny interpretovat netrinitárním způsobem. Neexistuje žádný důkaz, že by lidé v době Ježíše věděli o Trojici nebo že Ježíš byl plně Bůh a plně člověk – neexistovalo o tom žádné učení.

Existuje mnoho trinitárních autorit, které připouštějí, že v době, kdy Tomáš mluvil, neexistovala žádná znalost trinitární doktríny. Pokud by například učedníci věřili, že Ježíš je „Bůh“ v tom smyslu, jak to dělají mnozí křesťané, „všichni by neutekli“ jen pár dní předtím, když byl zatčen. Vyznání dvou učedníků, kteří šli po cestě do Emauz, ukázalo myšlenky tehdejších Ježíšových následovníků. Když mluvili se vzkříšeným Kristem, kterého si spletli jako pouhého cestovatele, mluvili o Ježíši. Řekli, že Ježíš „byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem...a ukřižovali ho; ale my jsme doufali, že on je ten, kdo má vykoupit Izrael“ (Lukáš 24:19-21). Učedníci si mysleli, že Ježíš byl Mesiáš, „prorok“ a Syn Boží, ale ne Bůh sám.

I když si uvědomili, že Ježíš je Kristus, věděli, že podle starozákonních proroctví měl být Kristus, Boží pomazaný, člověk: měl být potomkem Evy (Gn 3,15) a skrze linie Abrahama a Davida a „Bůh“ neodpovídaly tomuto popisu. Měl být pomazán svatým duchem Bohem, jak bylo předpovězeno v Izajášovi 61:1, verš, který o sobě Ježíš citoval (Lukáš 4:18); zatímco Bůh nepotřebuje být pomazán svatým duchem. Mesiáš měl být „jedním z jejich vlastních“ (Jer. 30:21), nikoli Bůh. Víme, jak tvrdě se Ježíš snažil učit učedníky, že zemře a bude vzkříšen – kolikrát to učil – a učedníci to nikdy „nepochopili“. Máme věřit, že Ježíš nějak učil Trojici, něco, co bylo proti všemu, čemu byli učedníci učeni a čemu věřili, ale nikde není zmínka o tom, že by to Ježíš někdy učil, a přesto učedníci nějak „dostali“ toto učení? Zdá se to příliš neuvěřitelné, než aby se tomu dalo uvěřit. Z evangelijních zpráv nevyplývá, že by Ježíšovi učedníci věřili, že je Bůh, a když Tomáš uviděl vzkříšeného Krista, nezrodil novou teologii v momentu překvapení.

Kromě biblického použití slov pro „Bůh“ používaných pro Boží zástupce existuje kulturní důvod, proč mohl Tomáš použít slovo „bůh“ k označení Ježíše, když se mu Ježíš zjevil. V řecko-římské kultuře se stalo zvykem označovat císaře jako „boha“, ale obvykle až po jeho smrti. Takže například poté, co byl v roce 44 př. n. l. zavražděn Julius Caesar, římský senát odhlasoval, že je bohem. Povýšení velkých lidí do řad bohů je proces, kterému učenci říkají „zbožštění“. Pokud byli mrtví římští císaři „bohy“, je rozumné, že Tomáš věděl, že Ježíš byl mrtvý ale teď ho viděl živého, označoval ho jako „boha“.

Kontext verše ukazuje, že jeho předmětem je skutečnost, že Ježíš byl naživu. Jen o tři verše dříve Thomas ignoroval očité svědectví ostatních apoštolů, když mu řekli, že viděli Pána. Kristovo vzkříšení bylo tak spornou naukou, že tomu Tomáš nevěřil (ostatní apoštolové také ne), a tak by Ježíšova smrt způsobila, že by Tomáš pochyboval o tom, že Ježíš je tím, za koho se vydává – Mesiášem. Tomáš věřil, že Ježíš je mrtvý. Byl tedy šokován a ohromen, když viděl – a byl konfrontován – samotného Ježíše. Když byl Tomáš konfrontován s živým Kristem, okamžitě uvěřil ve vzkříšení, tj. že Bůh vzkřísil muže Ježíše z mrtvých, a vzhledem k tomu, že „Bůh“ se v kultuře běžně používá jako jeden s Boží autoritou, to jistě dává smysl, že by Tomáš hlásal: „Můj Pane a můj bůh“. V kontextu není žádná zmínka o Trojici a není důvod se domnívat, že by si učedníci vůbec byli vědomi takové doktríny. Tomáš řekl, co by věděl: že muž Ježíš, o kterém si myslel, že je mrtvý, žije a má božskou autoritu.


Aneb, jak Ekrazit BA redifon podnítil rozklad křesťanství na GS (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 03. duben 2024 @ 23:05:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gratuluji 😁Toto téma vyjevuje zvrácenost křesťanského myšlení. (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 07:19:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To se eBA vážně povedlo 👍😁UZNÁNÍ TITULU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uznání titulu

ecrRe: UZNÁNÍ TITULU (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 10:34:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
👍😘
Už jste odepsaný.
Ale dík za to téma, které naplno vyjevuje zvrácenost křesťanství v plné její síle.
Těším se na další reakce křesťanů zde.


]


Re: UZNÁNÍ TITULU (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:42:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota hoň si svého židovského kota a neser se mezi křesťany :).


]


Re: UZNÁNÍ TITULU (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:51:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pročpak magore. Držte se své křesťanské knížky a neserte se do židovství.
Pak to budu respektovat. Jenže Vy na tom máte křesťanství založeno, ***** se do židovských písem.
Takže má Žid právo se ohradit.


]


KAŽDÝ SLUŠNÝ ČLOVĚK SI MUSÍ PŘED VÁMI ODPLIVNOUT ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 12:57:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
KAŽDÝ SLUŠNÝ ČLOVĚK SI MUSÍ PŘED VÁMI, ŽIDY NAVŠTĚVUJÍCÍMI SYNAGOGU,  ODPLIVNOUT !

Zde jsme na křesťanském portálu. Judaismus jste sem zanesl vy. O judaismus tu nikdo nestál; judaismus byl zcela mimo obor našich úvah. 

Vy jste sem vnesl konflikt!!! Co je nám křesťanům do vašeho překonaného náboženství??? 

Judaisté se pokoušeli o průnik do prvotní křesťanské církve, s cílem zotročit a ovládnout ji.  

1) Pronásledovali církev (J. 20:19; 1Tes. 2:15)  

2) Bránili evangelizaci pohanů (1Tes. 2:16)   

3) Snažili se jako ideologičtí diverzanti nově vzniklé sbory infiltrovat, s cílem přivést křesťany zpět k Zákonu (Gal. 2:4; 2Kor. 11:13; Fp. 3:2,3).  

4) Ponoukali pohany proti křesťanům (Sk. 17: 5-9)  

5) Ohrožovali sv. Pavla (2Kor. 11:26)   

6) Zavraždili sv. Štěpána (Sk. 6;7)  

7) Jsou duchovními potomky těch, kteří zabili Pána Ježíše, i své proroky, nelíbí se Bohu a brání pohanům kázat cestu spásy (1Tes. 2:15,16)  

8) Snažili se křesťany přivést zpět k obřízce (Sk. 15,5; Gal. 5; 2-4)    J

Judaistům, kteří jsou brilantními mysliteli je jasné, že když se jim podaří křesťany odstřihnout od Krista, tak nad nimi zvítězí a v službu je podrobí.  Domnívat se, že snahy judaistů o infiltraci a následné ovládnutí tehdejších sborů skončily v 1. století, prostě nelze.    

Snad můžeme na základě celé řady faktů stanovit obecné pravidlo, které říká, že všude tam, kde je Kristus odsunut do pozadí, se jedná o výsledek průniku judaismu do křesťanství. 

Dnes je mi vše jasné. Vás poslala synagoga sem, na křesťanský portál, abyste působil ve stejném duchu, jako vaši ideoví předchůdci. 

Naprosto jasné: To, co se učí v synagoze, jste přinesl sem: protigojimskou a zvláště protikřesťanskou a protičeskou NENÁVIST. 

Vy sám, a vaše jednání zde je toho důkazem, že všechny výroky Talmudu o gojim a zvláště o křesťanech platí!!!

Já jsem vás už v minulosti mnohokrát varoval: Takové jednání se může synagoze šeredně nevyplatit! 

Galatským 6, 7 [www.biblenet.cz]  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

K našemu náboženství se laskavě nevyjadřujte. My jsme ten váš překonaný judaismus do vašeho příchodu sem, také nenapadali. Byl jste to vy, kdo nás přinutil se judaismem zabývat - ale pouze v obraně naší křesťanské víry! 

Co je nám do Židů? 
Co je nám do Israele? 

My jsme tady doma. Když vám, vyvoleným a nadřazeným Židům, my Češi a zvláště křesťané tolik vadíme, že už nedokážete žít s námi v míru, odstěhujte se prosím, ve vlastním zájmu do toho vašeho Israele a nás nechte konečně na pokoji!!!

