Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 304, komentářů celkem: 430847, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 99 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117089805
přístupů od 17. 10. 2001

I když půjdu roklí šeré smrti

I když p?jdu roklí šeré smrti Connie Willisová je americká autorka a ve své vlasti se proslavila již ?adou knih a povídek, z nichž v?tšina je ov?n?ena prestižními literárními cenami. V ?eské republice je její obsáhlé dílo pom?rn? neznámou záležitostí, objevily se jen tu a tam n?které povídky. Autor?ina nejnov?jší kniha je nazvaná I když p?jdu roklí šeré smrti. Hlavní hrdinka knihy Joanna Landerová je psycholožka pracující v nemocnici Mery General. Její hlavní pracovní náplní je zpovídání osob, jež prošly NDE (near death experience - prožitky blízkosti smrti). Dob?e kladenými otázkami se snaží zjistit, co pacienti, kte?í prošli klinickou smrtí, opravdu vid?li. Zjiš?uje jaké m?li pocity, co vid?li, slyšeli a v první ?ad? zda se jich na tyto otázky již neptal doktor Maurice Mandrake. Mandrake je také psycholog zabývající se NDE. Zárove? je autorem bestselleru Sv?tlo na konci tunelu. Návodnými otázkami se utvrzuje v tom, že jeho pacienti opravdu vid?li sv?tlo, Ježíše, p?ehled života, mrtvé p?íbuzné, druhou stranu a tak dále. Joanna svádí s Mandrakem boj o pacienty a snaží se k probudivším dostat rychleji než její spiritualistický kolega. Jednoho dne se v Mercy General objeví nový doktor - Richard Wright. S Joannou má mnoho spole?ného - vzájemné sympatie, pohrdání Mandrakem a touhu zjistit, co ve skute?nosti znamenají NDE. Richardovi se kdysi poda?ilo vyfotografovat NDE. Pomocí rozbor? zjistil, jak NDE navodit um?le, pomocí chemikálií. Rozjížd?jí proto spole?n? projekt, v n?mž Richard p?ivádí dobrovolníky do stavu NDE a Joanna po jejich probuzení zjiš?uje jejich pocity a prožitky. Vše je v po?ádku, le? bez p?ílišného pokroku, dokud Joanna s Richardem nep?ijdou o posledního dobrovolníka. Joanna se dobrovoln? nabídne, že p?jde mimo sama. P?ed Richardovi protesty se tak opravdu stane a Joanna se nachází v tunelu, na jehož konci je sv?tlo. Po n?kolika "sezeních" se však dostává z tunelu ven a zjiš?uje, že tunel je ve skute?nosti chodba a ona se nachází...


Na první pohled budí kniha dojem v?decké práce. Sedm set stran, formát A5, p?l kila, to hovo?í za své. Tomuto dojmu napomáhá i ?eský p?ebal, na n?mž je jen velmi prostý motiv, žádný obrázek, a barva obálky je bílo šedivá. Oproti tomu anglický a americký p?ebal (arkádová chodba vedoucí do neznáma) by se spíše hodil pro knihu Maurice Mandraka. Kniha je rozd?lená do t?í ?ástí, každá ?ást na p?ibližn? dvacet kapitol. Každá kapitola je uvedena výrokem resp. posledními slovy n?které známé osobnosti. Tento fakt koresponduje s Joanniným a Masiiným (Joannina kamarádka, mladé d?v?e ?ekající na transplantaci srdce) nadšením pro katastrofy (Titanic, Pompeje, Lusitania, Hindenburg...). Celý d?j se odehrává na pom?rn? malém prostoru - v propleteném bludišti Mercy General a v p?ilehlém okolí. Postav není mnoho a tak m?la autorka dost prostoru na jejich vykreslení. Každá je svou podstatou nem?nná, každá p?edstavuje dv? t?i ur?ité vlastnosti a jejich role je stále stejná. Maisie pat?í katastrofy, Vielle, doktorce z pohotovosti, pat?í strach o Joannu a funkce dohazova?ky, Mandrake p?edstavuje hloupost a neprofesionalitu, Richard workoholismus a odhodlání, a tak dále. Mercy General hraje také funkci postavy. P?edstavuje spletitost a absurditu. V každé kapitole je alespo? jednou popsán n??í pohyb po nemocnici - Richard cht?l jít z p?ízemí na internu v prvním pat?e, což znamenalo, že vyjel výtahem do pátého, sešel prvním schodišt?m do druhého, zadním schodišt?m vyšel do t?etího, výtahem sjel do sklepa a druhým schodišt?m vyšel do prvního. V Mercy General totiž nelze p?echázet do sousedních pater, výtah nestaví všude a v?tšina schodiš? je nat?ená a tudíž zav?ená. Autorce se však poda?í tuto vlastnost nemocnice prezentovat tak, že se nad ní po chvilce ani nepozastavíme. Jen si vyslechneme kudy Joanna odcházela na parkovišt? a nep?ijde nám to nijak divné.