KONEČNĚ NA POKOJI !!!
NESTOJÍME O VÁS !!!

ecr]


Re: KAŽDÝ SLUŠNÝ ČLOVĚK SI MUSÍ PŘED VÁMI ODPLIVNOUT ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 05. duben 2024 @ 21:03:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Musím ti dát v tomto vyjímečně za pravdu a někteří židé jsou vyloženě šašci:

https://youtu.be/sKV_QD5jdQU?si=FvBXQrzKeKbzWlHZ#mce_temp_url#


]


JOHN MAISEL : JE JEŽÍŠ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:31:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K úvaze:
John Maisel: Je Ježíš Bůh? 

Upraveno z přednášky přednesené studentům na půdě fakulty Moskevské státní univerzity USSR
Výňatky

Během své pozemské služby před dvěma tisíci lety, Ježíš řekl: "Já jsem Bůh." Řekl, že je tvůrcem nebe i země a že jedině skrz Něj může lidstvo poznat pravý pokoj a může mu být dán věčný život. On nejenom vydal tato překvapivá prohlášení. On podal důkazy, kterými podpořil tato tvrzení. Jedinečnost Ježíše ukazují jeho tvrzení o božství. 

Dovolte mi, abych se zastavil právě zde: Ježíš je mezi všemi náboženskými postavami celého světa jedinečný právě ve svých tvrzeních, že je Bůh.

BUDDHA O SOBĚ NIKDY NETVRDIL, ŽE JE BŮH. 
MOJŽÍŠ NIKDY NETVRDIL, ŽE JE JEHOVA. 
MOHAMED NIKDY NETVRDIL, ŽE JE ALLÁH.  
JEDINĚ JEŽÍŠ KRISTUS PROHLÁSIL, ŽE JE SKUTEČNÝ A ŽIVÝ BŮH !

Záznamy ukazují, že Ježíš nebyl ukřižován protože křísil z mrtvých, nebo protože slepí začali vidět a chromí chodit. 

Ježíš byl ukřižován, protože o sobě tvrdil, že je Bůh. 

Buddha jednoduše řekl: "Jsem učitel, který hledá pravdu."

Ježíš řekl: jsem pravda.

Konfucius řekl: "Nikdy jsem netvrdil, že jsem svatý."

Ježíš řekl: "Kdo usvědčí z hříchu??

Mohamed řekl: "Pokud nade mnou Bůh nerozprostře svůj plášť milosrdenství, nemám naději."

Ježíš řekl: "Když ve mne neuvěříte, zemřete ve svém hříchu."


Ježíšovo stanovisko nutí posluchače nebo čtenáře k rozhodnutí. Co se rozhodnete dnes  udělat s Ježíšem, je nejdůležitější rozhodnutí, které kdy v životě uděláte. 

Vaše rozhodnutí o Ježíši Kristu je mnohem důležitější než vaše ideologie. Je důležitější než vaše kariéra. A je mnohem důležitější než partner, kterého si vyberete. Pokud je Ježíš Bůh, pak se musíte rozhodnout, co uděláte s touto informací. Pokud není Bůh, neměli bychom se jím dále zabývat.

C. S. Lewis, bývalý profesor Oxfordské univerzity byl ateistou, který se později stal křesťanem. Ve svých spisech Lewis zdůrazňoval, že nikdo nemůže k osobě Ježíše Krista zůstat neutrální

JEŽÍŠOVY DVĚ OTÁZKY

Jednoho dne položil Pán Ježíš jednomu ze svých následovníků dvě otázky: "Za koho mě lidé pokládají?" a "Za koho mě pokládáte vy?"

Tyto dvě otázky jsou naším počátečním bodem. První, za koho lidé pokládají Ježíše Krista? Pokud jste již zkoumali Ježíše Krista, pravděpodobně souhlasíte  s názorem většiny lidí, že Ježíš je jedna z nejjedinečnějších osobností, kterou svět kdy poznal. Ježíš není jednoduše velký muž mezi lidmi. On je největším mužem, který kdy žil. 

Čím více studujete jeho život, tím více jste ovlivněni. Dokonce i ateisté a skeptici připouštějí jedinečnost Ježíše. Poslechněte si, co řekli skeptici světa o Ježíši a Jeho nesrovnatelném vkladu do historie lidstva. 

Renan, francouzský myslitel a ateista, řekl: "Cokoliv překvapujícího může přinést budoucnost, jedna věc je jistá, Ježíš nikdy nebude překonán."

Rousseau, jiný francouzský myslitel, srovnal Ježíše se Sokratem slovy: "Pokud život a smrt Sokrata byly z těch, co píšou ságy - život a smrt Ježíše byly od Boha."

Napoleon řekl: "Znám lidi a Ježíš nebyl pouze člověk."

Lord Byron, anglický básník, který určitě nepřijímal křesťanské principy a zemřel ve dvaceti šesti letech, protože žil život jen pro své sobecké potěšení, řekl o Ježíši toto: "Pokud kdy byl člověk Bohem anebo Bůh člověkem, Ježíš byl obojí."

Takže Ježíš Kristus, podle skeptiků a lidí, kteří znali jeho život, je považován na nejjedinečnějšího člověka, který kdy žil.

Historik Phillip Schaff říká: "Určitost Ježíše Krista je tak jistá, jako moje vlastní identita. 

Dr. F. F. Bruce řekl: "Někteří lidé si zahrávají s mýty, legendami, myšlenkami o Ježíši. Ti, kteří to tak dělají, to nedělají na základech historického výzkumu!"  Dokonce světské historické prameny jako Kornelius Tacitus, římský historik prvního století, hovoří detailně o osobě Ježíše Krista. 

Flavius Josephus, známý židovský historik prvního století hovoří a životě a smrti Ježíše, který tvrdil, že je Mesiáš a činil mocné činy. 

Skeptik H. G. Wells, ve knize Shrnutí Historie, věnuje přes dvacet stránek Ježíši Kristu a dosvědčuje jeho život a smrt z historického pohledu.

DRUHÁ OTÁZKA : ZA KOHO POVAŽUJETE JEŽÍŠE KRISTA VY ?

Předtím, než můžete odpovědět na tuto otázku, potřebujete určité důkazy a fakta, která vám pomohou učinit racionální rozhodnutí. 

Musíme se sami sebe otázat, zda existuje dostatečný důkaz, který potvrdí rozumovou víru v Ježíše Krista jako Spasitele světa. Je jasné, že mé srdce nemůže udělat něco, co mé myšlení odmítá. Takže předtím, než uběhne dnešní večer, budete si muset položit otázku: "Kdo je Ježíš Kristus?" a odpovědět na ni ve svém srdci. Mnohokrát jsem zažil, že jsem se setkal s určitými vnitřními překážkami, kterými jsem se musel propracovat dříve, než moje víra mohla mít rozumový základ, který Bůh chtěl. 

Pokud Bůh existuje a není mlčící - jestli je Ježíš Kristus odpovědí na potřeby lidského srdce - Bůh pak chce, abych svým rozumem pochopil jeho plán, ve kterém připravil pro člověka vztah s Ním samotným. Křesťanství je postaveno na spolehlivém základě znalostí a schopnosti dosvědčit svědectví o Ježíši Kristu. 

NĚKTERÁ Z JEHO JEDINEČNÝCH TVRZENÍ

Dovolte mi zopakovat některá z Ježíšových prohlášení, abychom si položili základ a podívali se pak na důsledky jeho zvláštního prohlášení. Zvažujeme to, že není obyčejným mužem. 

"Když Ježíš uzdravil slepého, takže viděl, řekl o sobě: "Já jsem světlo světa." (Jan 9,5).

"Když nasytil 5000 lidí dvěma rybami a pěti bochníky chleba, řekl: "Já jsem chléb života." (Jan 6,35).

Když se Ježíš objevil před mužem, který ho mohl poslat na popravu a položil Ježíšovi otázku, zda-li je Kristus, Syn Boží," odpověděl mu: "Ty sám jsi to řekl." (Matouš 26; 63-64).

Tomáš, učedník, který pochyboval o tom, že byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, reagoval : "Můj Pán a můj Bůh", když pohlédl na Ježíše a vložil své prsty do jeho ran na rukou a boku (Jan 20,28).

Ježíš řekl: "Kdo vidí mne, vidí Otce" (Jan 14,9). A poté, co vzkřísil jednoho člověka z mrtvých, řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít" (Jan 11,25). Takže Ježíšova tvrzení, že je Spasitelem světa a jedinečnost jeho služby a díla, jsou naprosto jasná. 

Pravděpodobně jeden z nejdůležitějších aspektů jeho tvrzení je právo odpouštět hříchy na zemi. Prohlášení, které bylo vyhrazeno jedině samému Bohu. Poslechněte si jeden popis tvrzení, který se toho týká.

"Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se  k Němu přes zástup nemohli dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." 
Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? 
Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: "Odpouštějí se ti hříchy" anebo říci: "Vstaň, vezmi své lože a choď?" 
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy - řekne ochrnutému: "Pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
A on vstal, vzal své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli." (Marek 2; 1-12).

Nyní se zaměřme na jedno z nejhlubších prohlášení, které kdy Ježíš učinil, a pokud je skutečné, je opravdu ohromující. 

On řekl: "Já jsem za cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." (Jan 14,6).

On neřekl: "Já jsem "jakákoliv cesta", On řekl: "Já jsem ta cesta."

Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, ne "nějaká cesta" a to je výhradní tvrzení. Pokud jsou Ježíšova slova pravdivá, vylučují všechny ostatní stezky, vedoucí k Bohu. Pokud je Ježíš tou cestou, tou jedinou cestou, po které mohu přijít k Bohu, pak už nikdo jiný - dokonce ani Mohamed, Konfucius, Buddha nebo vlastní já, není cestou k Bohu. 

Nebyl jsem to já, kdo za vámi přišel s tímto tvrzením. Řekl to Pán Ježíš. Pokud existuje jakákoliv jiná cesta k Bohu, jiná než skrze Ježíše Krista, pak Kristova smrt na kříži pozbývá veškerý smysl. 

Pokud existuje víc než jedna cesta k Bohu, nemusel Bůh poslat svého jediného Syna, aby zemřel místo nás. 

Zdá se to příliš omezené? Výhradní? Možná ano, ale Bůh to řekl jasně a bez dvojznačnosti, protože je to velmi důležité. 

Podívejte se podrobněji na lidskou nejistou pozici. Přestoupili jsme normy a zákony dokonale svatého, dokonale spravedlivého a čestného Boha. 
Jak?
Podle slov Bible jsme všichni zhřešili a jsme daleko od Boží slávy (Římanům 3,23)
Bůh, který je dokonalý, musí mít ve své přítomnosti dokonalou spravedlnost a svatost. To jsou jeho normy. Toto je cíl, do kterého se musíme trefit. A protože my všichni nedosahujeme této normy, jsme hříšníci. Pokud jsme opravdu upřímní, musíme uznat, že naše životy nejsou vůbec dokonalé. 

Ježíš řekl, že On je tím mostem, který spojuje svatého Boha a hříšné lidstvo. Proto Ježíš zemřel. Proto je Kristův kříž středem ohniska lidské historie. Nový Zákon říká v 1 listu k Timoteovi:

"Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas."(1Timoteova 2,5).

Když jste přijali Krista, vstoupil do vašeho života, ať už to cítíte, nebo ne. Vaše víra musí spočívat na jistotě Božího slova, bez ohledu na to, co mohou vyjadřovat vaše pocity. Okamžik, kdy jste vírou přijali Krista, byl čin vaší vůle, a v té chvíli, kdy jste to udělali, se stalo mnoho věcí:

1. Získali jste společenství s Bohem:

"Hle, stojím přede dveřmi a tluču. zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zj. 3,20).

"Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany:  Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. (Koloským, 1,27)

2. Vaše hříchy jsou odpuštěny

"On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: (Koloským 1; 13-14)

3. Stal jste se Božím dítětem

"Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi . . . (Jan 1,12)

4. Získal jste věčný život

"Amen, amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." (Jan 5,24)

5. Začal jste velké dobrodružství, pro které vás Bůh stvořil

Ježíš řekl: "Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti."  (Jan 10,10)

"Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!" (2. Korintským 5,17)

John M. Maisel, Dallas, Texas, USA 

ecrRe: JOHN MAISEL : JE JEŽÍŠ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 18:47:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíte, ekroši, že Vám to jde, když chcete.
No a v židovství a to už odpočátku, kdo by sebe vydával nebo jiného prohlašoval za Hašem Elokeinu, takový se rouhal a zneuctil Ho, a musel být zabit, když na tom trval.
A křesťané o svým Ješu tvrdí, že byl Žid, tedy podléhajícím Tóře, jejím zákonům sodcovství a trestů, a takový člověk Žid byl prostě v Tóře nazván svůdcem, rouhačem, falešným prorokem.
Eloheinu je však i název pro soudce Izraele, předáka. Jen ve spojení a odkazem na Hašem označuje B-ha Jisro'eile. Ve spojení s člověkem nikoli. A tak to bylo i v případě Mojšeho, jinak by křesťyn musel uznat, že Hašem Elokeinu učinil a nazval sebou Mojšeho. Ovšem to do křesťanských výkladů nezapadá, viďte.
V židovství právě ten, kdo by sebe druhým prohlašoval za B-ha, byl vždy jen tím, kdo bral B-ží Jméno rouhavě do svých úst. A byl zasvěcen smrti, což se s Ješu stalo správně.


]


Re: JOHN MAISEL : JE JEŽÍŠ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 19:10:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ten John Maisel musel být dobře padlý na hlavičku. A navíc asi neuměl číst.Během své pozemské služby před dvěma tisíci lety, Ježíš řekl: "Já jsem Bůh."/

Ale kdepak. Nic takového neřekl./ Řekl, že je tvůrcem nebe i země /

Ale kdepak, nic takového neřekl.


Záznamy ukazují, že Ježíš nebyl ukřižován protože křísil z mrtvých, nebo protože slepí začali vidět a chromí chodit. 
Ježíš byl ukřižován, protože o sobě tvrdil, že je Bůh. /Ale kdepak.  Vůbec ne. Stačí si přečíst ve 4 evangeliích proces s Ježíšem před ukřižováním.

]


KRISTUS JE BŮH ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 19:41:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Víte, pane rosmano,
kladu si otázku, jak je možné, že u vás došlo k naprosto fatálnímu duchovnímu propadu, kdy vy nejste schopen přijmout pár prvních veršů Janova evangelia. 

Mám za to, že tento propad je způsoben očkováním. Očkování (a to už je dnes potvrzené) mění lidskou DNA. Presbyteriáni v USA už asi před 4 lety varovali před přijetím mRNA vakcín, které způsobují (plíživě) NECITLIVOST k Božímu slovu. A necitlivost k Božímu slovu vede do záhuby. Je-li stvořitelský koncept porušen, je pak necitlivost pochopitelná. Bůh v minulosti i teď, nehovoří ke geneticky modifikovanému člověku, protože Boží obraz je v něm trvale porušen. To snad lze pochopit.

Já osobně toto mohu ve svém okolí pozorovat a proto jsem se snažil, seč jsem byl, před vakcinací varovat. 

Překopíruji:
Vloženo v Úterý 05 leden 2021

V současné době jsme doslova zaplaveni informacemi o chystaném víceméně vynuceném očkování, což znamená, že odmítnutí očkování nezůstane bez následků, protože návrh poslankyně za SPD paní Maříkové neprošel o jeden hlas. Očkování je svými tvůrci a jejich pomocníky vydáváno za spásu lidstva, přičemž nemalá rizika i malá účinnost očkování jsou zamlčovány, či bagatelizovány. 

Informacemi z médií rozhodně nechci čtenáře zatěžovat; chci mu poskytnout i pohled z druhé strany. Nemám totiž důvod přijímat bez výhrad oficiální informace, když vím, že všechna království světa jsou pod Satanovou vládou (Lk. 4:5-7)

Očkování mRNA vakcínami je krokem, jehož následky nelze do budoucna ani odhadnout - jde o dokonalý hazard. Podle mého laického názoru by na prozkoumání následků opakované aplikace mRNA vakcíny nestačil ani jeden lidský život. A to z toho důvodu, že je třeba bezpečně zjistit, jaké následky by aplikace mRNA vakcíny měla na potomstvo, pokud by se vůbec narodilo

Vnucovaná vakcinace mRNA vakcínami (vakcinovaní se budou mít "benefity", jak řekl pan Prymula), bude mít následky nejen zdravotní, ale i společenské a dokonce i duchovní. 

I. Následky zdravotní

Z odborné diskuse na internetu vyjímám: 

Diskutér simonx 89, portál Zvědavec:

"Představme si situaci, že součástí řekněme čtvrté vakcinační kampaně bude vakcína, která obsahuje modifikovanou mRNA, aby kódovala produkci 5% chronicky vysoce patologického proteinu. Nejen, že to nikdo nezjistí, nelze to totiž testy zjistit -_obraz všech tisíců přirozených proteinů v buňce vs. všech tisíců proteinů obohacený o tento jeden šmejdský zkrátka nelze současnými klinickými metodami zjistit, ale především to nebude podezřelé - nebudou akutní symptomy."

"nRNA vakcíny jsou další level. Test individuální víry v systém, vědu, která nás spasí a dobré úmysly těch, co na systému "léčit, ale nevyléčit" báječně vydělávají. Je to báječná synergie. Páni systému získají úplnou kontrolu nad populací, protože jsme jako bytosti kompletně řízeni signálovými peptidy, což jsou jakési intra a inter-buněčné informační bloky. Ano, velká část populace buď čeká ve smyslu Huxleyho instantní nekonečné rozkoše na svou další pilulku blaženosti, která za ně vyřeší "problém" a budou za ni bojovat - s námi, samozřejmě - do roztrhání těla. Další část rychle zjistí, že je lepší se mýlit se stranou, než mít pravdu proti straně. A tak se přizpůsobí." 