src="wpimages/__19060_willis1.jpg" align=right>
Po v?decké stránce je kniha velmi sporná. Jako jakákoliv v?decká fikce. Autorka však pronikla do problematiky natolik, že jí tém?? není co vytknout. Abych se p?iznala, snažila jsem se najít v knize faktickou chybu. Vypsala jsem si tvrzení na nichž kniha stojí a obcházela motolské léka?e a domáhala se odpov?dí. "Ano, stimulace spánkového laloku m?že vyvolat pocit n??eho posvátného bez doprovodného vizuálního obrazu, m?že vyvolat záblesky minulosti a r?zné zvuky v?etn? hlas?. Ano, totéž mohou zp?sobit i n?které endorfiny a nahromad?ní CO2. Ano, endorfin skute?n? m?že p?ekrýt pocit úzkosti, a ano, kortizol ho opravdu m?že vyvolat. Stejn? tak vyvolává pocit strachu. Beta endorfiny doopravdy vyvolávají pocit tepla, euforie, zdání sv?tla a plynutí." Jediný výkyv, na který se mi poda?ilo narazit, je existence RIPT scanu. Jeho definice v knize je: "Pozitronová emisní tomografie (PET) m??í mozkovou aktivitu, RIPT sken je exponenciáln? rychlejší a podrobn?jší (...) zárove? fotografuje elektrochemickou aktivitu v r?zných ?ástech mozku k vytvo?ení trojrozm?rného obrazu nervové ?innost v pracujícím mozku". Jako m??ení mozkové aktivity se používá EEG a skute?n? i PET. O RIPT skenu však nikdo z dotazovaných neslyšel a i Google ml?í. Autorka se velmi šikovn? pohybuje na rozhranní skute?nosti a fikce. To co v knize ?íká je bu? pravda, nebo to nevíme. Zní to cimrmanovsky, ale nutno ?íci, že v knize tém?? nejsou "lživé výroky". Po výše uvedeném popisu by se mohlo zdát, že je kniha ?itelná jen se slovníkem a léka?skými ?asopisy po ruce. Autorka však nezapomíná na to, že kniha je beletrií, nikoliv v?deckým esejem. Po každé v?t? plné léka?ských termín? následuje i vysv?tlení pro smrtelníky.

Kniha je p?es všechny váhové, stránkové a odborné aspekty velmi ?tivou záležitostí. Zkoumání "co je to NDE" je velmi podobné detektivní práci. Humorný popis pohybu po Mercy General, ob?asná setkání Joanny ?i Richarda s Mandrakem, rozhovory s Maisie ?i buchtový ve?írek, který po?ádá Joanna a Vielle, to vše knihu velmi významným zp?sobem oživuje. Trošku detektivní práce a úvah vyžaduje i rozlušt?ní názvu. V angli?tin? se nazývá passage, na tom není nic poeticky záhadného, ovšem ?eský výb?r "I když p?jdu roklí šeré smrti" nabízí n?kolik variant. Znamená to odkaz na poslední slova L. N. Tolstého, který na smrtelné posteli, když ho nutili, aby se vrátil do l?na ruské pravoslavné církve, pravil "Dokonce ani v rokli šeré smrti dv? a dv? není šest."? Je tím vyjád?eno Joannino odhodlání z?stat na poli v?dy a nenechat se ovlivnit ni?ím, co ve svých NDE uvidí? Nebo se název naopak vztahuje k pasáži z bible, v níž se praví "I když p?jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ni?eho zlého"? Odpov?? se skrývá kdesi v sedmi stech dvaceti ?ty?ech stránkách této napínav? zábavné v?decké fikce.
I když p?jdu roklí šeré smrti
Connie Willisová
Vydalo nakladatelství Triton
p?eklad Libuše a Luboš Trávní?kovi
Obálka Ji?í Voves
cena 499 k? Bart??ková Lenka

Přidáno: October 26th 2003
Recenzent: perry
Skóre:
Klinkutí: 13121
Language: czech

  

[ Zpět na seznam recenzí | Poslat komentář ]

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: gdobre v 2023-05-18 12:56:33
Moje hodnocení:


What are the trending destinations in France at the present? We can easily find all info on things to do near me with detailed article.


I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: shivani121 v 2022-06-17 11:57:33
Moje hodnocení:


I can't envision focusing acceptably lengthy to examine; far past anyone's suppositions less make this sort out of the article. You've accomplished something stunning for yourself with this material quickly as anyone would expect to be possible. It is possible the best substance

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: shivani121 v 2022-06-17 11:57:21
Moje hodnocení:


A commitment of appreciation is all together for sharing.I found a huge heap of stunning data here. A dazzling post, appreciative and sure that you will diagram uncommonly more posts like this one.

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: shivani121 v 2022-06-17 11:56:43
Moje hodnocení:


Each of the information in this post is inevitable and shocking so thank you for a particularly goliath entire for sharing this post.

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: shivani121 v 2022-06-17 11:56:28
Moje hodnocení:


The substance you scattered here is to a striking degree doing combating. It referenced that a ton perk up me up.
Bangalore Escorts ServiceEscorts in BangaloreEscorts Service BangaloreBangalore Escorts Agency


I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: Sheebasaifi50 v 2022-01-17 14:21:30
Moje hodnocení:


Great website and amazing content on this webpage. Escorts in Neemrana  |  Neemrana Call Girls  |  Escorts Service in Neemrana  |

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: spaces v 2020-07-24 13:57:36
Moje hodnocení:


This is the appropriate blog for anybody who desires to search out about this topic. Thanks for sharing these ideas. This is a great web site, Good sparkling user interface and, very informative blogs. Thanks for sharing this post I am so happy to see your post here and I hope you will share more post like this in future. run 3 unblocked

I když půjdu roklí šeré smrti
Vložil: contomlon v 2017-11-09 19:04:15
Moje hodnocení:


I realize that this content is worth to read. I expect to see more posts from you that makes me impressed just like this one. Good job!!Stránka vygenerována za: 0.13 sekundy