"Předně nikdo nedokáže spolehlivě říci, co mRNA aplikovaná v liposomech do mezibuněčného prostoru v dlouhodobém horizontu může vyvolat. Je tam možná reakce s exosomy, nežádoucí s jinými tkáněmi jako následkem aktivního transferu v těle. Dále: Nikdo není schopen ověřit, co v dané vakcíně (pro mne) je. U této vakcíny lze jen věřit. Jenže to patří na bohosloveckou fakultu, ne do 21. století, po všech zkušenostech, co máme . . ."

Dr. Maddej, na portálu Věk světla:

"Specialistka na interní medicínu dr. Carrie Maddej varuje, ža vakcína proti covidu-19 bude něco úplně jiného než tradiční očkovací látky. Bude to trojský kůň, naprostý přelom ve vztahu biotechnologie a lidství. Nové mRNA vakcíny budou lidem dodávat instrukce, aby se chovaly jako cizí infekční patogen. V tomto případě vakcína do buněk vloží instrukci vlastní koronaviru a ta bude nutit ribosomy k tvorbě trnových proteinů vyvolávajících infekci. Tento transhumanistický proces přinutí imunitní systém útočit na vlastní proteiny pomocí B-lymfocitů."

Podobně homeopat Václav Hrabák na portálu Parlamentní listy

"Ostatně ty vakcíny jsou v širším slova smyslu genetické. Třeba AstraZeneca je vyráběna genetickou modifikací nějakého opičího adenoviru, který je deaktivován, takže by se neměl sám množit, ale stejně bude pronikat do buněk a lidská imunita to bude řešit. A nevíme, co se stane, když ten člověk bude zrovna infekční a bude u něj probíhat nějaká jiná viróza. Může tam proběhnout nějaká křížová mutace. Je zajímavé s tím experimentovat, ale proočkovat tím tolik lidí, mi přijde velmi nebezpečné."


II. Následky společenské

Situace se zřejmě bude vyvíjet tak, že lidé odmítající vakcinaci budou ostrakizováni, donuceni k nošení roušek, podobně jako Židé v době 2. sv. války ve státech, které ovládali nacisté. 

S těmi, kteří budou ostrakizováni budeme na společné lodi, na které se budou nacházet judaisté, křesťané, muslimové i ateisté. Svým způsobem půjde o elitu národa, tedy o lidi, kteří mají své přesvědčení a pro něj budou ochotni přinášet i oběti. Tito lidé sice nebudou našimi bratry a sestrami v Kristu, ale mohou se jimi stát, když uvěří, že nikdo kromě Spasitele jim na tomto světě už nepomůže. 

Formální společenství se rozpadnou (což ostatně nebude velká škoda), a budou se vytvářet společenství neformální, společenství lidí, tak říkajíc "do nepohody", lidí pronásledovaných, protože doba relativního klidu už definitivně skončila. 

Pro ty křesťany kteří se nechají očkovat, se nic nemění. Ti budou tvořit formální společenství lidí, jako dosud. Je zde ovšem reálné nebezpečí, že taková církev, která bude existovat jen z milosti světské vrchnosti, odpadne od Krista, protože přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem (Jk. 4:4). 

Ale najdou se i křesťané, kteří se očkovat nenechají. Ti, kteří mají bydliště vzdálené od sboru přestanou docházet do obvyklých shromáždění z jednoho prostého důvodu: Budou vyloučeni z přepravy, protože nebudou disponovat "benefity" které již ohlásil pan Prymula a po něm i pan Blatný. Takoví křesťané budou vytvářet nová společenství, v místě svého bydliště. A protože svět už žádné budoucnosti nemá a společenské i přírodní katastrofy již nelze zastavit, zbývá jen jediné: Upnout se ke Kristu a očekávat vytržení Církve (1Tes. 4:15-17).

Pevně věřím, že i ti nevěřící, kteří se nenechají očkovat, nakonec v Krista uvěří, neboť obraz Boží v nich nebude porušen (1M. 1:27). Projdou sice jako "služebníci Boží" utrpením (Zj. 7:3,4; 9:4), ale Bůh se jim za jejich věrnost odmění. 

III. Následky duchovní

Vývoj, jak bylo již dříve naznačeno, spěje nevyhnutelně k trvalé změně lidské DNA, což dále usnadní instalaci mikročipu pod kůži. Tím dojde k permanentní ZATVRZELOSTI, odluky od Boha, tedy k tomu nejhoršímu, co může křesťana potkat. 

Následky tohoto opatření budou děsivé

Zj. 14:9-11 " Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo i na ruku,(10) bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou přes svatými anděly a před Beránkem. (11) A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno."

UDÁLOSTI SE ZRYCHLUJÍ - KONEC JE NA BLÍZKÉM HORIZONTU!!!

Můj pohled na lidskou duši

V našem světě nelze hmotu od energie oddělit - viz Heisenbergův princip neurčitosti. Neživou hmotu chápu jako poslední derivát, vyzáření, Boží energie. To, že naše duše, nebo ještě lépe duch, který si uvědomuje sám sebe, se v okamžiku smrti individua od hmotného těla odpoutat dokáže, pak znamená, že jde o energii inteligentní, která si sama sebe po smrti těla nejen uvědomuje, ale podrží si i informace o svém pozemském životě. Navíc, dle mé osobní zkušenosti (mohl jsem se ještě vrátit), schopnosti duše/ducha ve stavu odloučení od těla neuvěřitelně expandují. Vědomosti se  pak dostaví SKOKEM

Duše/duch je tedy jakýsi složitý energeticko-informační komplex, útvar, či poleMá tedy vlastnosti, které energie jako fyzikální veličina nemá. Zde můj popis selhává. Je-li duše/duch v těle, člověk žije. Pokud duše/duch tělo opustí, člověk umírá. A touto energií, nebo chcete-li inteligentním energetickým polem, je duše/duch, který pochází od Boha a který má větší cenu než celý hmotný svět (Mt. 16:26; Mk. 8:37).

A nebeské světy pokládám za světy čistých energií, za světy světelné, neboť Bůh je světlo a tmy v něm nižádné není (1J. 1:5)Tedy duch, ač působí na hmotu a ve hmotě, nespadá do hmotného světa

Stvořitel tedy může pomocí svých nástrojů, jimiž obdařil člověka, jako duše/duch/vědomí/svědomí, člověka ovlivňovat a ovlivňovat i jeho fyzické tělo. Ale pokud pozměníme lidskou DNA, základní stavební kámen lidské a tedy i mozkové buňky, pak tyto nástroje Božího působení (duše/duch/vědomí/svědomí) nemohou již na modifikovaného člověka působit, protože již nepůjde o tělo lidské, už nepůjde o člověka stvořeného k Božímu obrazu (1M. 1:27). Stvořitelský koncept (Boží obraz) člověka pak bude změnou lidské DNA trvale porušen a člověk tak od Boha trvale oddělen. 

Tím vznikne člověk nižšího řádu, protože člověk (tedy stvoření), nemůže lidskou DNA nikterak vylepšit, protože mu k tomu chybí INTELIGENCE a MOC Stvořitelova. Změnou DNA tedy dojde k TRVALÉ změně lidského vědomí/svědomí. Uvažme, že Spasitel přišel na svět oslovit lidi a zemřít za jejich hříchy - nikoli za nějaké humanoidy, či poloopice! Což ovšem logicky znamená, že těchto tvorů se spasení již týkat nebude!!!

Člověk nižšího řádu, jakýsi lidský hybrid/humanoid pak bude inklinovat pouze k uspokojování svých fyziologických potřeb, podobně jako je tomu v živočišné říši. Jeho spojení s Bohem bude trvale přerušeno a přijetí čipu za těchto okolností pak zřejmě bude již formální záležitostí.
Takže asi takto. Pokud byste měl zájem, aby Pán toto porušení, či spíše invaliditu zrušil, jsem neochvějně přesvědčen o tom, že On to dokáže. Jeho ruka není ukrácena . . .
Přeji hezký večer
ecr

]


Re: KRISTUS JE BŮH ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 19:57:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže nejen Maisel, ale i vy jste na hlavičku. A také neumíte číst.

Asi člověk nižšího řádu. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat.  


]


Re: KRISTUS JE BŮH ! (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:08:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
😁👍
Je to idiot, rosmano a konspirátor.
Nedá se s tím dělat naprosto nic.
A utíká od pálivého tématu jeho hned k jiným.
Koukni přeci na jeho styl, jakým píše.
To už samo mluví za sebe.


]


VY DVA, PATŘÍTE K SOBĚ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:34:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VY DVA, PATŘÍTE K SOBĚ !

Jeden, dirigován Ďáblem, se ve své antikristovské nenávisti dopustil hříchu proti Duchu svatému a tak se ukončil.

Vaše zrcadlo:


Druhý, dirigován taktéž Ďáblem, vytrvale odpírá přiznat Božímu Synu poctu, která Mu právem náleží.

Zrcadlo toho druhého:Jeden, dirigován Ďáblem, mi přeje smrt.
Druhý dirigován taktéž Ďáblem, by lidi pro názor udával, zavíral a možná i fyzicky likvidoval. 

Matouš 12, 33 [www.biblenet.cz]  Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.

*
Pan Vota a pan Rosmano se zde na GS spojili dohromady ve své ďábelské nenávisti ke Kristu a lidem. 

TAK JSTE SE KONEČNĚ NAŠLI !!!

1. Janův 3, 15 [www.biblenet.cz]  Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.

Jan 8, 44 [www.biblenet.cz]  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Pánové Vota a Rosmano působí ve vzácné symbióze.

Písmo praví:

Jan 8, 12 [www.biblenet.cz]  Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Matouš 4, 16 [www.biblenet.cz]  lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.‘

Jenže to se Ďáblu příčí:

2. Korintským 4, 4 [www.biblenet.cz]  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

A proto:

UŽIJTE SI SVÉ ZBÝVAJÍCÍ DNY, JAK NEJLÉPE MŮŽETE !!!  NETŘEBA VÁS LITOVAT !!!

Izajáš 22, 13 [www.biblenet.cz]  a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí, jedení masa a pití vína. „Jezme a pijme, stejně zítra zemřeme!

ecr
]


Re: VY DVA, PATŘÍTE K SOBĚ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:43:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obraz profilu toho druhého.

ecr


]


Re: VY DVA, PATŘÍTE K SOBĚ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Pátek, 05. duben 2024 @ 10:58:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
TAK VÁS TA NENÁVIST JEŠTĚ NEPUSTILA, PANE ROSMANO?

Tak i toto dotváří váš obraz. Teď už je má zpráva kompletní - v rámci možností.

ecr


]


KRISTUS ZVÍTĚZIL ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:49:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
https://www.seznam.cz/profil/josef-rzyman-4f80f653af10006b54d8c3ce44cb9d7ec0a77a4faf2450166fe5 


ecr


]


Re: KRISTUS ZVÍTĚZIL ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:17:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To píše ten pravý :)


]


Re: KRISTUS ZVÍTĚZIL ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:29:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Hlupáčku, myslíš, že zformování koalice Spojenců proti Hitlerovi a vylodění v Normandii, a následné zastavení a porážka Hitlera byly projevem nenávisti ?

Je mi tě líto.
Jsi dezorientovaný po všech stránkách...


]


Re: JOHN MAISEL : JE JEŽÍŠ BŮH ? (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Sobota, 06. duben 2024 @ 16:28:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Hle, stojím přede dveřmi a tluču. zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zj. 3,20).

Ve všem má J. Maisel pravdu, jen v tom se mýlí, že jsme to my, kteří se rozhodujeme , zda odevzdat svůj život Kristu či nikoli...
My jsme mrtvi, ve svých hříších a jak víme, mrtví nemohou nic, nevidí, neslyší, nemohou se rozhodovat pro nebo proti... 
Pouze a jedině Bůh probouzí ty, které chce ze smrti do života
Ti, kteří slyší Jeho hlas, to jsou Jeho ovce, Jeho lid, jedině ti, mu mohou otevřít dveře 
Ano, On je Pán pánů a Král králů
"On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:" (Koloským 1; 13-14) 

 "Okamžik, kdy jste vírou přijali Krista, byl čin vaší vůle, a v té chvíli, kdy jste to udělali, se stalo mnoho věcí " říká J. Maisel

Ale ten OKAMŽIK...to bylo poznání, výkřik vaší duše, když byla Ježíšem Kristem probuzena k životu, 
že Mu patřila od založení světa a že už s Ním bude navždy. protože, koho On probudí, 
je navždy s Ním teď i potom v Jeho království 
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:41:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Fráze "Jsem Alfa i Omega" skutečně je součástí původního řeckého textu Zjevení Janova 1:11. V řeckém originálu zní jako "Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (Egó eimi to Alpha kai to Ō, ho prōtos kai ho éschatos).Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 20:56:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty máš původní řecký text ? :-))


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:09:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano je to původní řecký text.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:12:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
můžeš si to ověřit u umělé inteligence :) ta má přistup do všech databází. A alfa a omega je naprosto logická, aby jediný bůh - čistě duchovní bytost mimo časoprostor mohla něco začít tvořit musela uvést prvorozeného do časoprostoru aby pak společně tvořili. A není ani náhoda že se tento znak jak alfa i omega objevila na řece Eufrat.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:14:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak samozřejmě jde dokázat a doložit, že katolická církev si řadu veršů upravila pro potřebu trojice....každopádně nechápu tvou logiku v tom v čem by alfa a omega podporovala nesmyslnou "trojici".


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:15:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"trojice" nemá nic společného s výrokem Alfy a Omegy :). To by tam muselo bÝT například ja jsem alfa, omega a gama :O).


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:11:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Alfa a Omega je všech asi 3 verších v Bibli míněn vždy Bůh Otec. Stejně tak zde:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 1:8: "Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí."

Nemáme dvě Alfy a Omegy Otce i Syna.
Ve verši 11 by tam Alfa a Omega asi být nemělo v řečtině to má jen Textus Receptus:

https://biblehub.com/text/revelation/1-11.htm#mce_temp_url#

Dle teologů to tam bylo dopsáno opisovači stejně jako v jiných verších v NZ.
Ale i kdyby to byl pravdivý text tak to Zjevení dal Bůh Otec Ježíši a skrze něj a anděla Janovi.
Takže ve verši mluví Ježíš, který Janovi jen opakuje co slyšel od Boha Otce, který říká Já jsem Alfa a Omega...]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. duben 2024 @ 21:23:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ve verši 11. to "mluví Ježíš" jen v některých překladech. 

V trochu se respektujících novějších překladech už tam ta slova nejsou.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. duben 2024 @ 07:14:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jenže v kontextu se zde také popisuje Ježíš, který přichází oblaky se svými svatými, aby soudil svět.

Je to pořád ten samý Bůh - Bůh všemohoucí - ten, který bude soudit lidstvo. Sám bude soudit - nikoli skrze nastrčeného náhradníka.

Pokud by Ježíš byl jenom člověkem, scházela by mu Boží  vševědoucnost - nemohl by spravedlivě soudit lidská srdce. Neměl by schopnost takto soudit.

Jako Bůh tuto schopnost soudit lidská srdce ale nepochybně má.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 05. duben 2024 @ 08:27:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ne Stando.

Zj 1,8 není o Ježíši.


Je to o Bohu všemohoucím .    O Bohu a Otci Ježíše.
O tom stejném, o kterém je řeč ve Zj 1,4   i ve Zj 4,8]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. duben 2024 @ 10:02:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud by byl Ježíš pouze člověkem, nemělo by přece žádný smysl se k němu modlit - nemohl by jako jenom člověk  žádné modlitby lidí po celém světě v jednom jediném okamžiku slyšet. To nedokáže žádný člověk.

Cosi takového dokáže jenom Bůh - nikdo jiný.


Bůh, který je světlem - Ježíš, který je světlem ze světla - pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nikoli stvořený. Jedné podstaty s Otcem. Syn, skrze něhož bylo všechno stvořeno ....Který se stal člověkem a vykoupil lidstvo z otroctví hříchu.

Ostatní svatí v nebi mohou slyšet naše modlitby jenom díky tomu, že jsou spolu v nebi s Ježíšem - Bohem i člověkem v jedné osobě - tedy mohou je slyšet zprostředkovaně - skrze Krista.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. duben 2024 @ 10:25:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando, o tom jsme už mluvili...


Ježíš je duchem oživujícím. Byla Mu Bohem dána všechna moc na nebi i na zemi./nemohl by jako jenom člověk  žádné modlitby lidí po celém světě v jednom jediném okamžiku slyšet. To nedokáže žádný člověk.
                     Cosi takového dokáže jenom Bůh - nikdo jiný. /


A proto drtivá většina modliteb římských katolíků je směřována v růženci i jinak k Marii.../ Ostatní svatí v nebi mohou slyšet naše modlitby jenom díky tomu, že jsou spolu v nebi s Ježíšem - Bohem i člověkem v jedné osobě - tedy mohou je slyšet zprostředkovaně - skrze Krista. /


Ta obezlička je dost srandovní Stando :-)

Tak modlitba ke sv. Josefovi jde skrze Krista, a je o tom, aby se sv. Josef přimluvil za tebe u Krista...  :-))
     No to je dobrá hloupost.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. duben 2024 @ 13:07:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Dokonce i růženec - jako modlitba typicky mariánská - zůstává pořád modlitbou  kristocentrickou (můžeš mi věřit - modlím se ho denně). 
Jednotlivá tajemství růžence, nad kterými se při růženci rozjímá, jsou z událostí ze života Kristova a týkají se toho, co udělal Kristus....."Tak modlitba ke sv. Josefovi jde skrze Krista ..."...

Je to stejný "mechanismus", jako fakt, že skrze Krista máme přístup také k nebeskému Otci. Jsme totiž s Kristem spojeni (ve křtu), jsme "kristovi". Budeš se snad i tady smát, že nebeský Otec by byl bez Krista nedoslýchavý - že by naše modlitby neslyšel?


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. duben 2024 @ 14:01:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh velice dobře slyší všechny naše modlitby i bez Krista stejně...

CSP Český studijní překlad (2009)
Ž 6:10: "Hospodin vyslyšel mou úpěnlivou prosbu, Hospodin přijal mou modlitbu."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 10:30-31: "Kornélius odpověděl: "Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: `Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích."


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. duben 2024 @ 22:27:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime - pochopil jsi to obráceně:

Bůh je jistě schopen slyšet modlitby lidí.  K čemu ale potom potřebujeme Krista? Na to si sám zkus odpovědět!


(1 J 4,9)
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život.


(Žd 7,25)
Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.

(Ef 2,18)
... neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 07. duben 2024 @ 14:02:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K Bohu máme přístup skrze Krista i bez Krista.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 08. duben 2024 @ 07:41:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže pro Mikima Kristus vlastně přišel zbytečně - nadbytečně ...
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 08. duben 2024 @ 22:02:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš přišel na prvním mustě vyučovat Boží pravdu tedy pravdu Boha Otce a jen diky němu mibu věrit v Boha správně.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 23:9-10: "A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Kristus."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 18:37: "Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.""


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 09. duben 2024 @ 08:18:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime.
Pán Ježíš přišel na prvním místě proto, aby zachránil lidstvo od jeho prokletí ze stavu hříchu.  Žádný z lidí by se nikdy nemohl dostat do nebe jen vlastní spravedlností (za zásluhy) - každý pro toto nutně potřeboval Vykupitele - Mesiáše.  Spasení každého člověka se tak děje výhradně z milosti - pouhým Božím darem - bez našich zásluh.


(Ef 2,1 ...)
Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,  i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni —  a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 
Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.To, že nás Kristus také učil, jak máme žít, abychom tuto milost, tento Boží dar správně využili - to také patřilo k úloze Mesiáše.

Jen on znal nebeského Otce, jenom on nám o něm mohl podat pravdivou zprávu.


(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.(J 17,22 ...)
Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno — já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I tito poznali, že ty jsi mne poslal. 
Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já abych byl v nich
]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 09. duben 2024 @ 20:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spasení budeme na základě viry v jediného Boha Otce a toho kterého poslal člověka Ježíše Krista, protože to znamená věčný život a na základě konáni dobrých skutků (pokud je konat můžeme) a plnění Božiho zákona Desatera, které platí dokud bude nebe a země. 

Ježíš nikdy nikoho neučil, ze budeme spasení milostí Boha Otce a už nic nemusime dělat to je opravdu blud samozvaného ap.Pavla, který se s učením Ježíše vůbec neshoduje.


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 11. duben 2024 @ 07:26:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co ten lotr na kříži?


(L 23,40...)
Ale druhý ho napomínal: „To se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě, neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky, ale tento nic zlého neudělal.“ 
A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království.“  
Ježíš mu řekl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. “ 


]


PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 09. duben 2024 @ 08:55:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN !


1) Nestvořený Boží Syn

Boží Syn nebyl stvořen, nýbrž zplozen  

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]   Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
 

2) Bůh, tedy Slovo, se stalo tělem

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Lukáš 1, 32 [www.biblenet.cz]  Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

Lukáš 1, 35 [www.biblenet.cz]  Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.


3) Pro jednotu (nikoli rovnost, či totožnost), pak platí:

Jan 10, 30 [www.biblenet.cz]   Já a Otec jsme jedno.“

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.


4) Otec byl na zemi viditelný ve svém Synu

Jan 12, 45 [www.biblenet.cz] A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.

Jan 14, 9 [www.biblenet.cz]  Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

Koloským 1, 15 [www.biblenet.cz]  On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,


5) Spása není z člověka - ale z Boha

Skutky apoštolů 4, 12 [www.biblenet.cz]  V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“


6) Závěr

1. Korintským 1, 18 [www.biblenet.cz]  Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

ecrRe: PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 09. duben 2024 @ 21:02:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Ježíš byl a je dodnes stále člověk a prostřednik mezi Bohem a lidmi.

O tom, že je Ježíš člověk měl samozvaný apoštol Pavel pravdu a souhlasí s dalšími apoštoly.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:5: "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 15:20-22: "Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života."


]


Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6 (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 10. duben 2024 @ 10:28:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6

Stvoření nikdy nevystihne Stvořitele:

Římanům 11, 33 [www.biblenet.cz]  Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Výše zmíněné verše 

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Protože Písmo je z principu bezrozporné, nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout – viz úvod), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.

ecr


]


Re: PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 15. duben 2024 @ 16:10:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ekrazite, nevím, proč se divíme, že ostatní nechápou tak jasná slova v Bibli napsaná o našem Pánu.
  Pokud jim Duch Boží Pravdu nevloží sám do srdce, nejsou schopni ji pochopit. 
Je zbytečné něco dokazovat Písmem, závěr, který jsi napsal, je jasný jen Božímu lidu:

"Boží Syn není bytostí stvořenou, tedy bytostí nižšího řádu, nežli Bůh sám, nýbrž bytostí Bohem zplozenou (Ž. 2,7), která je výrazem Boží podstaty (Žd. 1,3) a tedy bytostí rovnou s Bohem (Fp. 2,6). Tedy Slovo, které bylo a je Bohem (J. 1,1), z něhož vše povstalo (J. 1,3), v kterém byl (a  je) život (J. 1,4), a které se stalo tělem, které přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy (J. 1,14) – což stvořená bytost v žádném případě být nemůže. Ježíš Kristus je pravý Bůh a věčný život (1J. 5,20)"  

  Jan 10,27-28.
  27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou ·
  28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a ...
 
Jen Jeho ovce Ho milují, znají a jdou za Ním
Nechtějme po cizích ovcích, aby se přidaly k nám, protože náš Pastýř je nezná, nejsou z jeho ovčince a nepřivede je k pastvám zeleným :-)
Radujme se, že jsme Jeho lid 

Magdalena
]


Re: PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 15. duben 2024 @ 16:48:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jojo,

a proto i apoštolové byli cizí ovce.   Pastýř je neznal a nepřivedl je k pastvám zeleným :-)

A proto apoštolové, ty falešné, cizí ovce, nikomu nehlásili, nezvěstovali, že Ježíš je Bůh...


]


S MYSLÍ ZOTROČENOU SATANEM, KRÁČÍTE DO PEKEL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 16. duben 2024 @ 10:46:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je skutečně zajímavé a zároveň hrůzné pozorovat, jak člověk (podle svých slov a internetových článků) kdysi nadšeně chválící Krista, se nechá Satanem tak zotročit, že nechápe ani základní věci z Písma.

Jste v pozici farizeů, kteří odmítli Spasiteli vzdát úctu jako Bohu:

Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

Ať tvrdíte, co tvrdíte, odpadl jste od víry - stejně jako onen judaista!

2. Timoteovi 4, 10 [www.biblenet.cz]  Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, . . .

A vy, jste tak zůstal uvězněn v bublině vlastní omezenosti a tuposti, z níž už nemůžete ven. Zda je to stav dočasný, nebo trvalý, ví jen Pán . . .

Podívejte se, vážený pane,

K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Z ohledem na vaše totálně zotročené a devastované myšlení, to zkusím polopaticky: 

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH. 
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší.

Apoštol Pavel praví: 

2. Timoteovi 1, 12 [www.biblenet.cz]  Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Anebo jinak:

Stvořená bytost nemůže vzkřísit jinou stvořenou bytost.  Prostě, člověk člověka z mrtvých nevzkřísí. Je to proto, že v člověku není život. 

Stvořenou bytost může vzkřísit z mrtvých jen bytost vyššího řádu, tedy bytost NESTVOŘENÁ, ve které je život.  

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.
Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Logicky uvažující nevěřící člověk by řekl, že výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval na zemi v lidské podobě. 

A následně by (jako v předešlém případě) řešil, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Jenže Bůh v lidské podobě se musel také nějak projevovat. A projevoval se nesčetnými zázraky, nasycením davů, uzdravováním, přeměnou vody ve víno, a podobně. 

Ale Jeho největším činem bylo vzkříšení již čtyři dny mrtvého Lazara: 

Bůh řekl: 

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


A STALO SE !!!
A STALO SE !!!
A STALO SE !!!

Tak toto je projevem Boží moci!!!

Jan 11, 25 [www.biblenet.cz]  Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

SMRT MUSELA USTOUPIT !!!Vy ovšem, jsa Satanem zotročen a uvězněn v bublině vlastní omezenosti a nestydím se říci i tuposti, opakujete stále to samé, do zblbnutí, až se zde všem zprotivíte, kráčejíce do pekel. 

A jestliže Bohu nevzdáte poctu, jaká Mu právem náleží, pak se do pekel zcela jistě dostanete!!!

ČIŇTE POKÁNÍ - JSTE-LI HO VŮBEC SCHOPEN !!!
DNES JSOU DNOVÉ SPASENÍ !!!

2. Korintským 6, 2 [www.biblenet.cz]  vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

DNES - ZÍTŘEK JE NEJISTÝ !!!

Zjevení Janovo 22, 11 [www.biblenet.cz]  Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.

ecr
]


Re: S MYSLÍ ZOTROČENOU SATANEM, KRÁČÍTE DO PEKEL !!! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. duben 2024 @ 11:21:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

//    K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Z ohledem na vaše totálně zotročené a devastované myšlení, to zkusím polopaticky: 

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH. 
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší.    //
Tak to je góóól !!  :-))
Krásná ukázka primitivismu myšlení zotročených trinitárními bludy lidí, pokládajících se za křesťany ...

Nejsou schopni číst Písmo dál, v celém kontextu, aby pochopili, o co jde a jak se věci mají.
Např:

Sk 2:22:    „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte,


Sk 10:38:   Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.
A od té doby, od uzdravení toho posedlého v gerasenské krajině, učedníci, apoštolové začali rozhlašovat, že Ježíš je Bůh :-)     Až na ten detail, že žádnou zmínku o tom v Písmu nelze najít :-)))

To je hrůza takové šílené dedukce :-)
]


VÁS ČEKÁ HRŮZA BEZ KONCE . . . (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 16. duben 2024 @ 13:08:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jób 24, 17 [www.biblenet.cz]  Jim všem je jitro šerem smrti, s hrůzami šeré smrti se znají.

ecr


]


A co čeká vás... (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. duben 2024 @ 14:12:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Chudáčku, nic jiného ve svém primitivismu neumíte ....


Bibli nerozumíte, neznáte Jediného Pravého Boha, a děláte tu ramena :-).

Máte Boha, o kterém v Písmu svatém není řeč ....    což vy ovšem nejste schopen poznat.
]


Re: PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 16. duben 2024 @ 20:28:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer, Magdaleno,

jsem rád za vaši reakci. 

Souhlasím s vámi v tom, že pokud jim Duch sv. neozřejmí text Písma sv., je pro takové lidi tento text naprosto NEPŘÍSTUPNÝ

Nicméně, já píši nejen kvůli nim, ale hlavně kvůli těm, kteří sem anonymně přicházejí, aby nebyli svedeni satanskými bludy, kterými tito exponenti Ďáblovi otravují zdejší diskusi. 

K J. 10; 27,28. 

Právě tito anonymní návštěvníci mohou prostřednictvím mých citací Písma sv. uslyšet Boží hlas a následovat Pastýře lidských duší. A ten, kdo Pastýře následuje, stává se jeho ovcí. 

Já rozhodně nechci, aby se cizí ovce přidávaly k nám, protože by pak rozvrátily celé Kristovo stádce. 

A tyto cizí ovce zde už před lety započaly svoje destruktivní dílo. 

První z nich byl odpadlík od Krista k judaismu, pan tele - Vota. Nejdříve začal tím, že se snažil zdejší diskusní obci podsunout lež, že náš Spasitel žil jako smilník a svévolník. Poté začal napadat základní pilíře křesťanské víry - aniž by se ovšem za judaistu prohlásil. A v tom je právě ZÁKEŘNOST tohoto judaisty - a podle mého názoru, i judaismu vůbec. Důkazy z Písma jsem mnohokrát již přinesl. 

Ale když tento vetřelec začal již ovládat zdejší diskusní scénu, začal jsem proti jeho destrukcím bojovat. Vetřelec se zde dopustil přirovnání Spasitele k Hitlerovi a Amanovi, aniž by zde narazil na odpor. Svou destruktivní činnost završil rouhavým výrokem, překopíruji:

"A už vůbec nerozumí tomu, že jejich Ješu je odrazem aramského Baala. :))) Jůva" 

Tímto výrokem se ale dopustil hříchu proti Duchu svatému a tím definitivně skončil - bez ohledu na to, zda to uznává nebo ne. 

Judaistovy vzteklé útoky na našeho Spasitele, mne vedly k tomu, že jsem svoje protiargumenty neustále vybrušoval a vybrušoval, což mě nakonec vedlo k napsání článku:


Suma tohoto článku je ta, že dnešní judaismus, i když se tak tváří, nemá nic společného s původním náboženstvím židovským, protože tři jeho entity které jsou podle (3M. 16,34) věčné, totiž velekněz, chrám a oběť, v dnešním judaismu nejsou obsaženy. Jde tedy o MODLÁŘSTVÍ  v náboženském hávu. 

Tento judaista se tedy snažil zdejší věřící oddělit od Krista. 

Nicméně, ten druhý, konkrétně pan rosmano, se snaží o totéž, jako ten judaista - jenže jiným způsobem.

Jestliže Kristu nepřiznáme, že je Bůh, pak hlásáme tezi, že stvořená bytost spasila ostatní stvořené bytosti, čímž nejen Krista, ale i nebeského Otce, těžce urážíme, neboť Ho vylučujeme z procesu spasení a také i proto, protože Otec a Syn jsou jedno (J. 19,30), což zajisté nezůstane bez Božího trestu. Proto se také v Písmu slovo " Syn", píše velkým písmenem. 

Chytrému napověz . . . 

Jsem toho názoru a přesvědčení, že pana tele-Votu sem na GS vyslal sám Ďábel. A od pana tele-Voty převzal štafetový kolík pan rosmano. 

Jenže ten, v porovnání s panem tele-Vota, nedisponuje ani zdaleka, jeho erudicí, inteligencí, rozhledem a přehledem. Proto je daleko snáze "čitelnější", nežli pan tele-Vota. 

Bohu díky!

Podívejte se, milá Magdaleno,
pokud jde o církevní příslušnost a závislost na církevních ideologiích z ní plynoucích - jsem dokonalý NEUTRÁL

Nejsem filosemita - ale ani antisemita; nejsem římský katolík - ale ani antikatolík, evangelík,  luterán, či kalvinista.

Pokud jde o světské ideologie: 

Nejsem komunista - ale ani antikomunista. Nejsem proruský - ale ani protiruský. Nejsem proukrajinský - ale ani protiukrajinský. 

Nikdo v životě,  (s výjimkou mé nebožky ženy, mých a její rodičů), mi nepodal pomocnou ruku. Naopak, všichni (s výjimkou výše jmenovaných), nade mnou neustále zatloukali víko. 

A proto nejsem nikomu povinován, proto nejsem nikomu na světě zavázán - než toliko Kristu! 

A to z toho důvodu, že mě znovu povolal do života, podobně jako kdysi Lazara - neboť od srpna ´68 jsem měl být mrtvý!!!

MRTVÝ !!!

A své pozorování z "pobytu" na druhé straně. jsem shrnul v článku: 

SLUŽBA UMÍRAJÍCÍM [notabene.granosalis.cz]

Rád bych, abych vytrval "na pozici" až do konce, jako má statečná žena. 

SOLI DEO GLORIA !
SOLUS CHRISTUS !

ecr


]


Re: PROBLÉM KRISTOVA BOŽSTVÍ JE JEDNOU PROVŽDY VYŘEŠEN ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. duben 2024 @ 21:02:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jestliže Kristu nepřiznáme, že je Bůh, pak hlásáme tezi, že stvořená bytost spasila ostatní stvořené bytosti, čímž nejen Krista, ale i nebeského Otce, těžce urážíme, neboť Ho vylučujeme z procesu spasení a také i proto, protože Otec a Syn jsou jedno (J. 19,30), což zajisté nezůstane bez Božího trestu. Proto se také v Písmu slovo " Syn", píše velkým písmenem. /Neznáte Písmo a proto píšete blbosti, pane. Bludy.  Tvrdíte věci opačně než Ježíš a apoštolové.

J 17:3:   A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.

1Tm 2:5:    Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, ČLOVĚK Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 

Ř 5:15:   Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista.

Ř 5:18:   A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.

1K 15:21:  Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých.]


SMĚŘUJETE K HRŮZE BEZ KONCE . . . (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 16. duben 2024 @ 22:47:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JAK JSEM MNOHOKRÁT NAPSAL : SATAN ZDEVASTOVAL VAŠE MYŠLENÍ TO TÉ MÍRY, ŽE JSTE ZTRATIL KONTAKT S DUCHOVNÍ REALITOU, KTEROU JE KRISTUS !

Koloským 2, 17 [www.biblenet.cz]  To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

JSTE NULA, ABSOLUTNÍ NULA, STEJNĚ JAKO PAN JUDAISTA; VAŠE OKOLÍ VÁS NEUZNÁVÁ - A PROTO SE REALIZUJETE ZDE, KDE JSTE "PEČENÝ, VAŘENÝ" - VAŠE TOUHA ZDE NĚCO ZNAMENAT, JE DO OČÍ BIJÍCÍ !!! SOUHLASÍM S HODNOCENÍM VAŠÍ OSOBY OD PANA SYNTEZATORA. JEHO POVAŽUJI UŽ VZHLEDEM K JEHO VZDĚLÁNÍ A  PROFESI, ZA OSOBU POVOLANOU. 

DOBROU NOC.

ECR


]


Chudáček pomatený Ekrazit (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 16. duben 2024 @ 23:13:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

.....


]


Re: POPÍRÁNÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 09. duben 2024 @ 21:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Vše je jasně napsáno v :
SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 21. květen 2024 @ 17:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby se Spasitel stal člověkem, tak by byl NUTNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM, jako všichni lidé.

Hříšný člověk nemůže odejmout hřích jiným:

Jan 1, 29 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa

Jan 8, 46 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

1. Timoteovi 2, 5 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Tedy "člověk Kristus Ježíš" který je bez hříchu, tedy Bůh (J. 1,1; J. 1,4; J. 1,14), je Bůh v podobě služebníka, tedy člověka.

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
*
Boží Syn se nezrodil z Otce, jak tvrdí Nicejsko - konstantinopolské vyznání víry:

Věřím v jednoho Pána
   Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
   který se zrodil z Otce
   přede všemi věky:


Boží Syn nebyl z Otce zrozen - ale Otcem zplozen:

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
*
Spasitel není slepencem Božího a lidského, jak praví Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry:

On pro nás lidi
   a pro naši spásu
   sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
   přijal tělo z Marie Panny
   a stal se člověkem.

KÝM TEDY SPASITEL NA ZEMI BYL ?

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 4 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

SPASITEL BYL ZDE NA ZEMI VTĚLENÝM BOHEM !!!
A TOHO SE DRŽME !

Proto mohl vzkřísit i čtyři dny mrtvého Lazara:

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

Proto mohl své učedníky pověřovat činěním zázraků:

Matouš 10, 8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Skutky apoštolů 4, 30 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“

Skutky apoštolů 6, 8 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Při tom všem platí:

Jan 15, 5 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.


ecrDUCHOVNÍ PROFIL APOŠTOLA MONARCHIANISMU (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Sobota, 25. květen 2024 @ 12:40:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tímto oponuji tvrzení apoštola monarchianismu, který tvrdí, že Pán Ježíš Kristus byl pouhým člověkem, tedy stvořenou bytostí. 

Budu vycházet z těchto pramenů i komentářů a z Písma svatého

DUCHOVNÍ PROFIL PANA ROSMANA

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]   Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 3 [www.biblenet.cz]   Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.  


Komentář:

Kristus je zplozený, tedy nestvořený (Ž. 2,7), tedy je Bůh (J. 1,1) - tedy nikoli člověk. Kristus je spolutvůrcem všeho, tedy je s Otcem na stejné úrovni, i když velikostí se liší:

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.


Římanům 11, 36 [www.biblenet.cz]  Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

Koloským 1, 16 [www.biblenet.cz]   neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 

Koloským 2, 3 [www.biblenet.cz]  v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.


Bůh, tedy tvoří s bytostí stejné úrovně - i když nikoli stejné velikosti. Tvrzení, že Bůh tvoří skrze bytost stvořenou, tedy člověka - a pro člověka, je ABSOLUTNÍ NESMYSL. 

Jan 10, 30 [www.biblenet.cz]  Já a Otec jsme jedno.“

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Protože Písmo je z principu bezrozporné, a Bůh je pro nás nevyzpytatelný (Ř. 11,33), nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout – viz úvod), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.

Kristus na světě byl, ale ti, kteří Ho nepoznali jako Božího Syna, který je v jednotě s Otcem (J. 10,30), Spasitele nepoznali vůbec:

Jan 1, 10 [www.biblenet.cz]  Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

Jan 1, 11 [www.biblenet.cz]  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Jan 1, 12 [www.biblenet.cz]  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1, 13 [www.biblenet.cz]  Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.

Z textů je zřejmé že ten, kdo přijal Krista jako Boha, se stává Božím dítětem; ten, kdo přijal Krista jen jako člověka, zůstává lidským dítětem -  v tomto případě přijetí Krista jako člověka ztrácí ovšem smysl.

V Kristu, tedy Bohu (na rozdíl od člověka), je život a světlo:

Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]   V něm byl život a život byl světlo lidí.

To má netušené konsekvence:

Jeden aspekt tajemství vzkříšení v maximálním zjednodušení

Pro lidi existuje vzkříšení k životu a vzkříšení k soudu (1Tes. 4; 15-17; Zj. 20, 4 - Zj. 20,5; Zj. 20, 12-15). A protože v lidech není život, budeme vzkříšeni bez vlastního spolupůsobení. 

Naproti tomu Kristus, v němž byl a je život (J. 1,4), který je navíc vzkříšením i životem (J. 11,25), byl vzkříšen Otcem za vlastního spolupůsobení, protože tyto kvality svou tělesnou smrtí na kříži neztratil. 

Kristus se stal tělem (nikoli člověkem) a přebýval mezi námi ve slávě

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

V žádném překladu jsem nenašel výraz "Slovo se stalo člověkem", nýbrž "tělem", či "masem". Tvrzení, že se Boží syn stal člověkem, je spekulativním tvrzením pozdější doby, kdy se původní čisté křesťanské učení měnilo působením Satana v tzv. "církevní ideologii" či ideologie, které s původní biblickou zvěstí mají jen málo společného. 

Zatímco biblická zvěst je prostředkem ZÁCHRANY člověka - tak církevní ideologie jsou prostředkem k OVLÁDÁNÍ člověka. 

Marie nepočala Spasitele s člověkem, ale počala z Ducha svatého. A tím je dán rozdíl mezi Spasitelem a člověkem.

Matouš 1, 18 [www.biblenet.cz]  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

Sama představa, že by člověk, tedy bytost stvořená, byl v náruči Stvořitele, je přímo ďábelská:

Jan 1, 18 [www.biblenet.cz]  Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Spasitel, Boží Syn, tedy Bůh, existuje od věčnosti:

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]   Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. 

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 8, 57 [www.biblenet.cz]  Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“

Jan 8, 58 [www.biblenet.cz]  Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“

Spasitel byl PODOBNÝ lidem:

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]   Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

7 [www.biblenet.cz]   nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

8 [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Židům 2, 9 [www.biblenet.cz]   Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Židům 2, 17 [www.biblenet.cz]   Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu.

Kraličtí: "Pročež ve všem připodobněn býti měl bratřím"
Pavlík: "patřilo se mu tudíž být po všech stránkách připodobněnu bratrům . . ."

Židům 1, 3 [www.biblenet.cz]   On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech

A tím je řečeno vše. Tedy nic o dvojí přirozenosti Spasitelově.

Kdyby měl Spasitel dvojí přirozenost, tak ta lidská přirozenost, tedy tělo, by zůstala v hrobě, protože na nebesa  k Bohu, který je třikrát svatý (Iz. 6,3; Zj. 4,8) se nic lidského ani nemůže dostat. A Spasitel usedl po pravici Boží (Mar. 16,19; Žd. 8,1 a další).

Ježíš Kristus je Mesiáš - tedy Bůh

Matouš 16, 13 [www.biblenet.cz]  Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

14 [www.biblenet.cz]  Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

15 [www.biblenet.cz]  Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

16 [www.biblenet.cz]  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

17 [www.biblenet.cz]  Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Jan 20, 28 [www.biblenet.cz]  Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“

Závěrem,

Spasitel činil mnohé zázraky a znamení, které očividně přesahovaly lidský rozměr, což přivádělo židovskou náboženskou elitu do úzkých:

Jan 11, 47 [www.biblenet.cz]  Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.

Jan 12, 9 [www.biblenet.cz]   Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.

10 [www.biblenet.cz]  Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara;

11 [www.biblenet.cz]  neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

Nicméně i dnes mnohým náboženským elitám Kristus, Boží Syn - tedy Bůh, silně vadí, a proto Písmo svaté nahradili tzv. církevními ideologiemi", v jejichž rámci je Kristus ponížen, na jakéhosi poloboha, či dokonce člověka. 

A víra v jakéhokoli poloboha, či člověka, vede do pekel. 

Pro nás, následovníky Kristovy, však platí: 

Jan 14, 6 [www.biblenet.cz]  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Jan 10, 7 [www.biblenet.cz]  Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.

A toto mohl prohlásit jen Ten, kdo je pravý Bůh a život věčný:

1. Janův 5, 20 [www.biblenet.cz]  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

ecr
Stránka vygenerována za: 1.24 sekundy